בקשה להיתר בנייה מכוח תמ"א 38, שלא כוללת תוספת ממ"דים ליחידות הדיור הקיימות

מעיון בבקשה עולה, כי לפחות לחלק מהדירות ניתן להוסיף ממ"דים. אנו רואים חשיבות רבה לתוספת ממ"דים לדירות קיימות, שכן יש בכך צורך בטיחותי מהמעלה הראשונה. לדעתנו, אחד היתרונות של חיזוק מבנה בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38, הוא האפשרות להוסיף ממ"דים לדירות הקיימות במסגרת הרחבות יחידות הדיור אותן ניתן לאשר במסגרת התמ"א. לפיכך, כאשר מוגשת לועדה המקומית בקשה להיתר בנייה מכוח תמ"א 38, זו חייבת לכלול תוספת ממ"דים לדירות הקיימות, אלא אם קיימות נסיבות תכנוניות מיוחדות אשר אינן מאפשרות תוספת ממ"דים. אם לא קיימות נסיבות תכנוניות כאמור, על הועדה המקומית לדרוש תוספת ממ"דים לדירות הקיימות במסגרת הבקשה להיתר בנייה מכוח התמ"א. לפיכך, אנו מורים לעורכי הבקשה להגיש לנו בקשה מתוקנת הממצה את האפשרות לתוספת ממ"דים לדירות הקיימות." העוררים הגישו לנו בקשה מתוקנת להיתר בניה, הכוללת הפעם ממ"דים, ועל בסיסה התקיים בפנינו דיון נוסף. הועדה המקומית דחתה את הבקשה להיתר מהנימוקים כדלקמן: "לא לאשר את הבקשה כפי שהוגשה וההקלות המבוקשות, שכן: בחזית הקדמית לרח' עמיאל תוספת בניה חורגת בכ-1.0 מ' מעבר ל-4 מ' המותרים בניגוד למדיניות הועדה שאינה מאשרת חריגה בחזית הקדמית למעט חיזוקים.. בחזית הצדדית תוספת הבניה חורגת ב-0.5 מ' מעבר ל-3.0 מ' המותרים בניגוד למדיניות הועדה שאינה מאשרת חריגה בחזית הקדמית למעט חיזוקים. קו הבניין המותר לרח' ויצמן הינו 3.5 מ' לאחר הפקעה של 2.5 מ' שטרם בוצעה והמרפסות בולטות בכ-2 מ' מעבר ל-40% המותרים ומהווה סטיה ניכרת. הבניה על הגג נוגדת הוראות תב"ע "ג" בעניין השטח והגובה המותרים. פתרון חניה ע"י מתקני תלת חניון נוגד קובץ ההנחיות, לפיו גובה מתקן חניה מעל הקרקע לא יעלה על 3.6 מ'." בקשר למרפסות מעבר לקו בנין קדמי, צודקת הועדה המקומית כי ניתן לאשר רק חריגה של עד 40% מקו הבניין אחרי ההפקעה, שהוא 3.5 מ'. לפיכך החריגה המירבית האפשרית מקו בנין זה לצורך בנין מרפסות הוא 1.4 מ' מעבר לקו הבניין האמור. לפיכך, איננו רואים מקום להתערב בהחלטת הועדה המקומית בעניין זה. לגבי קו הבניין הצדדי, הודיע לנו עורך הבקשה כי החריגה האמורה תוקנה. בחזית הבניין לרחוב עמיאל קיימת חריגה של מטר מעבר לקו הבניין המותר. לטענת הועדה המקומית, המדיניות שלה ותכנית הרובעים המופקדת אינה מאפשרת בנייה מעבר לקו הבניין הקדמי, גם לא במסגרת הרחבת יחידות דיור מכוח תמ"א 38. לטענת העוררים, המדובר ברכיבי חיזוק הנדרשים לשם חיזוק הבניין. לטענתם, לנוכח העובדה כי הבניין בנוי בצורה אלכסונית, בעוד שהמגרש עצמו מלבני, ולנוכח דרישה קונסטרוקטיבית לבנות את רכיבי החיזוק בקו המשכי, נוצרת החריגה מקו הבניין הקדמי. לאחר שעיינו בבקשה, החלטנו לאשר את החריגה המבוקשת. אנו מקבלים את הטענה כי התכנון המבוקש מתבקש לאור צורת המגרש. החריגה אינה לכל אורך החזית, אלא רק בחלק המזרחי שלו. אנו גם מקבלים את הטענה כי מבחינה קונסטרוקטיבית נכון יותר לבנות את רכיבי החיזוק באופן המשכי. אמנם, החריגה האמורה מאפשרת גם הרחבה של יחידות הדיור מכוח התמ"א, ואולם על פי סעיף 11.1.4(א) לתמ"א 38 ניתן לאפשר חריגה של הרחבות יחידות הדיור מעבר לקווי הבניין עד 2 מ' מהחזית הקדמית. החריגה המבוקשת עומדת בתנאי זה. ככל שהחריגה האמורה נוגדת את הוראות תוכנית הרובעים המופקדת, על מבקשי ההיתר יהיה לקבל את אישור הועדה המחוזית לחריגה. כפי שעולה מפרוטוקול הדיון, מבקשי ההיתר קיבלו בשאר הנושאים את הערות הועדה המקומית, ולפיכך הם יתקנו את הבקשה להיתר בהתאם. לעניין התנגדויות הדיירים בבניין אותם שמענו (לנוכח העובדה כי הועדה המקומית דחתה את הבקשה להיתר מבלי לדון בהתנגדויות): לעניין דירתה של גב' נעמי קפלן, רשמנו לפנינו את הודעת עורך הבקשה כי מיקום שיפור המיגון מתואם עם גב' קפלן בהתחשב בדרישות פיקוד העורף. לעניין ההתנגדות של משיבה מספר 3, לאחר שבחנו את טענותיה, הגענו למסקנה כי התכנון המבוקש לרבות לעניין מיקום המעלית, הינו האופטימאלי בנסיבות העניין, ולפיכך לא מצאנו מקום להורות על שינוי התכנון המבוקש. לעניין הממ"ד, אם המשיבה מספר 3 אינה מעוניינת בממ"ד, כי אז ניתן יהיה לבנות מעטפת ממ"ד לפני דירתה. באשר לבקשה שהוגשה לנו ביום 26.11.2013, לא מצאנו מקום להיעתר לבקשת המשיבה לאפשר לה השלמת טיעון, שכן טיעוניה מוצו במהלך הדיון שהתקיים בפנינו ביום 7.11.13. סוף דבר אנו מקבלים את הערר באופן חלקי כמפורט לעיל, ואנו דוחים את ההתנגדויות לבקשה להיתר. בניהתמ"א 38תמ"אהיתר בניהיחידת דיורמרחב מוגן (מקלט) / ממ"ד