ערר בנוגע לבקשת העוררים להקים מבנה חנייה בדירתם

ערר בנוגע לבקשת העוררים להקים מבנה חנייה בדירתם, במרווח האחורי במגרש הידוע כחלקה 6 בגוש 11581 בחיפה (להלן המקרקעין). העוררים טוענים כי הבקשה פורסמה ככוללת הקלה, חרף העובדה כי לא הוסבר להם במה היא סוטה מהתכנית החלה במקרקעין וכי לא התקבלו התנגדויות. וכך החליטה הוועדה המקומית: "לאישור הבקשה בתנאים הבאים: יותר קרוי בטון ועמודי תמיכה לחניה - קרוי בלבד. לפיכך יש לבטל את הקירות שתוכננו בהיקף קרוי החניה המוצע במסגרת תיקון תכניות על פי הנחיות מח' הרישוי כתנאי למתן היתר. אין לתחום ואין לסגור את קרוי החניה המוצע, דבר הנוגד את הוראות חפ/1853 (קירוי חניות פרטיות) החלה במקום. יתר התנאים הסטנדרטיים יינתנו על ידי המחלקה לרישוי בנייה." העוררים הסבירו כי החנייה פונה לשצ"פ ובו חורשה המפרידה בין הבניין לפסי הרכבת, מקום מועדף לבני נוער משועממים ונוצר צורך ממשי להגן על רכביהם מפני מעשי ונדליזם ופריצה. כמו כן הוועדה המקומית אישרה חניות דומות במרחב חיפה ובקריית חיים בפרט, על כן התנאים אשר הותנו בבקשה מהווים אפליה לעומת בתים אחרים, כמו הבתים ברח' קפלן 21, בילינסון 17 והגדוד העברי 47. הוועדה המקומית טענה כי על פי התכנית התקפה ניתן לאשר רק קירוי. בנוגע לבקשות שהובאו כדוגמה טענה הוועדה המקומית כי אמנם ברח' קפלן קיים היתר וברחוב הגדוד העברי מדובר במרפאת חיות. עוד הבהירה הוועדה המקומית במהלך הדיון כי אין התנגדות לתריס אמנם מדובר בבנייה בצדדים. דיון והכרעה התכנית החלה במקרקעין היא תכנית חפ1853. תכנית זו, אשר מטרתה קביעת הוראות לקירוי חניות פרטיות באזורים מאושרים לבניה למגורים בקריית חיים המזרחית, קובעת כי יותר קירוי חניות במרווח הקדמי של המגרשים הפונה לדרך הציבורית, וכן יותר קירוי בצמוד לגבול המשותף בין שני מגרשים בתנאי שעיצוב החניות יהיה אחיד, על פי סעיף 11.3 "ניתן למקם חניות מקורות במרווחים צדדיים ואחוריים כאשר המרווח הצדדי או האחורי בין הבניין לגבול החלקה עולה על 11 מ', בתנאי שהבניין יהיה על עמודים ובכל מקרה לא תותר גישה לחניה מהשביל". ייתכן כי ההקלה פורסמה הואיל והחניה המבוקשת מתוכננת במרווח האחורי שלא בשמירה על תנאים אלה. הוועדה המקומית טענה לפנינו כי מדובר בתקרה בלבד וכי התב"ע אינה מתירה "מוסך". דא עקא, שסעיף 9 הדן בהיתרי בניה קובע בין היתר כי "מבנה החניה לא ייחשב במניין הבניינים המותרים במגרש על פי התכניות החלות על השטח אלא יותר כמבנה עזר נוסף." וסעיף 9.4 קובע כי "השימוש במבנה יאושר לחניה בלבד, כל שימוש אחר יהווה סטייה ניכרת מתכנית זו". לאור האמור, אנו סבורים כי התכנית עצמה מאפשרת בניית מבנה ולא קירוי בלבד. שאם לא כן, לא הייתה נוקטת בלשון מבנה חניה בהוראותיה וכמו כן לא היה טעם בקביעתו של שימוש אחר באותו מבנה כסטייה ניכרת. יחד עם זאת, נוכח העובדה כי הוועדה המקומית הבהירה כי על פי רוב אפשרה חניות מקורות בלבד, למעט בדוגמאות שהובאו על ידי העוררים, אנו סבורים כי יש מקום להגבלת חומרי הבנייה לחומרים קלים על פי אישור הצוות המקצועי של הוועדה המקומית, כמו גם תריס גלילה חשמלי בפתח החנייה והיעדרה של דלת כפי שמתוכנן בקיר הצפוני בבקשה נשוא ערר זה. הסתייגות של נציגת מחוז אורית חפר-רוגובין ונציגת ציבור עו"ד חנה קציר: מסתייגת מההחלטה המתירה בנית מבנה חניה במקום חניה מקורה. כבר משם התכנית החלה על המקום עולה כי מטרתה קירוי חניות. סעיף 9 מתייחס מראשיתו לקירוי חניות ומהווה רצף של הוראות המתייחסות לקירוי חניות. השימוש במונח מבנה החניה הינו בהתייחס למבנה החניה המקורה , המהווה אף היא אלמנט בנוי, ולא למבנה חניה במשמעות של מקום סגור בו ניתן לאכסן מכונית. מבנהחניהערר