דיני תכנון ובניה בבית משותף

דיני תכנון ובניה בבית משותף מערכת היחסים, הן התכנונית והן הקניינית, בבית משותף לעולם הינה מורכבת. מצד אחד, יש את האינטרסים הלגיטימיים של כל אחד ואחד מבעלי הדירות לשפר את איכות מגוריו ולמצות את זכויותיו הקנייניות בדירתו. מצד שני, יש להבטיח כי שיפור זה של הדיור ומיצוי הזכויות אינו בא על חשבון חברו לבית המשותף. לפיכך, קיימת מערכת חקיקה, לרבות תקנון בית משותף, להבטחת האיזון במישור הקנייני ותכניות בניין העיר לצורך האיזון במישור התכנוני. מערכות אלו נועדו להבטיח את האיזון הראוי בן האינטרסים הפרטיים והכלליים של בעלי הדירות בבית המשותף. משנקבעו מערכות אלו הן מחייבות את כל דיירי הבית המשותף. אכן, אין מדובר בכללים שהינם בגדר תורת משה מסיני ומערכות אלו ניתנות לשינוי. אלא, משנקבעה נקודת האיזון, הנטל מוטל על המבקש לשנותה להראות, כי אכן אין בשינוי נקודת האיזון בכדי להוות פגיעה באחר. בניהבתים משותפיםתכנון ובניה