תקנה 9 א' לתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית)

בתכנית רע / 2000 לא הוקצו זכויות בניה למעלית ולפיכך הקצאה כנ"ל אפשרית על פי תקנה 9 א' לתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית) התשס"ב - 2002. אמנם תקנון התכנית קובע כי באזור ג' ניתן לבנות 28% ב - 4 קומות על עמודים + 8% בקומה מפולשת + מעלית אך אין בכך משום הקצאת זכויות בניה למעלית. 8% שניתנו במסגרת רע / 2000 משויכים לקומה מפולשת ולא למעלית. עמדת הועדה המקומית על פי רע / 2000 שטח המעלית נוסף לשטחים המותרים לבניה. בערר 259/07 נקבע כדלקמן: "לעניין תוספת 5% בגין מעלית - תוספת זו אפשרית נוכח הפקדתה של רע/2000 בשנת 1983, קודם למועד הקובע בהוראות המעבר שבתקנות סטיה ניכרת. טוענים המשיבים כי תוספת זו אינה ראויה נוכח העובדה כי התכנית כוללת זכות למעלית. אם ההערה בסעיף 16 לטבלה הקובעת כאמור "28% ב- 4 קומות על עמודים +8% בניה בקומת עמודים מפולשת + מעלית" מגלמת בתוכה זכויות נוספות למעלית, ייתכן והעוררים יוכלו להסתפק בכך. נכון הדבר כי על פי תקנות סטיה ניכרת ניתן לאשר הקלה של 5% לתוספת מעלית רק אם בתכנית החלה לא קיימות זכויות בניה לצורך הקמת מעלית. לפיכך אנו משיבים בנקודה זו, ככל שיהיה בה צורך, את הדיון לוועדה המקומית." על פי הנחיות הועדה המחוזית לתכנית "המעלית היא שטח שירות שייעודו רק למעלית ואינו יכול להיחשב כשטח עיקרי." דיון והכרעה עיון בהוראות רע / 2000 אינו מלמד על הקצאת שטחים עיקריים בגין מעלית . תכליתה של הוראת המעבר בתקנות סטייה ניכרת אשר התירה תוספת זכויות בניה כנגד בניית מעלית הינה לאפשר תוספת כזו בתכניות ישנות, "כבונוס" לעידוד בנייתן של מעליות עקב המצב החוקי שהשתנה ברבות הימים וחייב תוספת כזו במבנים גבוהים. בשעתו השבנו הדיון בשאלה דומה לועדה המקומית אך לא הכרענו בה. ברי כי התוספת המדוברת על פי תכליתה כמבואר לעיל הינה תוספת שטחים עיקריים. עצם השטח המוקצה למעלית נספר פעם אחת, הינו זניח וברי כי אינו עולה כדי 5% משטח המגרש. לא זו אף זו, תוספת שטחי שירות לצרכי מעלית מוסדרת כיום בחוק ואינה כרוכה כלל בהקלה, מכאן שברי כי התוספת המדוברת, כמבואר בתקנות עצמן ובפסיקה עניינה בתוספת שטחים עיקריים. מן האמור לעיל, ולאור העובדה כי התוספת עשויה להקל על התכנון מזה, ומנגד לא נטען כנגדה באופן ספציפי כי תכביד על המתנגדים מזה ובשונה מטענתם הכללית לעניין כלל הפרויקט - טענה שנדחתה בועדה המקומית (על החלטתה לא הוגש ערר) אנו רואים לנכון לאשר התוספת המבוקשת. לפיכך הערר מתקבל. בניהחוק התכנון והבניהסטיה ניכרת מתכניתתכנון ובניה