הועדה המקומית הפרה את החלטת ועדת הערר

הועדה המקומית הפרה את החלטת ועדת הערר ברגל גסה, שכן הנושא של שיעור ההפקעות ושינויי עפ"י התכנית המוצעת, הוכרע כבר בעבר על החלטת ועדת הערר לא הוגשה עתירה מינהלית והיא הפכה חלוטה. העוררים טוענים כי החלטת הועדה המקומית נסמכת על שיקולים זרים (שיעור ההפקעה) ושינוי עפ"י תכנית שטרם קרמה עור וגידים סטטוטוריים. הועדה המקומית לא טרחה להגיש כתב תשובה, וביום הדיון, במועד שנקבע במיוחד לבקשת בא כוחה שלא התייצב, מסר מהנדס הועדה מר ג'ומעה הודעה מטעם הועדה אשר נכתבה לכאורה ע"י בא כוחה, לפיה "בקשותיהם של העוררים צפויות להתיישר בישיבת הועדה הקרובה שתתקיים. בנסיבות אלה אין טעם בהותרת ערר זה תלוי ועומד...". ה"ה נאשף הינם בעלי זכויות בחלקה אחרת בעלת גבול משותף עם המקרקעין מתנגדים לבקשה, מחמת שיעור ההפקעה, הגם שאין חולק כי בחלקתם הוצאו היתרים על בסיס אותו מצב סטטוטורי נתון. הועדה המקומית אף לא הכחישה את העובדה כי על בסיס המצב הסטטוטורי התקף, תכנית טב/3068, הוצאו ומוצאים היתרים בתחום התכנית. במצב הדברים המתואר, לא נטענה וממילא גם לא הוכחה כל סיבה לגיטימית לדחיית בקשותיהם של העוררים. מדובר בבקשות תואמות תכנית אשר אינן כוללות חריגה מהקבוע בה, הועדה המקומית הודתה בחצי פה כי בתיקיה הופקדה חלוקת החלקה ומכל מקום ברי כי, הבקשה אינה נוגדת את הוראות התכנית גם בנוגע לחלוקה למגרשים, שכן התכנית כאמור כוללת חלוקה למגרשים והבקשות תואמות לקבוע בה. בהתחשב באמור על הגורמים המקצועיים להוציא ההיתרים המבוקשים לאלתר ובכפוף לכל דין. ההחלטה התקבלה פה אחד על ידי כל חברי הוועדה. בניהעררועדת עררועדה מקומית לתכנון ובניה