ערר לאשר שימוש חורג ל - 5 שנים למשרד הסעות

ערר על החלטת הועדה המקומית לאשר שימוש חורג ל - 5 שנים, למשרד הסעות מבלי לאפשר חניית אוטובוסים באזור, כל זאת במקרקעין הידועים כחלקות 169 ו - 170 בגוש 6399 (להלן: "המקרקעין") בצומת גנים בין כביש 40 וכביש 489 בפ"ת, המיועדים כעקרון למגורים. תמצית טענות העורר העורר תושב השכונה הסמוכה שיכון הפועל המזרחי מתנגד לשימוש החורג שכן לדבריו כבר קיים חניון לאוטובוסים בשדה הסמוך, וכן בנוסף אישור השימוש יביא לחניית רכבים ציבוריים ברחובות, יגרום מטרד וירידת ערך. עמדת המשיב 2 המשיב 2 מבקש הבקשה טען כי מדובר במשרד בלבד ללא חניית אוטובוסים. המקרקעין גובלים גם כך בצומת סואנת ואין להם קשר ו/או מעבר ו/או כניסה לשכונת המגורים בה מתגורר העורר. השימוש החורג מתחייב שכן נוכח מיקומם של המקרקעין "על הצומת" אין סיכוי כי ייעשה בהם שימוש למגורים. השימוש הינו משרדי בלבד ואינו כולל חניית אוטובוסים. השימוש נעשה בפועל כבר 13 שנה ולא התקבלה כל תלונה בגין הפעלת המשרד. החניון הנזכר בערר הינו חניון חברת דן שאינו קשור לבקשה ו/או לפעילות המשרד נשוא הבקשה ומצוי מאות מטרים משם. פעילותו של חניון זה אשר הופעל בשעתו על ידי המשיב הופסקה לאחר תקופה קצרה. עמדת הועדה המקומית עסקינן בבניין חד קומתי צמוד קרקע ישן, הבנוי בהיתר משנת 1953 בייעוד למגורים. בשנת 93 הוגשה בקשה לשימוש חורג ממגורים למשרד להזמנת הסעות אשר אושרה בשעתו על ידי הועדה המחוזית, ובסוף שנת 2000 הוארך השימוש החורג ל - 3 שנים. הועדה המקומית התנתה בשעתו את השימוש החורג בכך שהכניסה תהיה למינובוסים בלבד והחניה תהיה בתוך החצר ללא שום פעילות ובתנאים. היתר לשימוש החורג הוצא ביום 18/11/01 ל - 3 שנים. ביום 21/11/04 הוארך השימוש שוב ל - 5 שנים כאשר בתאריך 30/4/06 לא ברור על איזה רקע דנה הועדה שוב בבקשה והחליטה לחדש את ההחלטה מיום 21/11/04 ולאשר שימוש חורג עד ל - 18/11/06, וכן להסכים להארכת השימוש החורג ל - 5 שנים נוספות ולדון לאחר פרסום שימוש חורג ידוע כדין ובתנאי מילוי דרישות מהנדס העיר. ההתנגדויות נדחו בישיבה מיום 25/3/07, שכן מדובר בתקופה ארוכה בה משמש הבית כמשרד בהתאם להיתרים לשימוש חורג. במשך תקופה זו לא התקבלה ולא נשמעה כל תלונה על הפרעה או מטרד ולדעת הועדה המקומית נוכח האיסור על כניסת אוטובוסים לרחוב בר יוחאי לא נגרמת לתושבי השכונה כל פגיעה. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר ואף יצאה לשטח על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים. נוכח בקשת הצדדים ניתן פסק דין בתיק על מנת לאפשר לצדדים לנהל מו"מ אשר לא נסתייע בסופו של דבר. במהלך הדיון הובהר כי קיימים מטרדים נוספים הכוללים שתי אנטנות סלולאריות ושלטי חוצות גדולים בחזית המגרש. איננו סבורים כי הדרך שנוקטת הועדה המקומית לפיה מאורך מידי פעם השימוש החורג מה עוד שהארכות מתעלמות מהמצב בשטח נכונה. הגם שאף אנו סבורים כי נוכח מיקומם של המקרקעין בצומת ראשית יש מקום לפעול לשינוי הייעוד בהם הרי שהארכה של שימוש חורג לאורך שנים אינה תקינה לטעמנו ואינה עולה בקנה אחד עם כוונת המחוקק אשר קבע כי יש להגביל את תקופת השימוש החורג. בפועל אישרה הועדה המקומית שימוש חורג ל-18 שנים (18 שנים ועוד 5 השנים המבוקשות כעת) בניגוד לכוונת המחוקק. אשר על כן ולאור כל האמור אנו קובעים כדלקמן: לא ינתן ההיתר לשימוש החורג עד לסילוק כל האלמנטים הטעונים היתר אשר לא ניתן להם היתר ופרוסים במקרקעין (שלטי החוצות והאנטנות הסלולאריות) וכי דו"ח פיקוח של הועדה המקומית יאמת סילוק זה קודם למתן ההיתר. השימוש החורג יאושר ל - 6 חודשים מיום מתן החלטה זו, תקופה זו נועדה למציאת פתרון חלופי ובכל מקרה לא יוארך השימוש החורג אלא אם תופקד תכנית כהגדרתה בחוק המשנה את ייעוד הקרקע, באופן התואם בין היתר שימוש למשרדים. לא ינתן ההיתר עד לקבלת התחייבות מובטחת בערבות בנקאית למניעת חניית אוטובוסים ו/או מיניבוסים במקרקעין. לפיכך הערר התקבל מקצתו. שימוש חורגערר