בקשה להיתר בנייה להוספת אגף לבית מגורים

בקשה להיתר בנייה להוספת אגף לבית מגורים הכולל הרחבה של מרתף קיים, בנייה בקומת הקרקע ובקומה הראשונה. הועדה המקומית סירבה לאשר לעורר הנמכה של החצר האנגלית בחריגה מקו בניין, בטענה כי אין מדובר בחצר אנגלית אלא בחצר מונמכת וב"מרפסת קרקע", אותה לא ניתן לבנות לטענת הועדה המקומית מעבר לקו הבנייה. בנוסף התנתנה הועדה המקומית את מתן היתר הבנייה בפרוק מטבח אשר נבנה בחלק הקיים של המרתף. על שני תנאים אלה הוגש ערר זה. בניית חצר אנגלית מונמכת במהלך הדיון שבפנינו ולנוכח הערות הועדה הודיעה גב' איריס גלאי, אשר הופיעה בפנינו מטעם הועדה המקומית, כי "במידה והדלת המערבית למרתף המסומנת היום בבקשה להיתר תיסגר, לנוכח הערת חברי הועדה, אני משאירה לשיקול דעת הועדה את השאלה האם להתיר את הכניסה הדרומית ואת ההרחבה שלפניה ובלבד שכל החלטה תהיה נקודתית ולא גורפת". השאלה האם ניתן לבנות חצר במפלס המרתף, אשר מתוחמת בדרך כלל בקירות תמך, מה שהועדה המקומית מכנה "מרפסת קרקע" , מעבר לקווי הבנייה, דורשת ליבון והכרעה. ואולם שאלה זו אינה דורשת הכרעה במקרה דנן שכן לדעתנו משבוטלה הכניסה המערבית למרתף השטח המונמך המצוי מעבר לקו הבניין מהווה רחבת כניסה למרתף, אותה ניתן לבנות בתוך מרווחי הבנייה כחלק מפיתוח השטח הנדרש לשם מתן אפשרות כניסה חיצונית למרתף. לפיכך אנו מקבלים את הערר במובן זה שאנו מאשרים את תוכנית מפלס המרתף כפי שזו התבקשה על ידי העורר, לרבות את רחבת הכניסה הדרומית, ובתנאי כי דלת הכניסה המערבית למרתף תבוטל. למניעת ספק אנו מבהירים כי החלטתנו זו הינה נקודתית, ואין בה משום הבעת עמדה ודעה בשאלה העקרונית לעניין בניית חצר במפלס המרתף ("מרפסת קרקע" בפי הועדה המקומית) מעבר לקווי הבנייה. בשולי הדברים נעיר כי למקרא הוראות תוכנית ע' 1 אין אנו מבינים על סמך מה הועדה המקומית מאשרת כדבר שבשגרה כניסות חיצוניות למרתפים המשמשים חלק מדירות מגורים והנבנים מכח התוכנית האמורה. סעיף 10. ה' לתוכנית ע' 1 קובע כי: " בבניינים צמודי קרקע, חדשים וקיימים, תותר כניסה נפרדת לקומת המרתף שתוגדר בהיתר כמשרד וזאת בנוסף לחיבור פנימי לקומה שמעל. כמו כן מהנדס העיר יהיה רשאי להתיר במידת הצורך יציאת חירום מחלק המרתף אשר לא יוגדר כמשרד בנוסף לכניסה הנפרדת למשרד ולחיבור הפנימי" מכלל ההן אתה שומע את הלאו, כי במרתפים אשר מיועדים למגורים אין לאשר כניסה נפרדת בנוסף לחיבור הפנימי לקומה שמעל, אלא אם כניסה זו הוגדרה על ידי מהנדס העיר כ "יציאת חירום". על מנת להגדיר כניסה נוספת למרתף כ "כניסת חירום" צריכות לדעתנו להתקיים נסיבות מיוחדות המחייבות קיומה של יציאה שכזו. אנו ממליצים לועדה המקומית לשקול (לעתיד, לא במקרה הנדון) את יישום הוראות תוכנית ע' 1 לעניין מתן אפשרות כניסה נוספת למרתפים המיועדים לשמש כשטחי שרות כלליים או כשטחים נלווים למגורים, בנוסף לחיבור הפנימי לקומה שמעל, לנוכח הערתנו . לפיכך אנו מקבלים את הערר בעניין בניית מפלס הכניסה למרתף (הנמכת חצר אנגלית) ודוחים את הערר ביחס להוראה לפרק את המטבח. בניההיתר בניה