תמ"א 38: העוררים מתנגדים לעמודות הממ"דים המוצעות

העוררים הבהירו כי הסכימו לתכנית המקורית, אולם העמודות המוצעות תחסומנה את האוויר האמור להגיע אליהם ממערב, ותפגע בצנעת הפרט כיון שחדרי השינה והאוכל פונים לכיון זה (מערבה). העוררים ממערב מתנגדים לעצם הטיפוס לגובה, תוך חסימת משבי רוח אויר ואור ממזרח. הועדה המקומית החליטה כדלקמן: "לאחר שמיעת דברי המתנגדים, הסבריו של עורך הבקשה ולאחר הגשת תכנית מתוקנת עפ"י הנחיות הועדה מישיבתה מיום 24/4/13 מחליטה הועדה לדחות את ההתנגדות. הועדה התרשמה כי התכנית המתוקנת שהוגשה בעקבות הדיון הקודם הינה תכנית ראויה ומיטיבית במסגרת כלל השיקולים והנסיבות של הרצון והצורך בחיזוק הבניין מפני רעידות אדמה. החלטת הועדה במקרה זה, כמו גם בבקשות אחרות שנדונות ואושרו על ידה, מבוססת על החשיבות הלאומית של חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, על כוונת המחוקק באישור תמ"א 38 על תיקוניה ועל איזון ושקלול אינטרס המבקשים והאינטרס הציבורי מול העדר פגיעה ממשית במתנגדים. כל תושב סביר המתגורר בליבה של עיר אמור להביא בחשבון כי פני העיר יחודשו, מבנים סביבו ישודרגו וכי אין בכך משום פגיעה באינטרס של מי שגר כאמור בליבה של עיר. לפיכך, מחליטים לאשר תוספת שטחי שירות בקומת עמודים, הרחבת דירות קיימות הכוללות ממ"דים, תוספת לשתי דירות בקומה ד' וביטול המדרגות הפנימיות על מנת להפכן לשתי יח"ד עצמאיות, תוספת לקומה ה' והפיכת שני חדרי יציאה לגג מורחבים לשתי דירות עצמאיות, תוספת קומה ו' חלקית הכוללת דירת גג אחת וניוד שטח מקומות ד' ו-ה', מרפסת גג בקומה ו' ותוספת שלוש חניות במתקנים תת קרקעיים במסגרת ההקלות: תוספת שטח בקומת העמודים לצורך הרחבת מבואת הכניסה לבניין. הרחבת דירות קיימות הכוללת תוספת ממ"ד והרחבת כל דירה. שינוי בקומה ד' המאושרת בהיתר בניה הכולל 2 דירות עצמאיות והגדלת שטח הקומה כתוצאה מהרחבת הדירות שבקומה קיימת. שינוי בקומה ה' המאושרת בהיתר בניה הכולל ביטול חדרי יציאה לגג והפיכתם ל-2 דירות עצמאיות. תוספת קומה ו' חלקית הכוללת דירת גג. ניוד שטח מקומת העמוקים לקומות העמודים בשיעור של 151.0 מ"ר בהתאם להוראות רע/מק/1010. הקטנת קו בניין צדדי מזרחי מ-2.0 מ' שהותרו בהיתר בניה לקו בנין צדדי 1.10 מ' לצורך הקמת ממ"דים. והכל בתנאים הבאים: תיקון חישוב שטחים. התאמת תכנית הגשה לתכנית פיתוח וחניות מאושרת. אישור כיבוי אש. אישור פיקוד העורף. אישור יועץ נגישות. אישור מחלקת תברואה. הסתרת צינורות מים (כיבוי ואחרים) ע"י דלתות מתכת בתיאום עם סגנית מהנדס העיר. הגשת תצהיר וחישובים סטטיים עפ"י תמ"א 38 באישור מהנדס הועדה בדבר חיזוקו של הבניין הקיים נגד רעידות אדמה. חיפוי הבניין בחומר קשיח בתיאום עם אדריכל העיר. הגשת פרט למסתורי כביסה בתיאום עם אדריכל העיר. בשאר תנאי מהנדס הועדה." דיון והכרעה ועדות הערר וגופי התכנון האחרים, מעודדים חיזוק מבנים עפ"י תמ"א 38 על נגזרותיה, בהיותה הפתרון שהוכתב ע"י ממשלת ישראל והמועצה הארצית לתכנון ובניה כפתרון הבלעדי והבלבדי לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. במסגרת זו, ובשים לב לתיקון אחר שנעשה בדין ועניינו עידוד בניית ממ"דים, מושגות מטרות של בטיחות ובטחון. כך קבענו בערר 43+9/10: "ככלל, כפי שהבהרנו לא אחת, רואה וועדת הערר בחיוב רב יוזמות לחיזוק מבנים על פי תמ"א 38. בקשות אלה, מגשימות בראש ובראשונה את מטרת העל של תכנית זו ומקדמות את הערכות הציבור הרשויות והמדינה במדרג המוכנות לקראת רעידות אדמה אשר עתידות להתרחש באזורנו. תחזית זו היא העומדת בבסיס החלטות הממשלה ומוסדות התכנון כולם בקדמם התמ"א האמורה. אין המדובר בסיסמה בלבד כי אם בסיכון ממשי בפניו עומד הציבור בארץ. כפועל יוצא מהשגת מטרת על זו (או אם תמצי השפעת הלוואי שלה) זוכה בראייתנו הציבור גם בהתחדשות פני אותם בתים ומקום בו ניזומות מספר בקשות בסביבה קרובה (כבענייננו) לאלמנט ההתחדשות משקל משמעותי ומיטיב סה"כ עם הסביבה. גם במקרה דנן בו מדובר ברחוב מעורב מבחינת גובה הבניה, אשר נבנה זה מכבר וזקוק לחיזוק פשוטו כמשמעו, לא מצאנו כי יש במוצע בבקשות כשלעצמן כדי לפגוע באינטרס של שוכניו ועל כל פנים לא מעבר לצפי הטבעי שאמור לקחת דייר/תושב סביר המתגורר בעיר מה עוד כי באותו רחוב הודגמו כמפורט לעיל מבנים אחרים בגובה זה." ובערר 142/08: "עוד הובהר כי התכנית כוללת החיזוק הנדרש על פי תמ"א 38 ופתרון חניה לכל הדירות בבניין, קיימות כמבוקשות (וזאת בשונה מהדרישות עפ"י תמ"א 38 למציאת פתרון חניה לדירות החדשות בלבד). בהתחשב בכל האמור ובחשיבות שרואה ועדת הערר לחיזוק מבנים על פי תמ"א 38, כמו גם במצבו העכשווי של המבנה שהוצג לנו בתמונות, והעובדה כי על פי דין קיימת שארית משמעותית של זכויות בניה אנו רואים לנכון לאשר החלטת הועדה המקומית. איננו סבורים כי יש בשיפוץ ובתוספת המבוקשת כדי להוריד ערכם של בניינים סמוכים, בסופם של דברים עם סיומו של השיפוץ ייתכן ויביא רוח חדשה ותנופה תכנונית גם ליתר השכונה דבר שיביא דווקא לעליית ערך הבתים בה. מכל מקום טענה זו נטענה בעלמא ללא כל תימוכין." ובעניין 30+42/10: "בבסיסה של תמ"א 38 ובראשון לציון גם תכנית רצ/1/ 106 רציונל של עידוד ביצוע חיזוק מבנים על ידי תוספות בניה, כמפורט בסעיף 2 לדברי ההסבר לתכנית: "... הוראות התמ"א קובעות את המסגרת הסטטוטורית שתאפשר מתן היתרי בניה מכוחה, וכן מציעה תמריצים שיעודדו את החיזוק ויאפשרו אותו מבחינה כלכלית. זאת תוך שמירה על איזון בין הצורך לחיזוק ומימונו ובין שיקולים עירוניים רחבים אחרים" כן ראה בסעיף 5 לדברי ההסבר, שם נקבע כדלקמן: "... במסגרת התמריצים לביצוע החיזוק, מציעה התמ"א תוספות בניה למבני מגורים קיימים (סעיף 11) ולמבנים שאינם מיועדים למגורים (סעיף 14). למבני מגורים מציעה התמ"א שני סוגים של תוספות: תוספת יחידות דיור למבנה (כמפורט בסעיף 11.1) והרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה (כמפורט בסעיף 11.2). במבנים שאינם מיועדים למגורים מציעה התמ"א תוספת בשטח בניה של קומה טיפוסית. בכך מאפשרת התמ"א להתגבר על מיצוי זכויות הבניה ומהווה תמריץ לחיזוק מבנים" למותר לציין כי היוזמה המקורית לחיזוק מבנים על פי תמ"א 38 לא צלחה באופן נרחב וזאת בין היתר, כנראה, בשל היעדר תמריצים מספקים ולאור האמור תוקנה התמ"א לאחרונה בשינוי מס' 2 אשר מאפשר ניצול הזכויות המוגברות על פיה גם בבניית בניין חדש, חלף בניין ישן אשר חיזוקו נדרש על פי תנאיה, וכן הותרה תוספת כפולה של זכויות הן בקומה המפולשת והן בקומה הנוספת