תוספות בנייה לדירות קטנות

תוספות בנייה לדירות קטנות חוק התכנון והבנייה הקנה במפורשות את הסמכות לועדה המקומית לתכנן ולאשר תוספות בנייה לדירות קטנות. בכך ביטא המחוקק את כוונתו הברורה, כי הרחבת דירות קטנות הינה חיונית, וכי יש לייעל את ההליכים לאישור תכניות הרחבה שכאלה. הרחבת דירות בבית משותף היא לעולם מעשה מורכב, אשר מחייב איזון בין הצדדים. כך, שכל הרחבה אכן משפרת את איכות הדיור של בעלי הדירה המורחבת, אולם עלולה לפגוע בדירות סמוכות אשר ההרחבה תיצור להן הסתר. אשר על כן, יש ליצור מערכת איזונים, אשר תבטיח מחד הרחבה ראויה לרוב הדירות ומאידך פגיעה מינימאלית לדירות האחרות. במקרה שלפנינו, התכנית שהוגשה לועדה המקומית עורכת איזון כאמור. התכנית מציעה הרחבות סבירות לדירות שרובן בנות 3 חדרים, תוך התחשבות במרחב הסביבתי ובמבנה הבניין. אכן, האגף המערבי סובל פגיעה קטנה כתוצאה מהתכנית, כך שנגרם הסתר לחלון שירותי וחלון מטבח עקב התוספת. עם זאת, התכנית אינה חוסמת ואינה גורמת הסתר לחלון המרכזי בדירות האגף, חלון הסלון. למרות האיזון הקיים בתכנית, החליטה הועדה המקומית כי איזון זה אינו משקף נכונה את האיזון הראוי, ולכן קבעה, כי יש להרחיק את האגף במטר נוסף. אנו סבורים כי בכך שגתה המשיבה מס' 1, היות ולא נתנה דעתה לעובדה שכתוצאה מהרחקת התוספת, נגרמת פגיעה תכנונית קשה לדירות המורחבות. לטעמנו, יש לערוך איזון בין הרווח שנוצר לדירות האגף המערבי כתוצאה מהרחקת התוספת לבין הנזק שנגרם לדירות המורחבות כתוצאה מההרחקה האמורה. הרווח שייווצר לדירות האגף המערבי מהרחקת התוספת אינו משמעותי. ההסתרה הינה ממילא לשני חלונות בלבד. הרחקת התוספת במטר, אין לה כמעט משמעות לגבי ההסתרה האמורה. לעומת זאת, הנזק שייגרם לתכנון הדירות המורחבות הינו משמעותי. התכנית המופקדת מציעה הרחבה נכונה מבחינת תכנון הדירות, כאשר הגישה לתוספת הינה על חשבון שירותים בודדים וללא פגיעה משמעותית בתכנון הכולל של הדירה. לעומת זאת, ההזזה האמורה תחייב תכנון מחדש של כל הדירות, פגיעה משמעותית בתכנון הפנימי של הדירות המורחבות, עד כדי חוסר כדאיות כלכלית בהרחבה כולה. לאור דיוני הועדה המקומית, אנו סבורים כי הועדה המקומית לא הייתה ערה לפגיעה שתיגרם לתכנון הדירות המורחבות עקב ההרחקה האמורה, ומכאן החלטתה זו. בכל מקרה, לטעמנו במערכת האיזון הנכונה בין הצדדים, אנו סבורים כי יש לאשר את התכנית לעניין המרחקים בין התוספת לבין האגף המערבי, במתכונת בה זו הוגשה. עם זאת נבהיר, כי מקובל עלינו לחלוטין הצורך להזיז את המרפסת שתוכננה, אשר בניגוד לתוספת הינה אכן עלולה לגרום לחסימת חלון הסלון באגף המערבי. אשר על כן, אנו מקבלים את הערר בנושא זה, וקובעים כי התוספת תיבנה במקום בו תוכננה ע"פ התכנית, אולם ללא המרפסות. הצטרפות המשיבים לתכנית ותכנית הצל המשיבים, כאמור, ביקשו להצטרף לתכנית, כך שזו תציע הרחבה עבורם. אנו סבורים, כי אכן נכון וראוי שתוצע הרחבה דומה גם לדירות המשיבים באגף המערבי. אלא, שאיננו סבורים כי ניתן לעשות זאת במסגרת התכנית שבפנינו. התכנית שבפנינו עברה כבר את שלב ההפקדה ואף דיון בוועדה המקומית, ולמעשה אושרה. לפיכך, צירוף המשיבים כיום יחייב הפקדה מחדש, דיון מחדש ועיכוב רב בהקמת התוספות שכבר אושרו. המשיבים, כמובן רשאים להגיש תכנית חדשה אשר במסגרתה תוצע הרחבה באגף שלהם. אנו מעריכים כי הזמן לאישור תכנית חדשה של המשיבים, לא יהיה ארוך יותר מאשר הזמן אשר יידרש לתיקון התכנית שבפנינו, הפקדתה מחדש ודיון בה. בנסיבות אלו, צירוף המשיבים יגרום עיכוב רב לכל בעלי הדירות בבניין, ומאידך לא יועיל למשיבים עצמם, היות ואלו ממילא רשאים להגיש תכנית חדשה להרחבה האמורה באגף שלהם, וממילא הזמן שיידרש לאישור התכנית החדשה יהיה דומה לזמן שיידרש לתיקון התכנית שבפנינו. אשר על כן אנו דוחים את בקשת המשיבים להצטרף לתכנית שבפנינו. עם זאת, סימון תוספות המשיבים כסימון צל על פני התכנית שבפנינו, אינו מחייב הפקדה מחדש ואינו מחייב דיון מחדש, ולכן אין כל מניעה לעשותו. סימון צל זה אף יכול למנוע ויכוחים והתנגדויות עתידיות לגבי תכנית המשיבים, כאשר זו תוגש. לפיכך, אנו קובעים כי לנספח הבינוי של התכנית תתווסף כצל התוספת המוצעת לאגף המערבי. היות ומדובר בתכנון צל בלבד, אין צורך בהפקדה מחודשת או בדיון מחדש. סיכום לאור האמור לעיל, אנו קובעים כדלקמן: החלטת המשיבה להרחקת התוספות מבוטלת ואלו יסומנו במיקומן בתכנית שהופקדה. כל יתר החלטות המשיבה ותנאיה נותרים על כנם. יתווסף לתכנית תכנון צל לתוספות לאגף המערבי של הבניין. בכפוף לאמור לעיל ולתיקון התכנית בהתאם להחלטת המשיבה (למעט נושא ההרחקה, כפי שהסברנו לעיל), והוספת תכנית הצל, ניתן ליתן תוקף לתכנית. בניהתוספת בניהמקרקעין