קירוי הפטיו לא בוטל בניגוד להחלטת ועדת הערר

קירוי הפטיו לא בוטל בניגוד להחלטת ועדת הערר ושטחו לא הובא במניין מטרים הבניה המוצעת. הבקשה כוללת קירוי הכניסה. חדר המדרגות הפנימית חושב פעם אחת תחת פעמיים. חדר המזווה לא חושב כשטח עיקרי - טענה זו נמשכה במהלך הדיון. אין מקום להתיר שירותים וחדר רחצה בקומת המרתף, לא די בביטול דלת הכניסה ויש לבטל מדרגות הכניסה החיצוניות המובילות למרתף. הבקשה כוללת תוספת בניה לגדר מבלוקים, בניגוד להחלטת ועדת הערר שקבעה תוספת מבניה קלה ושקופה. לבקשה לא צורפה מפת מדידה עדכנית. אגב קביעת המרפסת בעליית הגג לא סומנו הרעפים להריסה אלא מסומן קירוי מלא. המצללה המבוקשת הינה משופעת ולא מישורית הרי שבתקנות התו"ב (היתר לעבודה מצומצמת) התשס"ג - 2003. המרפסות המתוכננות בחזית הראשית אינן משתלבות עם ארגז הרוח הקיים לאורך בית המבקשים ובית העוררים. הבקשה מציגה "חדר נער" בשטח 25 מ"ר. יש לדרוש כי תנאי למתן ההיתר יהא ביצוע ההריסות של החלקים החורגים. המשיבה השיבה כדלקמן: המשיבה טענה כי העוררת מונעת מנקמנות אישית, כי הרסה הסלון, כי ביתה מיועד למשפחה אחת והפיקוח אישר זאת. השינויים שערכה המבקשת הינם שינויים פנימיים שאין לעוררים ולא כלום עם קיומם. עמדת הועדה המקומית בהתאם להחלטת ועדת הערר טרם הובאה הבקשה לדיון בפני ועדת המשנה, הבקשה נבדקה ע"י הצוות המקצועי ותיקונה מתחייב כדלקמן: אין לאשר קירוי הפטיו. יש להחשיב את קירוי הכניסה בחישוב השטח בהתאם לתקנה 4 (ט) לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות והיתרים) התשנ"ב - 1992. ישוב שטח המדרגות הפנימיות עולה בקנה אחד עם הדיון ותואם את היתר הבניה המקורי. תוספת השטחים לעניין קירוי הפטיו והכניסה אפשרית בהקלה אם יוחלט על אישורה. לעניין המרתף - יש לסמן המדרגות החיצוניות להריסה, אין מקום להתיר חדר רחצה/מקלחון נוסף במרתף, אולם ניתן להתיר חדר שירותים. לעניין הגדרות - יש לתקן התוספת המבוקשת כך שתעשה מחומר שקוף. הבקשה אינה כוללת פירוט חומרים. לא נפל פגם בגובה הגדר שכן התוספת תיצור רום עליון אחיד בגובה 1.5 מ' ממפלס הכביש בהתאם לתקנה 4.09. יש לצרף מפה מצבית מעודכנת. יש לסמן הריסת הרעפים מעל מרפסת הגג. הפרגולה הינה סככה שעל שטחה לבוא במניין השטח העיקרי וניתן לאשר בליטה של 10% מקו בניין בהקלה. המרפסות - יחויבו הריסת ארגז הרוח ופוגעות בחזית הבית הדו משפחתי. לעניין "חדר נער" הואיל וסומנו מתקני השירותים, האמבטיה והמטבח להריסה נחה דעתה של הועדה המקומית כי אין המדובר בחלל שישמש יח"ד נפרדת. החלקים שלא יכללו בבקשה המקורית עליהם להידון בפני הועדה המקומית. דיון והכרעה אין לועדת הערר אלא הבקשה שבפניה ולפיכך לא נדרש לאפשרות אישור חלק מהאלמנטים בהקלה, משזו לא פורסמה. לעניין המחלוקות שנותרו אכן הפאטיו נותר מקורה ושטחו לא הובא במניין השטחים המוצעים. משלא הוגשה עתירה מינהלית הרי שהחלטת ועדת הערר הפכה חלוטה. למען הסר ספק יובהר כי מדובר בחלל בגובה 2.1/2 קומות שראשיתו בקומת הקרקע, ועל כן אינו יכול להיכנס בגדר עליית גג כפי שטען אדר' המשיבה, לפיכך יש לבחון אם נכנס בגדר אותה הגדרה אם לאו. לעניין קירוי הכניסה - קירוי הכניסה על פי תקנה 4 ט' הנ"ל מהווה שטח שירות שיש למנותו. הואיל וחישוב שטח המדרגות עולה בקנה אחד עם ההיתר המקורי. יחד עם זאת, מקום בו מתבקשת בקשה חדשה במקרקעין נתונים, יש ל"מנות" מחדש השטחים, הדברים נכונים הן לקולא (תוספת ממד"ים למשל ו"שחרור" שטחים והן לחומרא, אלא אם מוכח כי החישוב הקודם מבוסס על הוראה שבין (ר' לעניין זה ערר י-ם 59/02 קובל נ' ועדת המשנה לתכנון ובניה י-ם). לפיכך על הועדה המקומית לבחון אם מניין שטחי המדרגות כפי שנספר בהיתר הקודם מעוגן במצב התכנוני שאם לא כן יש להתאימו בהתאם לתקנה 4 לתקנות כאמור לעיל. איננו רואים בעצם קיומו של חדר רחצה אחד במרתף משום "סיכון" להפיכתו ליחידה נפרדת והדברים מקבלים משנה תוקף נוכח ביטול הכניסה למרתף. יחד עם זאת אנו סבורים כי ביטול הכניסה מחייב גם ביטולן של המדרגות, כמתחייב וכעולה מעמדת הועדה המקומית לפנינו. יש לצרף לבקשה מפת מדידה עדכנית, כאשר מפת המדידה עליה נסמכת תכנית ההגשה נוצרה לפני למעלה מ - 5 שנים. נושא המרפסת לא נדון עדיין בפני הועדה המקומית ולא בהחלטתנו המקורית ועל כן איננו קובעים מסמרות לעניין זה. ברי מה עוד שאדר' המבקשת הבהיר כי ייתכן ונפלה טעות באלמנט זה במהלך הדיון שלפנינו. לעניין "חדר נער" - אנו מקבלים את עמדת הועדה המקומית כי משהוסרו הפונקציות שהפכו שטח זה ליחידה נפרדת אין מקום להתערב בתכנון הפנימי. יחד עם זאת אנו קובעים כי על מנת להסיר ספק יש צורך בהסרת / איטום פתחי האינסטלציה הקבועים בקיר כתנאי למתן היתר. לעניין "המצללה" המבוקשת - הרי שאכן לא מדובר במצללה הן כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) התשס"ג - 2003, וכן על פי תכנית הפרגולות של ראשון לציון ועל כן אישורה טעון תיקונה והצגתה כמשטח ישר. הדיון מוחזר לועדה המקומית בהתאם להנחיותינו הנ"ל. הואיל ומדובר בבקשה שהוגשה כתואמת תכנית ברי שבהעדר חריגות מהמשטר התכנוני התקף בהחלטת הועדה המקומית כפי שתתקבל איננו רואים מקום להחזירה לדיון בפנינו פעם נוספת. קירויעררועדת ערר