על פי התמ"א (דבר שהיה חלופי על פי נוסחה המקורי של התמ"א). גם יוזמה זו משודרגת מקומית ונשקל שדרוגה ברמה הארצית באופן שתיווספנה זכויות רבות יותר על מנת להפוך את החיזוק והפרויקטים הנגזרים ממנו כלכליים יותר. במצב דברים זה טענותיהם של העוררים לפיהם עניינה של הועדה המקומית בחיזוק המבנה ותו לא ועליה להימנע מאישור יחידות דיור נוספות, הינן בבחינת מס שפתיים בלבד שלא לומר אנכרוניסטיות. ברי כי על מנת לחזק מבנים יש לגרום לכך שאותו חיזוק יהא כלכלי ואותה כלכליות נעוצה בראש ובראשונה בתוספת זכויות בניה. יחד עם זאת חזרנו והבהרנו כדלקמן: "...לצד הוראות אלה קובעת התמ"א מערכת של שיקול דעת במגוון של תחומים לרשות המקומית ולא מחייבת קבלת כל בקשה לחיזוק מבנים באופן אוטומטי. כך, נקבע בפרק ג' שיקול דעת למוסד התכנון בשמירת זכותו לסרב ליתן היתר ו/או לאשר תכנית מפורטת בשל תנאים ייחודיים ו/או לקבוע אי החלה של התכנית בתחום חלקים ממרחב התכנון המקורי ועוד. התמ"א מקדמת האינטרס הציבורי החשוב של חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, תוך קביעת מנגנון מאזן של תמריצים לצורך ביצוע החיזוק "במחיר" של תוספת זכויות, על כל השלכותיה." (ר' ערר 345/10 נעמה וניר זהבי נ' הוועדה המקומית הוד השרון ואח'). לא מצאנו בעצם תוספת הקומות המותרת כדי להשפיע באופן חריג על הסביבה. התפיסה התכנונית שגרסה תוספת 2 קומות אושרה זה מכבר, ועשויה להיות מיושמת גם במקרקעין המצויים ממזרח. אין באמור כדי להשפיע באופן דרמטי על זרימת האור או האוויר למי מהשכנים ומכל מקום לא באופן חריג ביחס לפיתוח האורבני הצפוי בעיר. אשר למיקום הממ"דים, הרי שמדובר בפתרון ניהול של 2 סוגי דירות צפוניות ודרומיות, הממ"דים המבוקשים הם מעבר לגודל המינימלי הנדרש ויש להקטינן נוכח חריגתם מקווי הבניין, אשר למיקומם, העמודה הדרומית של הממ"דים מצויה אל מול קיר אטום בדירות הדרומיות שבבניין ממזרח. הבניין הבנוי ממזרח מרוחק כ-4 מ' מגבול המגרש. במצב דברים זה איננו סבורים כי יש טעם בשינוי מיקום אותה עמודה, באשר "הנזק" התכנוני במיקום המבוקש אינו שקול לבעייתיות במיקומה בקו הבניין הקדמי למשל, מיקום כזה יחריף את חסימת האוויר מזרחה ותהא לו השפעה לא רצויה על קו הרחוב. אשר לעמודת הממ"ד הצפונית (האחורית), הרי שהיא ממוקמת ברובה מול חלק אטום בקיר שבדירה המזרחית, אולם לטעמנו יש מקום למקמה צפונה באופן בו קצה הממ"ד ימוקם במקביל לקצה החלון הצפוני בבניין שבנוי בחלקה ממזרח. באופן זה תוגן פרטיותם של דיירי הבניין ממזרח ולא יפגע התכנון המבוקש, שהינו תכנון סביר ביותר בנסיבות העניין. יש לציין כי בחנו אפשרות למקם את הממ"ד בתצורה אופקית בחלק הצפוני של קו הבניין, ואולם ראשית רוחב אותו הרצועה מוגבל, באופן שאינו מאשר רוחב ממ"ד כפי שמבוקש היום, בנוסף אותו מיקום יחייב מבואה משמעותית יותר מזו המוצעת היום ותחייב שינויים רבים פנימיים יותר בדירות קיימות ביניהם שינוים המחייבים העברת צנרת. יחד עם זאת, במידה ותהא הסכמה בין הצדדים ניתן יהיה לאשר גם תכנון כזה. סיכומם של דברים, בכפוף לשינוי האמור לעניין הממ"ד (הסטת העמודה הצפונית צפונה והקטנתו של הממ"ד למינימום ההכרחי עפ"י הוראות החוק )- העררים נדחים. בניהתמ"א 38תמ"אמרחב מוגן (מקלט) / ממ"ד