טופס 4 הינו אישור חיבור לתשתיות חשמל, טלפון ומים

מה זה טופס 4 טופס 4 הינו אישור חיבור לתשתיות חשמל, טלפון ומים כמפורט בסעיף 157א (ה) (1) לחוק, כדלקמן: "הרשות המאשרת תיתן אישור כאמור בסעיפים קטנים ב, ג, ו - ד אם ניתן היתר לפי סעיף 145 לעבודות שלגביהן מבוקש חיבור החשמל, המים או הטלפון או שבהם נבנה הבניין שלגביו מבוקש החיבור לפי העניין". תעודת גמר לעומת זאת מוגדרת ב (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) - התש"ל 1970, כדלקמן: (א) לפי בקשת בעל ההיתר יוציא לו המהנדס תעודה המעידה כי כל הבניה בוצעה בהתאם להיתר ולתנאיו (להלן - תעודת גמר). (ב) בעל ההיתר יגיש למהנדס בקשה לתעודת גמר לא יאוחר משנה ממועד מתן אישור הרשות המאשרת לפי סעיף 157א(ה), (ה1) או (ה2) לחוק או ממועד פניית המורשה להיתר לגופים המנויים בסעיף 157א(ה2)(3) לחוק ובהוספה לבנין קיים, שינויו או תיקונו - לא יאוחר משנה ממועד השלמת התוספת, השינוי או התיקון; יושב ראש הועדה המקומית והמהנדס כאחד, רשאים, מטעמים מיוחדים שיפרטו בהחלטתם ובתנאים הנראים להם נחוצים בנסיבות הענין, לדחות את המועד למתן תעודת גמר לתקופה שלא תעלה על שנה נוספת. (ב1) תעודת גמר בחתימת ידו של המהנדס תהא ראיה לקיום תנאי ההיתר. (ב2) (בוטלה). (ג) בקשה לתעודת גמר תיערך לפי טופס 4 שבתוספת הראשונה; טופס כאמור אפשר להשיג במשרדי כל ועדה מקומית. (ד) אם לדעת המהנדס נעשתה והושלמה העבודה בהתאם להיתר וקויימו הוראות תקנות אלה ותנאי ההיתר שקיומם לא נדחה לפי תקנת משנה (א), יתן לבעל ההיתר תעודת גמר חתומה בידו וערוכה לפי טופס 5 שבתוספת הראשונה. (ה) על אף האמור בתקנת משנה (ד), לא תינתן תעודת גמר לבנין אלא לאחר שמתכנן ביצוע השלד מסר למהנדס הודעה בכתב שקיימת תכנית קונסטרוקציה מעודכנת ושהיא נמצאת במשמרתו במקום שיפרט בהודעה. (ו) המהנדס רשאי לדרוש כי תכנית הקונסטרוקציה תוצג לפניו לפני מתן תעודת הגמר. (ז) ניתן אישור הרשות המאשרת כאמור בתקנת משנה (א), קודם שנסתיימו כל העבודות הכלולות בהיתר הבניה, והופקדה בידי הוועדה המקומית ערבות בנקאית כאמור בסעיף 157א(ה1) לחוק, תוחזר למבקש עם תעודת הגמר, הערבות הבנקאית האמורה. תעודת הגמר היא המכשיר המוקנה בידי רשויות הרישוי על מנת לוודא התאמת הבנוי להיתר, בעוד אישור החיבור מהווה כלי ביניים. מטעמים אלה מאפשר החוק לרשות המאשרת (מטעם מיוחד) ליתן אישור לחיבור כאמור בתנאים שיראו לה - גם אם היתר הבניה שהחליטה הועדה המקומית לייתן טרם ניתן. מדובר במצב קיצוני בו לכאורה עסקינן בבניין שטרם הותר, בנייתו הוקדמה לרישוי וניתן בנסיבות מיוחדות לאפשר חיבורו לתשתיות. לעניין זה נפנה גם לעניין שנדון בפני ועדת הערר מרכז במסגרת 227/11 , עטון נגד הועדה המקומית ראש העין ואחרים והאסמכתאות הנזכרות בו, שם נקבע כך: "ככלל,הרציונאל לפיו פועלת הועדה המקומית, לפיו יש לקדם את הליך הרישוי בכללו, לבניין כולו, הינו רציונאל נכון בעינינו, שכן בין היתר אישור החיבור לתשתיות מהווה בקרה נוספת לשרשרת הבקרות של הרשות על התאמתו של הבנוי להיתר. כלל כזה ימנע חריגות בניה בחלקים אחרים מהמבנה, תוך הכשרתו "בתשלומים". יחד עם זאת,לעיתים ראוי לחרוג מהכלל. לשון הסעיף(157א לחוק) אינה מחייבת התרת חיבור לתשתיות לבניין שלם בלבד. בהתאמה, לעיתים מצאו, הן רשויות התכנון והן בתי המשפט, לנכון לאפשר פיצול אישור החיבור לתשתיות בנסיבות מסוימות. על כגון דא כבר נפסק: "בעניין זה יש לקבוע כי הוצאת טופס 4 אינה בבחינת נתון קונקלוסיבי הקובע באופן ברור כי ניתן לחייב את הדירות בארנונה אלא מהווה אחד האינדיקטורים בלבד. בעצם הוצאת טופס 4 אין כדי לגרום באופן אוטומטי לחיוב בארנונה,כאשר הדירות, או חלק מהדירות אינן ראויות למגורים. אין זה אלא אחד המרכיבים במבחן הפורמאלי. המבחן הפורמאלי כפי שיפורט להלן גם הוא רק אחד המבחנים הרלוונטיים. טופס4 בא להראות כי אין מניעה לחיבור למים ולחשמל. החיבור הוא בראש ובראשונה לבניין עצמו אולם אין מניעה כי יחידות מסוימות בבניין טרם יושלמו בעת החיבור. לטענת העירייה טופס 4 ניתן רק על סמך הצהרה כי כל הבניין הושלם. יתכן כי זהו הנוהל בעירייה אולם לא היה הכרח לנקוט דווקא בנוהל כזה, ואין מניעה לכאורה לאשר חלק מהדירות. טופס 4 בא להראות כי מבחינת העירייה אין מניעה לחיבור למים ולחשמל, אולם אינו בא להראות כי מבחינת הדין אין עוד מניעה לחיוב בארנונה" (" ( ") 80785/00 עיריית הרצליה נ' קאלש מרדכי נכסים ובנין 94בע"מ (לא פורסם, 11.11.2003)). אנו סבורים,כי תנאי לפיצול אישור החיבור לתשתיות הינו פיצול ההיתר וזאת, על מנת למנוע פגיעה בוודאות הרישויית." טפסים משפטייםבניהמסמכיםטופס 4טלפוןחיבור למיםחיבור לחשמלחשמל