תוספת 4 מ"ר ומסתור כביסה במקרקעין

תוספת של 4 מ"ר ומסתור כביסה במקרקעין הידועים כמגרש 409 בגוש 5491. העוררים הינם בעלי זכויות במקרקעין סמוכים המצויים אל מול בית המבקשים, הם המשיבים. העוררים מתנגדים לבקשה שכן ראשיתה בחריגת בנייה ולפי המצב המקורי תחת הסגירה המבוקשת היתה במקום מרפסת ובה מסתור כביסה. העוררים טענו כי אישור המתקן והמסתור הינו תוספת עוול על עוול שכן המתקן "יושב על החריגה וכל פתרון אחר ולו הדקורטיבי ביותר יפגע בהם." המשיבים טענו כי המרפסת והמסתור נמצאים בחזית צידית / אחורית הפונה אל מחסן, דוודים מזגנים ואביזרי שרות אחרים של העוררים. וכי אין שום נזק או מטרד בגין המסתור או הקירוי. כן הסכימו המשיבים לקבל על עצמם כל עיצוב למסתור, לרבות החומרים ממנו יבנה, וצבעיו. הועדה המקומית טענה כי עיקר ההתנגדות כוונה אל מסתור הכביסה, ולכן קיבלה החלטה לאשר בתנאי של הצגת פתרון למסתור הכביסה על פי מגבלות התב"ע ועל פי הנחיית מהנדס העיר. כן הפנתה הועדה המקומית להוראת סעיף 20.4 לתקנון אפ/ 1380 / 1 החלה במקרקעין וקובעת כי מסתורי כביסה ישולבו בעיצוב הבניין. במהלך הדיון הקודם טענו העוררים כי מדובר במסתור חריג, כי כל 30 הבתים בפרויקט מתקני התליה והמסתורים שלהם משולבים בין בתיו ואין תקדים לחריגה מהבניין לצורך הקמת מסתור כאמור. כן טענו העוררים כי המסתור נצפה כשהם מבלים בגינה, שכן מדובר בצד האחורי של הבית. המשיבים טענו כי החזית של בית העוררים מרוחקת 8 מ' ממקרקעי המשיבים, וכי בפרויקט, גבעת הסלעים, יש כ - 700 בתים ובהם מסתורי כביסה לרוב. בסיום אותו דיון התקבלה החלטת ביניים לפיה על הועדה המקומית להמציא את הנחיות הצוות המקצועי לגבי מסתור הכביסה, אם בכלל. ביום 5/1/2010 התקבלה הודעת הועדה המקומית לפיה ניתנו הנחיות כדלקמן: "מטרת ההנחיה היא לאפשר בניית מסתור כביסה באופן שלא תיראה הכביסה התלויה מחצרות השכנים, ותהווה אלמנט אדריכלי שישתלב עם המבנה ויבוצע מחומרים קשיחים ועמידים. מידות המסתור יהיו כך שגובהו העליון יהיה 1.50 מ' מרצפת הקומה הראשונה. למסתור הכביסה תהיה רצפת רשת למניעת השתלשלות הכביסה כלפי מטה. המסתור יהיה בנוי ממשטח אטום עם גמר בצבע התואם את קירות הבית עליו הוא סמוך. מסתור הכביסה יהיה חלק מהבקשה להיתר." לאחר מכן קבענו כי: "המשיבים יפעלו בהתאם להחלטת הועדה המקומית לעניין המסתור בתוך 14 ים מהיום. העוררים יקבלו מהמשיבים עותק של הבקשה המתוקנת ככל שתתוקן בהתאם לאמור לעיל. העוררים יתנו תגובתם בתוך 7 ימים. הועדה המקומית תקבל את עמדות הצדדים בנוגע לבקשה החדשה ככל שתוגש, ותיתן החלטתה בתוך 7 ימים מיום קבלת עמדת העוררים." בסופו של דבר הגישו המשיבים בקשה מתוקנת ובו מצוין כי מסתור הכביסה יבנה מחומר קשיח ועמיד + רצפת רשת בגובה 1.5 מ' מהרצפה של קומה א' בצבע של הבית. העוררים טוענים כי לא הוזמנו לדיון בפני הועדה המקומית אולם בפנינו אין כל התנגדות מנומקת שלהם מעבר לנימוקים שפורטו בהרחבה לעיל. דיון והכרעה איננו סבורים כי בהוספת המסתור במתווה שנזכר בהחלטתה ועדה המקומית יש כדי לפגוע בעוררים באופן בלתי סביר. מסתור כביסה על פי תקנה 4.03 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו אוגרות) התש"ל 190, הינו בליטה המותרת במידות מסוימות (0.75 מ' מקו בניין), בגובה של מינימום של 2.4 מ'. המסתור נשוא הערר עומד לכאורה במידות האמורות. יש לציין כי המגמה הסביבתית מחייבת לטעמנו ליתן פתרונות לייבוש כביסה באמצעות אור השמש והרוח ואין לחייב מאן דהוא להשתמש בעזרים חשמליים להשגת תוצאות אלה. התכנית החלה במקרקעין קובעת תנאי של שילוב בעיצוב הבניין כך שיש לקראה יחד עם האמור בתקנות, דהיינו להתיר מסתורים אשר ישולבו בבנין. שילוב כאמור אין משמעו חיוב המסתור בתוך המרפסת אלא שייתכן וישתלב מבחינת חומרי הבניה, המתווה והמיקום באופי הבניין להנחת דעת הגורמים המקצועיים בועדה המקומית. יחד עם זאת איננו סבורים כי התנאי הקבוע בבקשה להיתר עצמה הינו מספק, שכן בשונה מהנחיית הועדה המקומית אין המופיע בבקשה מפרט גמר אטום אלא את צבע הבית בלבד. לפיכך אנו סבורים כי יש לדרוש כי החלק החיצוני של המסתור יחופה באופן שיהיה זהה לקירות הבית. בכפוף לאמור הערר נדחה. מקרקעין