ניוד ממדי"ם באותה דירה לצורך הגדלת המטבח בנישה קיימת ותוספת שירותים

ניוד מממדי"ם באותה דירה לצורך הגדלת המטבח בנישה קיימת ותוספת שירותים בחלק אחר הועדה המקומית החליטה כדלקמן: "לאשר תוספת לדירה מס' 15 בקומה ה' ע"ח ניוד שטחים ממ"דים של דירת המבקש (דירה מס' 15) ודירה מס' 5, הכל בתנאים הבאים: תיקון חישוב שטחים. ביטול השירותים בתכנית. סימון חומרי גמר וצבע בחזיתות בהתאם לקיים. תיקונים טכניים בתיאום עם מדור רישוי. תרשם הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בדבר ניוד שטח של 1.00 מ"ר מדירה מס' 5 וניוד שטח של 5.08 מ"ר מדירה מספר 15 של המבקש לטובת דירה מס' 15 (של המבקש) בשאר תנאי מהנדס הועדה. לא לאשר תוספת שירותים." העוררים טוענים כי מדובר במיני פנטהאוז הכולל מרפסת של 40 מ"ר ותוספת השירותים המבוקשת נסמכת על קירות קיימים. העוררים לא מצאו כל בעיה אסתטית והציגו תמונות לפיהן מאחר ומדובר בנסיגה עמוקה מקונטור הבניין לטעמם אין בתוספת כל השפעה אסתטית ו/או אדריכלית על הסביבה. תוספת השירותים מבוקשת על מנת לחברם לחדר הסמוך בו מתגוררים ילדיהם הנשואים של העוררים. כן נטען כי זה המיקום האידיאלי בגלל העדר נצפות. הועדה המקומית טענה כי התוספת שאושרה על ידי הועדה נמצאת בתוך נישה קיימת בין קירות המהווה היום מסתור כביסה ולפיכך אין באישור משום פגיעה במראה החיצוני של הבניין, לעומת זאת השירותים הינם בשטח מרפסת בלתי מקורה, פוגעים בחזות הבניין. דירת העוררת גדולה דיה ואם יש צורך בתוספת שירותים מן הראוי לעשות זאת בתוך הדירה. לו היתה מתבקשת בניית תוספת שירותים במרפסת דירה מלכתחילה היא מעולם לא היתה מאושרת ולפיכך אין מקום לאשר גם בדיעבד. דיון והכרעה מתמונות שהוצגו לנו עולה כי התוספת המבוקשת אכן אינה משתלבת ומהווה טלאי בבניין המבוקש. יוזכר כי העובדה כי מדובר ברישוי בדיעבד אינה פועלת לטובת המבקשים, היפוכם של דברים. כך או אחרת, המבחן הרלוונטי מקום בו הוקדמה בנייה לתכנון -הינו "מבחן המגרש הריק": כפי שהסברנו למשל, בערר 313/10, מזרחי נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מודיעין, כדלקמן: "ככלל, הבהרנו לא אחת כי המבחן הראוי לטעמנו מקום בו מדובר בהכשרת הבניה בדיעבד, הינו "מבחן במגרש הריק" דהיינו יש להתייחס לבקשה באופן נטול דעה מוקדמת ואשר עשויה להיווצר מחד גיסא לקולא נוכח רצון להכשיר האלמנט שנבנה טרם קבלת היתר או לחלופין לחומרא מתוך תפישה לפיה אין להוציא חוטא נשכר. בעבר הובהר כי עמדת היועמ"ש מתירה להכשיר אלמנטים שנמצא כי ראויים תכנונית, הגם אם נבנו טרם קבלת היתר, וכי מגמה זו עולה בקנה אחד עם עקרון שלטון החוק, יחד עם זאת יש להביא בחשבון במניין השיקולים העובדה כי מדובר בהכשרת בניה בדיעבד, שיקול אשר נקבע בפסיקה כרלוונטי בעת בחינתה של בקשה. אנו סבורים כי המבחן שציינו לעיל (מבחן המגרש הריק) עונה במדויק על כוונת המחוקק כפי שהוסברה בהנחיות היועמ"ש." הדברים מקבלים משנה תוקף נוכח ההלכה שיצאה מלפני בית המשפט העליון, במסגרת עע"מ 9057/09 ‏ ‏ דן איגנר ועוד 32אח' נ' השמורה בע"מ, כדלקמן: "לטעמי, כדאי במקרים רבים כשנשקלת השאלה האם "להכשיר "בניה בלתי חוקית שחברי מוסד התכנון יציגו לעצמם תחילה את השאלה - בהנחה שאין בניה בלתי חוקית שהכשרתה מתבקשת, האם, מבחינה תכנונית היה מקום לאשר את התוכנית אם לאו. בחינה זו רואה כביכול את השטח "כאילו" לא קיימת בו כל בניה בלתי חוקית. על בחינה זו אמונים חברי מוסדות התכנון. אם התשובה היא בשלילה, דהיינו שאין התוכנית ראויה, תהא הנטייה שלא להכשיר את הבניה הבלתי חוקית ולא לאשר את התוכנית. יחד עם זאת, כיון שהמדובר בהפעלת שיקול דעת בוודאי שאין לומר כי לעולם לא תוכשר בניה בלתי חוקית. לא אנסה כוחי בקביעות מוחלטות בהקשר זה. העניין ייגזר בהתאם לנסיבותיו של כל עניין ויש להתוות את הדרך ממקרה למקרה (ראו והשוו דעת השופטת ארבל בעניין פינקלשטיין, פסקה 24 וכן דעת חברתי השופטת חיות באותו עניין)." בהיבט זה אף אנו סבורים כי לא הגיוני לתכנן את המבוקש דווקא במרפסת הגג, ומכל מקום לא בכיוון בו התבקש. במידה ויוצג תכנון השומר על קונטור הבניין הקיים או לפחות בהמשכו ללא בליטות נוספות תדון הועדה המקומית בהצעה כזו מחדש, בשים לב לכך כי מדובר בזכויות תקפות. אשר על כן ולאור כל האמור הערר נדחה. הגדלת דירה / שטחמקרקעיןמרחב מוגן (מקלט) / ממ"ד