תיקון טעות סופר בתכנית בניה

תיקון טעות סופר בתכנית בניה חוק התכנון והבניה אינו מסדיר את ההליך של תיקון טעות סופר בתכנית. אולם, תכנית הינה בגדר חיקוק, ולכן ניתן להחיל עליה את אמות המידה החלות על תיקון טעות סופר בחיקוק. לעניין זה, ר' תא (י-ם) 1272/97 מקימים ומייסדים - סולל בונה בע"מ נ' עירית ירושלים: "דוגמא לתיקון טעות סופר בתכנית נמצאת ב" 7801/02 ' " " (4) 728, 738. במקום ייעוד מוכר בתמ"א של "מלונאות אקסטינסיבית", נרשם בתכנית חדשה, עקב טעות, ייעוד לא מוכר של "אכסון אקסטנסיבי", אשר הפך את התכנית החדשה לחסרת משמעות. בית המשפט העליון פסק, כי אין להשאיר בחיקוק טעות סופר ולכן יש לתקנה. עם זאת, "מי שייזקק בעתיד לתכנית אינו חייב לאתר פסק דין זה כדי לעמוד על כך שיש בתכנית טעות סופר" (שם, בפסקה 27). לפיכך, הדרך הנכונה לתיקון הטעות היא הבאת העניין בפני רשויות התכנון מחדש לשם מתן החלטה מתקנת ופרסומה מחדש. ניתן, אפוא, לסכם ולקבוע, כי אם רק יעלה בידי סולל בונה לשכנע, כי בטבלת האיזון של תכנית 942ד' נפלה טעות לשונית בולטת לעין, המובילה לתוצאה חסרת הגיון, הנוגדת בעליל את מטרות התכנית, יהיה בית המשפט מוסמך להורות על תיקונה. עם זאת, הדרך הנכונה לעשות כן היא להורות על החזרת העניין בפני הנתבעות, לשם מתן החלטה מתקנת ופרסומה מחדש." מכאן, את טעות הסופר בעניין מספר יחידות הדיור, ניתן בהחלט לתקן, אך התיקון צריך להתבצע על ידי הוועדה המחוזית בהליך של תיקון טעות סופר ולא על ידי ועדת הערר. יוטעם, אין צורך בעריכת תכנית חדשה לשינוי מספר יחידות הדיור, אלא רק בפרסום תיקון טעות סופר בהתאם לנוהלי הוועדה המחוזית. תוכנית בניהבניהטעות סופר / טעות קולמוס / השמטה מקרית