בקשת היתר לבניית גשר כניסה מהחזית האחורית לדירה

בקשת היתר לבניית גשר כניסה מהחזית האחורית לדירה הגשרון: בנושא הגשרון יש לאזן בין זכויות הצדדים, וכן לוודא שאין פגיעה אדריכלית. מצד אחד, השתכנענו, כי לגשר חשיבות רבה למבקשי ההיתר, והוא מאפשר גישה לדירתם ללא מדרגות, דבר אשר הינו קריטי לבעלי מוגבלויות. נציין, כי אנו דוחים את טענת העורר בהשלמת הטיעון, כי הגשרון אינו יעיל לנכה, היות והוא מחייב מדרגה, ובהחלט ניתן לבנות את הגשר ללא מדרגה, כך שזה יאפשר נגישות בכסא גלגלים. מצד שני, בהקמת הגשר בהתאם לבקשה להיתר יש פגיעה אדריכלית קלה, ובמיקומו המוצע קיימת גם פגיעה בדיירי הקומה הראשונה. לפיכך, אנו סבורים כי האיזון הנכון הינו כי אכן יקום גשר, אשר יאפשר נגישות בעלי מוגבלויות לדירה. אלא, שהגשר לא יהיה במיקומו המוצע בבקשה להיתר, אלא ייבנה בצמוד לקיר המחסן הקיים, כאשר זה יתחבר לחדר השינה בדירת המשיב 2. פתרון זה מאזן בין זכויות הצדדים, בכך שמחד, הוא מעניק פתרון נגישות לדירת המשיב 2, ומאידך מונע פגיעה בחלונות דירת העוררת. יבואר, כי הגשר במיקומו החדש אינו חוסם חלון כלשהו של דירת העוררת, והוא ממוקם מעל פתח הכניסה האחורי בלבד. עוד נציין, כי הגשר במיקום זה אינו מהווה פגיעה אדריכלית בהיותו קצר ביותר וצמוד למחסן קיים. לא נעלם מענייננו כי הגשר במיקומו החדש מתחבר לחדר השינה בדירת המשיב 2, ואינו מהווה תכנון אופטימאלי כלפי משיב 2. אלא שלמשיב 2 אין זכות קנויה לגשר לביתו, ובאיזון בין האינטרסים השונים זהו הפתרון המאוזן ביותר. אנו דוחים את הטענה כי הגשר מהווה סטייה ניכרת וזאת, בין היתר, לאור הוראות תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970 בדבר בנייה במרווחים [ר', למשל, תקנה 4.09 (8)]. בניהגשרמקרקעיןהיתר בניה