בניה ללא היתר מטבח במרתף

נטען כי העורר בנה ללא היתר מטבח במרתף, שינה קירות פנימיים והשכיר אותו כיח"ד לפני מספר שנים. ענייננו בהחלטת הועדה המקומית מצפה אפק (להלן: "הועדה המקומית") במקרקעין בגבעת שמואל. הבקשה נשוא הערר עניינה בשינויים פנימיים בקומת מרתף וקומת קרקע, תוספת פרגולות, מחסן, שינויים בפיתוח והריסת מחסן. תחילה סורבה הבקשה על שום חמישה: "...1. קיים מטבח במרתף בניגוד להוראות הת.ב.ע החלה באיזור. 2. בוצעו שינויים במרתף ללא היתר תוך הפיכתו ליח"ד נוספת. 3. בוטלו חלק מהחניות במגרש בשטח המשותף לכלל הדיירים ויעודן שונה לשטח מרוצף הצמוד לדירת המבקש. 4. השטח המבוקש לפרגולה בחזית הינו שטח המיועד לחניות לכלל הדיירים. 5. הפרגולה הפונה לרחוב המכבים מבוקשת מעל משטח מוגבה היוצר מבנה בקו בניין אפס." לאחר מכן נדונה הבקשה בדיון חוזר בין היתר עקב פגיעה בזכות הטיעון של המבקש והוחלט לאשרה באופן חלקי "...1. לאור דו"ח פיקוח מחליטים לסמן המטבח בקומת המרתף להריסה בהתאם לצו שניתן ע"י ביהמ"ש. 2. לסרב לפרגולה בחזית היות והשטח המבקש לפרגולה זו הינו שטח המיועד לחניה לכלל הדיירים. 3. לקבל חלקית התנגדות השכן ולאשר הפרגולה הפונה לרח' המכבים בתנאי תאום גובהה." העוררים הינם המבקש מזה ושכנו ממעל המתנגד מזה. המבקש העמיד את דבר המחלוקת על התנאי להריסת המטבח שבקומת המרתף וכן בגין התנאי לסירוב לפרגולה בחזית הבניין; המתנגד מאידך מבקש לחזור להחלטה המקורית של הועדה המקומית שדחתה את הבקשה. טענות המבקש המטבח במרתף נוצר כ"מטבח פסח" הואיל ומדובר במשפחה שומרת כשרות. אין במקום יחידה נפרדת והעורר מוכן להתחייב להימנע מהפעלתו כל השנה. במרתף התגוררה בשעתו אחייניתו של העורר וקיים בו פתח לא שמיש לדבריו, הואיל והוא ממוקם גבוה ממפלס המרתף. החניות צריכות לשמש את השכנים שחתמו על הבקשה ומעבר לכך צו הבית המשותף והקניין קובעת הסכמת השכנים לקירוי החניה. טענות המתנגד העורר בנה ללא היתר מטבח במרתף, שינה קירות פנימיים והשכיר אותו כיח"ד לפני מספר שנים. השוכר נכנס דרך הפתח במרתף דבר שגרם מטרד למשיב 2 וגרם לאירועים חלקם אלימים בין המתנגד והשוכר. המחסן משמש את העורר לכביסה ויוצר מטרד רעש על בסיס יומיומי. המחסן החלופי המבוקש מתוכנן בפתח החירום של המקלט. מטרת העורר הינה יח"ד במרתף עם כניסה נפרדת , שני מחסנים ושתי פרגולות. בניית הפרגולה בחזית תוריד את ערך דירת המתנגד בשל סכנת פריצה ומטרדים. X X X במסגרת החלטת ביניים התבקשה הועדה המקומית להמציא דו"ח פיקוח עדכני. במסגרת זו הבהירה הועדה המקומית כי גובה המרתף מגיע בחלקו האחד כאמור כדי 2.2 מ' ואילו בחלקו האחר מ- 2.3 מ' עד 2.88 מ' כשהגובה הגבוה משתרע על רוחב של 1 מ' בלבד. X X X לאחר שדנו בערר אנו מוצאים את החלטתה השנייה של הועדה המקומית סבירה ומאוזנת. איננו רואים מקום לחרוג מהוראות התב"ע לעניין קיומו של "מטבח פסח" במרתף. מטבח כזה הינו מטבח לכל דבר אשר עשוי להוות תשתית ליחידה נוספת במקרקעין כפי שאמנם ארע בעבר. ברבבות בתים (אם לא למעלה מכך) נחוג חג הפסח כהלכתו גם במסגרת התשתית הבסיסית של מטבח אחד בבית מגורים ונוכח נסיון העבר במקרה זה כמפורט לעיל, איננו רואים לנכון לחרוג מהוראות התכנית במקרה דנן. אשר לנושא הפרגולה מדובר בקירוי חניות הדיירים וצירופן באופן היוצר מעין סופיות של החלק לדירת המבקש להבנתנו בניגוד להיתר ושלא כדין. לעניין המחסן כפי שהובהר בפנינו בדיון, המחסן המבוקש מצוי בסמוך ליציאת החירום מן המקלט ומיקומו אינו ניתן לאישור. לפיכך אם רצון המבקש במחסן עליו להגיש תכנית מתוקנת לעניין זה. איננו מקבלים את טענת המתנגד בנוגע לפרגולה השנייה (שלא מעל החניה) שכן תקנות התכנון והבניה מתירות הקמת פרגולה. המדובר בזכות תכנונית בעלת פגם קניינים וחששו של המתנגד (אשר לא הביא כל ראיה לייחוד המקרה דנן מאלפים של מקרים אחרים) אינו מצדיק פגיעה בה. לפיכך העררים על החלטתה השנייה של הועדה המקומית נדחית. בניהבניה ללא היתרמרתף