על הועדה המקומית בערר להגיש כתב תשובה ולו על מנת לגלות דעת יתר הצדדים בדבר מסגרת הטענות הצפויה לדיון

אמת, נכון כי ועדת הערר הינה גוף בעל פנים דואליים תכנוניים ומעין שיפוטיים, וככזה הוא נוקשה פחות מבתי המשפט בנוגע להעלאת טענות רלוונטיות נוספות, אולם בלי כתב טענות כלל לא ניתן לנהל דיון יעיל. הוועדה המקומית מתבקשת להקפיד מעתה להגיש כתבי תשובה במועד שאם לא כן, יהא עלינו לדחות את הדיון על מנת לאפשר להם לעשות זאת במועד מאוחר יותר וזאת תוך חיובה בהוצאות. לגופם של דברים, דומה כי אבן הנגף העיקרית לאישור בקשתה של העוררת במקרה דנן, עניינה דווקא בתכנית המופקדת אשר מייעדת מקרקעין סמוכים במרחק של כ - 20 - 30 מ' מהאתר, למגורים. שאם לא כן, אכן מדובר באיחוד תשתיות לצדי כביש כקבוע בסעיף 24 לתמ"א אשר מסדיר הקמת אתרי שידור ליד דרך. עצם הגדרתו של אתר שידור "לאורך דרך" מוציא אותו מכלל מגבלות סעיף 22 אשר מגביל מרחק בין אתרי שידור על הקרקע. סעיף 22 מגביל מרחק כאמור, באזור בניה כפית - 1,000 מ' ובאזור פתוח - 2,000 מ'. במקרה דנן קיימות לכאורה שלוש אפשרויות להקמתו של המתקן המבוקש: האחת, כמבוקש בבקשה, דהיינו לצד הדרך; השניה, באיחוד על גבי עמוד הנושא עתה שלושה מפעילים סלולאריים וממוקם דרומה משם; והשלישית, במיקום אחר בתחום מתחם מקורות. ספק לנו אם החלופה השניה נכונה במקרה דנן - מדובר בעמוד גבוה ממילא הנושא על גביו שלושה מפעילי סלולר, החלפתו בעמוד עבה יותר וגבוה יותר, חלף הקמתו של עמוד נוסף לשני המפעילים הנוספים, לא תתרום לטעמנו בהיבט החזותי בלשון המעטה, ומכל מקום אילו ביקשה הועדה המקומית למצוא באותו עמוד את מלוא הפתרון לחברות הסלולאר היה נכון להכשירו ככזה מלכתחילה, דהיינו לדאוג לכך שיוזמת העמוד תתחייב לצרף בתנאים סבירים כל מפעיל נוסף, וכמו כן לקבוע שלביות ההגבהה וכיוצא באלה פרמטרים שלא נקבעו ואין להשלימם במקרה דנן, כיום. אשר לחלופה השלישית, הרי שבנסיבות ספק לנו אם היא ישימה נוכח מרחקי המינימום הקבועים בסעיף 22 שנבחן לעיל. עולה אפוא כי החלופה הריאלית הינה החלופה שהתבקשה. מדובר בחלופה תואמת תמ"א אשר ברגיל יש לאשרה. על פי התכנית המופקדת כאמור מקודם במרחק של עשרות מטרים בודדים מהאתר המבוקש אזור המיועד למגורים. אנו סבורים כי תנאי למתן ההיתר צריך להיות בין היתר הסרתו עם תחילת מימוש הבניה למגורים על פי התכנית החדשה, דהיינו: האישור יכלול הנחיות ספציפיות לועדה המקומית, לפיהן יובהר שרישוי למגורים בתחום התכנית, יחייב הסרת המתקן, כל זאת על פי סעיף 6.3 לתמ"א אשר מאפשר לועדה המקומית לאשר הקמת מתקנים בתכניות מופקדות ולקבוע בתנאי ההיתר תנאים להסרת המתקן על חשבון מבקש ההיתר. לפיכך הערר מתקבל חלקית. כתב תשובהבניהדיוןמסמכיםעררועדה מקומית לתכנון ובניה