בקשה להיתר בניית "דק" בשטח הרחבה לפני מסעדה

בקשה להיתר בניית "דק" בשטח הרחבה לפני מסעדה מחלקת הרישוי של עיריית הרצליה התירה לעוררת להציב בשטח הרחבה שלפני המסעדה שולחנות וכסאות, וללא תיחום השטח. העוררת בנתה ללא היתר בשטח הרחבה המצויה לפני המסעדה, ואשר נועדה כאמור למעבר הציבור, "דק" מעץ, המתוחם כלפי הרחבה באדניות (להלן:"הדק"). שטח ה"דק" הוא כ 80 מ"ר. העוררת הגישה בקשה להיתר בנייה לבניית ה "דק" אך הועדה המקומית סירבה לתת את היתר הבנייה המבוקש בנימוק כי :" הבקשה אינה משתלבת בפיתוח של הכיכר הפנימית, חוסמת ויזואלית את נתיב ההליכה וגורעת מהעיצוב האדריכלי של הרחבה". על החלטה זו הוגש הערר שלפנינו. העוררת טוענת כי המסעדות המצויות משני צידי מסעדת העוררת בנו אף הן "דקים" מעץ, דבר אשר יצר הפרשי גובה בין הרחבה המצויה לפני מסעדת העוררת לבין שטח הרחבה משני צידי אותו שטח, דבר אשר חייב לטענת העוררת את בניית ה"דק" לשם השוואת גבהים. עוד טוענת העוררת כי קיימות מסעדות נוספות באותו אזור להן נתנה הועדה המקומית היתר בנייה לבניית "דק". כמו כן טוענת העוררת כי השטח הנדון אינו חלק מהמעבר שכן הוא נועד להצבת שולחנות וכסאות לשימוש באי המסעדות. הועדה המקומית מנמקת את סירובה לתת את ההיתר המבוקש במספר נימוקים : כי ה"דק" פוגע במעבר אותו ביקשו מתכנני המתחם ליצור במקום, הן מבחינה פיזית והן מבחינה ויזואלית, כי ה"דק" המבוקש פוגע ברחבה מבחינה עיצובית וכי גם מבחינת התוכנית החלה במקום לא ניתן לאשר את הבקשה שכן זו קובעת באופן מפורש כי "הכיכרות והמעברים ישמשו למעבר הציבור ולא יוצמדו ליחידות המסחר / תעשייה" בעוד שבמקרה דנן קיימת הצמדה למעשה של המשטח למסעדת העוררת. עוד טוענת הועדה המקומית כי השאלה האם לאפשר בניית "דק" נבחנת לגופו של עניין ומקום, וכי העובדה כי היא התירה בניית "דק" במקומות אחרים בסביבה אינה מעלה ואינה מורידה למקרה הנדון. ועדת הערר יצאה לביקור במקום בשעות הצהריים. המדובר ברחבה המצויה בין שני בנייני משרדים, כאשר המקום הומה אדם. ה"דק" אשר נבנה על ידי העוררת אכן מתוחם, ומבחינה ויזואלית ופיזית שטח ה "דק" מסופח למסעדה על חשבון שטח הרחבה. נכון הדבר כי משני צידי ה "דק" קיימים גם כן "דקים" שנבנו כאמור ללא היתר, אך אלה אינם מתוחמים כמו ה"דק" הנדון, מה גם שלאור הודעת הועדה המקומית כמובא להלן בדעתה לפעול לפירוקם . עשיית שימוש ברחבות המצויות לפני מסעדות ובתי קפה לצורך העמדת שולחנות וכסאות, במקום שבו הדבר ניתן על פי הנתונים הפיזיים לפי שיקול דעת מחלקת הרישוי של הרשות המקומית, מוסיפה לעיתים קרובות למראה ולחיוניות הסביבתית, אך אין בה כדי להתיר את סיפוח שטח ההעמדה למסעדה / בית קפה. בדרך כלל, שילוב הכסאות והשולחנות בסביבה מושג דווקא על ידי העמדתם על הריצוף המצוי במקום, וללא תיחום אזור ההעמדה. במקרה כזה, גם אם המעבר להולכי רגל באזור העמדת השולחנות והכסאות אינו נח, הדבר עדיין אפשרי ומכל מקום מבחינה עיצובית וויזואלית אזור הישיבה נותר חלק מהרחוב או המעבר הציבורי. בהתאם לסעיף 16 (א) לתקנות התכנון והבנייה תש"ל - 1970, יש לועדה המקומית שיקול דעת בין היתר לעניין "מראהו החיצוני של הבנין המוצע והתאמתו לבנינים בסביבתו". מידת ההתערבות של ועדת הערר המחוזית בשיקול דעת הועדה המקומית בנושאים עיצוביים הינה מצומצמת, שכן יש לדעתנו להותיר תחום זה בידי הועדה המקומית המיטיבה להכיר את הצדדים האדריכליים והעיצוביים של הסביבה בה מבוקשת הבנייה, ורק כאשר יש בהחלטת הועדה המקומית בתחום האדריכלי והעיצובי אי סבירות בולטת, מוצדק כי נתערב בהחלטה. על יסוד טענות הצדדים והתרשמותנו מהבנייה המבוקשת בביקורנו במקום, אנו רואים טעם רב בנימוקי הועדה לסרב לתת את ההיתר המבוקש במקרה הנדון, ואין אנו רואים מקום להתערב בשיקול דעתה. הצבת הכסאות על גבי ריצוף הרחבה,ללא תיחומה, לא יפגע בעוררת וביכולתה לנצל רחבה זו לשם הצבת כסאות ושולחנות בהתאם להיתר שהיא תקבל מפעם לפעם ממחלקת הרישוי של העירייה. אנו רואים גם ממש בטענת הועדה המקומית כי הסיפוח למעשה של הרחבה על ידי תיחומה נוגד את הוראת התוכנית האוסר על הצמדת הרחבה ליחידות המסחר. העובדה כי הועדה המקומית אישרה בניית "דק" במסעדות אחרות באזור אינה מועילה לעוררת שכן, הדבר מלמד כי אין מדובר בהחלטה גורפת של הועדה המקומית אלא, שהיא בוחנת כל מקרה ומקרה לגופו, וכי במקרים המתאימים לכך מבחינה תכנונית (שלא כבמקרה הנדון) היא מאשרת בניית "דק". לעניין ה"דקים" שנבנו שלא כדין בסמיכות למסעדת העוררת רשמנו לפנינו את הודעת הועדה המקומת שנמסרה לנו 7.9.09 כי " הועדה המקומית תבקש לפעול כנגד הדקים הקימים במתחם, לכן ובתאום עם התובע העירוני תתבצע חקירה ואיסוף נתונים. לאחר איסוף הנתונים החומר שיגובש יועבר לתובע העירוני לצורך גיבוש החלטה האם וכיצד לפעול כנגד הדקים. " לפיכך אנו דוחים את הערר. בניההיתר בניה