עתירה מנהלית להאריך שימוש חורג לגן ילדים ממגורים

עתירה מנהלית להאריך שימוש חורג לגן ילדים ממגורים במקרקעין הידועים כחלקה 48 בגוש 6360 ברחוב האחים ישראלית 13 פתח תקוה (להלן: "המקרקעין"), עד סוף שנת הלימודים שהסתיימה לא מכבר, ותו לא. החלטת ועדת הערר התבססה על טענות הצדדים והתרשמותה מאופיו ואפשרויות התנועה ברחוב האחים ישראלית. במסגרת טענות הועדה המקומית שלא לאשר השימוש החורג נכללה העובדה כי באותו רחוב ממש קיימים עוד חמישה גני ילדים וכי בהתחשב בעובדה כי המדובר ברחוב בו נקודת כניסה ויציאה אחת, יש למנוע עומס נוסף על העומס שנוצר. במסגרת העתירה הובהר כי נכון לזמן הדיון בערר אף לא אחד מחמשת הגנים ששימשו בבסיס הנתונים להחלטת ועדת הערר (ולהבנתנו גם הועדה המקומית), לא אושרו במסגרת הליכי שימוש חורג ו/או בכל מסגרת סטטוטורית אחרת. לא זו אף זו, לאחר קבלת החלטת ועדת הערר ראתה הועדה המקומית לנכון לאשר שימוש חורג באותו רחוב ממש בבית מספר 5, תוך קביעת תנאי לפיו הורדת והעלאת הילדים תתבצע מחוץ לשכונת האחים ישראלית ברחוב משה סנה. איננו סבורים כי מוסדות התכנון ובכלל זה הועדה המקומית יכולים לסמוך על מסד נתונים שאינו חוקי. במילים אחרות, עצם פעילותם של חמישה גנים אחרים ברחוב האחים ישראלית צריכה להיות מטופלת על ידי הועדה המקומית במסגרת תפקידה על פי פרק י' לחוק. תיאורטית, ניתן להסדיר שימוש כזה באמצעות הליכי שימוש חורג, אולם נוכח נתוני הרחוב, כפי שהשתקפו הן בהחלטת הועדה המקומית והן בהחלטת ועדת הערר, ספק רב אם ראוי לעשות זאת. יתר על כן, התרת פעילותו של הגן בבית מס' 5, הגם בתנאי שפורט לעיל, אינה סבירה לדעתנו נוכח תוצאותיו של מבחן המציאות כפי שנטען לפנינו על ידי תושבי הרחוב ולפיו, מתבצעת העלאת והורדת ילדים לאותו גן בתחום הרחוב. יש לציין כי איננו סבורים כי מדובר בהפרעה שכן ברי ויש לצאת מתוך הנחה כי הורים מבקשים להתקרב ככל הניתן בהורדת הילדים ואיסופם מטעמים מובנים. לפיכך מלכתחילה המדובר בתנאי לא ריאלי . יחד עם זאת, אין להתכחש לעובדה כי רחוב האחים ישראלית בנוי בבנייה צמודת קרקע וככלל, בנייה כזו מתאימה יותר להסבה לשימוש חורג לגן ילדים מבניה רוויה. נוסחת האיזון צריכה לטעמנו להיעשות בקביעת מספר מוגבל ביותר של גנים באותו רחוב והגבלת מספר הילדים בכל גן, קביעת תקופות קצרות (של שנה) לשימוש חורג, ובדיקת השלכות הפעילות בכל שנה ושנה. במקרה דנן, בו טרחה העוררת וביקשה שימוש חורג (בשונה מיתר הגנים להוציא הגן המתנהל בהיתר שפורט לעיל בבית מס' 5), אנו סבורים כי ניתן להתיר הפעילות בתנאים שיפורטו להלן: מספר הילדים לא יעלה על 30 ויוכפף לקריטריונים הקבועים בתקן משרד התמ"ת - הנמוך מבין השניים; שעות הפעילות יהיו מ- 7:30-16:00. הילדים לא יצאו לחצר בין השעות 14:00-16:00. להוציא עד שישה אירועים בשנה, לא תיעשה כל פעילות בגן מחוץ לשעות הפעילות. בהתחשב במגבלותיו של הרחוב, תנאי בהיתר יהא כי העוררת תדאג להסעת הילדים שמגיעים ברכב במרוכז הן בבוקר והן בפיזור. בכפוף לכל האמור לעיל, השימוש החורג מאושר לשנה נוספת. עד חודש אפריל 2011 רשאית העוררת להגשת בקשה להארכת השימוש החורג. הועדה המקומית תבדוק התקיימות התנאים וההשלכות של הפעלת הגן על הסביבה ובמידה ותמצא לנכון, תוכל להאריך השימוש בשנה נוספת. בכל מקרה, לא תעלה תקופת השימוש החורג על 5 שנים מיום תחילת השימוש בפועל. בכפוף לאמור, הערר התקבל. קטיניםשימוש חורגגן ילדים / פעוטון / משפחתוןעתירה מנהלית