פגיעה במקרקעין עקב אישורה של תכנית 3260 - "צומת הפיל"

פגיעה במקרקעין עקב אישורה של תכנית 3260 - "צומת הפיל", שאושרה למתן תוקף ביום 25.7.06. מקרקעי העוררים מצויים ברחוב משה סנה 57, חלקה 12, גוש 6615 . לטענת העורר, על פי התכנית, הרחבת הכביש, בניית מחלף ושיקוע הכביש גורמים לירידת ערך המקרקעין, בגין ראשי נזק של עליית מפלסי הרעש, עומסי תנועה, זיהום אוויר, ופגיעה נופית. לטענת המשיבה, התכנית משביחה את המקרקעין היות ועל פי המצב התכנוני הקודם צפויים היו עומסי תנועה ומטרדים רבים עוד יותר ואילו על פי התכנית, הן ההוראות בדבר שיקוע הכביש (לרבות הכניסה אליו המרוחקת ממקרקעי העוררים), בניית המחלף וההוראות המפורטות בדבר המיגון האקוסטי (הכולל, גם קיר, שורת עצים ומדרכה), יפחיתו משמעותית את כל המיטרדים הקיימים. נטען כי מדובר במגרש "פגוע", גם על פי המצב התכנוני הקודם. כן נטען כי לא הובאו עסקאות לאחר המועד הקובע מהן ניתן ללמוד על ירידת ערך המקרקעין. לאחר שעיינו בכתבי הטענות, בתכניות ובתשריטים הרלוונטיים ושמענו הצדדים, החלטנו למנות שמאי מכריע, בכפוף לאמור להלן: ע"פ טענות הצדדים בדיון שנערך בפנינו ביום 5.10.10, מקרקעי העורר - הינם מגרש ריק בייעוד למגורים על פי חוות דעת משפטית מטעם המשיבה (המתייחסת לתכנית 6/(R, משנת 2003, ועד היום לא הוגשו תכניות כלשהן לגבי המגרש. יש לקחת בחשבון כי מדובר במגרש ריק לעניין כל ראשי הנזק הנטענים. כמו כן יש לקחת בחשבון את מהות זכויות העורר במקרקעין. הצדדים יציגו בפני השמאי המכריע את מלא טענותיהם ואת כל המסמכים הרלבנטים, בעניין השפעות התכנית על מקרקעי העורר. על השמאי המכריע לבחון את הטענות בדבר אלמנטים משביחים בתכנית, תוך לקיחה בחשבון של המצב התכנוני הקודם, לרבות בדבר קירבת המגרש לכביש ולצומת, גם במצב התכנוני הקודם. בין היתר, יש לבחון את הטענות בדבר ההוראות המפורטות בנוגע למיגון האקוסטי, שיקוע הכביש, ומרחק הכניסה אליו מהחלקה הנדונה, השפעת בניית המחלף על המקרקעין בהתחשב במיקומם ביחס לצומת, הרחבת הכביש בצד המרוחק ממגרש העוררים (דרום מזרח), ההוראות בדבר אספלט שקט. כמו כן יש לבחון את הטענות בדבר הפחתת רעש במצב התכנוני החדש. על השמאי המכריע לבחון את טענות הצדדים בעניין גישה או היעדר גישה לחלקה במצב תכנוני קודם ובמצב תכנוני חדש. כמו כן, יבחן השמאי המכריע את טענות הצדדים בעניין העסקאות והתחשיבים בחוות הדעת שמאי הצדדים. על פי מדיניות ועדה זו על הצדדים להגיע להסכמה בדבר זהות השמאי המכריע. לא הגיעו הצדדים לידי הסכמה כאמור תוך 14 יום, תמנה הוועדה שמאי מכריע. השמאי המכריע יקבע אם נגרמה פגיעה למקרקעין, ואם-כן, יקבע את שיעור הפגיעה. כמו כן, בהתאם למפורט לעיל, על השמאי המכריע לבחון את הטענות בדבר קיומם של אלמנטים משביחים בתוכנית, והאם יש בהם כדי לאיין או לקזז את הפגיעה, ככל שיקבע כי ישנה. אם ימצא השמאי המכריע כי יש לשלם לעורר פיצוי לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, יפרט בהחלטתו את כל מרכיבי הפיצוי. השמאי המכריע יהיה כפוף להוראות הדין המהותי והחלטתו תהיה מפורטת ומנומקת. מזכירות ועדת הערר תשלח לשמאי המכריע את הפרוטוקולים מדיוני הוועדה ואת החלטותיה, ואילו הצדדים יעבירו לידיו את כתבי טענותיהם וכל חומר אחר שברצונם להציג לפניו, תוך 15 יום ממועד קבלת ההחלטה בעניין זהות השמאי המכריע. השמאי המכריע יזמן את הצדדים לדיון תוך 30 יום מהמועד בו פנה אליו אחד הצדדים, וייתן את החלטתו תוך שלושה חודשים ממועד הדיון הראשון שהתקיים בפניו. אם בהתאם לתוצאה אליה יגיע השמאי המכריע תרצה המשיבה לטעון טענת פטור לפי סעיף 200 לחוק תהיה רשאית להגיש בקשה מפורטת לוועדת הערר, במסגרת תיק ערר זה, תוך 30 יום מהמועד בו הומצאה לה החלטת השמאי המכריע. אם ירצה מי מהצדדים לערור על החלטת השמאי המכריע - יוגש ערר במסגרת תיק ערר חדש, במועדים הקבועים בחוק ובתקנות. השמאי המכריע יודיע לצדדים גובה שכר טרחתו ו/או דרך חישובו בטרם יחל בעבודתו. בשלב זה ישאו הצדדים בשכר טירחת השמאי המכריע בחלקים שווים (מחצית על ידי העוררים ומחצית על ידי המשיבה). לאחר קבלת החלטת השמאי המכריע יוכלו הצדדים לפנות לוועדת הערר על מנת שתפסוק בשאלת ההוצאות. אין צו להוצאות. משפט תעבורהמקרקעיןפגיעה במקרקעיןצומת