תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית) מאפשרות למקם סככה לרכב פרטי בקו הבניין בתנאים מסוימים

תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית) מאפשרות למקם סככה לרכב פרטי בקו הבניין בתנאים מסוימים, אולם הן אינן קובעות את הזכויות לאותה סככה. במצב דברים זה ככל שקיימת תכנית המאפשרת חניה מקורה הרי שקירוי כזה כולל גם קירות, אלא אם כתוב בפרטי התכנית אחרת. סיכומם של דברים הדיון מוחזר לועדה המקומית, לאחר שהבקשה תתוקן ואופן פתרון המילוי ושאר השינויים המבוקשים יוצגו בה כנדרש על פי דין. הועדה המקומית תדון בבקשה בהזדמנות הראשונה לאחר שתוגש לה. רכבבניהחוק התכנון והבניהסטיה ניכרת מתכניתסככהתקנותתכנון ובניהבניין