כאשר דנים בהקלה, יש לבחון את הפגיעה אשר תגרם למתנגדים להקלה ביחס לבניה

כאשר דנים בהקלה, יש לבחון אתמהפגיעה אשר תגרם למתנגדים להקלה ביחס לבניה אותה היה ניתן לאשר ללא ההקלה. במבחן זה לא מצאנו כי תוספת הקומה המבוקשת כהקלה תגרום לפגיעה או להפרעה של ממש לדיירי הבניין ברחוב אמנון ותמר 4. גם אם הקומה הנוספת גורמת לאי נוחות מסוימת לחלק מדיירי אותו בניין, הרי שאם אנו שוקלים אי נוחות זו מול הנימוק התכנוני עליו עמדנו בהחלטתנו מיום 4.12.2013, כי הקומה הנוספת נחוצה לשם מימוש זכויות הבנייה המותרות בחלקה (בחלק התב"עי של הבניין), הרי שנימוק זה מטה את הכף באופן מובהק לאישור ההקלה. לפיכך אנו מאשרים את ההקלה לתוספת קומה. במהלך הדיון עלה בעקיפין נושא מספר יחידות הדיור אשר אושרו על ידי הועדה המקומית. בעניין זה אנו מוצאים לנכון להבהיר, כי לדעתנו סעיף 4.1.2 ד. לתוכנית רג/340/ג/30 עוסק בקביעת מספר יחידות הדיור אותן מותר לבנות בקומות הנוספות שניתן להוסיף לבניין קיים מכוח סעיף 11 לתמ"א 38 ("עיבוי בנייה"), אך הסעיף אינו עוסק בצפיפות בקומות אותן ניתן להוסיף מעבר לקומות המותרות מכוח התוכניות החלות במקום, במקרה של הריסת בניין והקמתו מחדש מכוח סעיף 14. א. לתמ"א 38. בסעיף 4.1.2 ד. לתוכנית רג/340/ג/30 נקבע כי: "תוספת יח"ד בקומה עליונה חדשה מספר יח"ד לתוספת בבניין יקבע כשטח קומה חדשה ע"פ תכנית זו חלקי גודל דירה ממוצע בבניין. תותר חריגה מהאמור בס"ק 1 בהיקף של יח"ד אחת בכל קומה משתי הקומות הנוספות בכפוף לאישור מהנדס העיר." ככל שמדובר בהריסת בניין והקמתו מחדש לא מדובר על "קומה עליונה חדשה", שכן אין הבדל בין הקומות שנבנות בבניין מכוח התכניות החלות במקום, לבין הקומות אותן ניתן לאשר מכוח תמ"א 38 או מכוח תכנית רג/340/ג/30. לפיכך, ברור כי סעיף 4.1.2 ד. לתכנית רג/340/ג/30 עוסק בצפיפות בקומות החדשות המתווספות מכוח התמ"א לבניין קיים. הדבר עולה לדעתנו גם מנוסח סעיף 4.1.2 ד.2 לתוכנית הקובע כי "תותר חריגה מהאמור בס"ק 1... בכל קומה משתי הקומות הנוספות...". גם כאן, כאשר מדובר על הריסת בניין והקמתו מחדש, אין המדובר על "קומות נוספות". לא זו אף זו, הסעיף קובע את מספר יחידות הדיור הבסיסיות אותן ניתן לבנות בשתי הקומות הנוספות, "כשטח קומה חדשה ע"פ תכנית זו חלקי גודל דירה ממוצע בבניין". ניתן לדעתנו לדבר על "גודל דירה ממוצע בבניין", רק כאשר מדובר על בניין קיים. כאשר הורסים בניין ומקימים אותו מחדש לא קיים "גודל דירה ממוצע בבניין", שכן הבניין לא קיים. ולבסוף, גם כותרת הסעיף מדברת על "תוספת יח"ד בקומה עליונה חדשה" - כאשר בהריסת בניין והקמתו מחדש אין לדבר על "קומה חדשה". עולה מן המקובץ כי סעיף 4.1.2 ד. לתוכנית רג/340/ג/30 אינו עוסק בצפיפות אותה מוסמכת הועדה המקומית לאשר כאשר הורסים בניין ומקימים אותו מחדש. במקרה כזה תיקבע הצפיפות בחלק הבניין אותו ניתן להקים מכוח התכניות החלות במקום על פי הצפיפות המותרת על פי תכניות אלה (בכפוף לאפשרות לאשר במקרים המתאימים תוספת יחידות דיור בדרך של הקלה), ובקומות הנוספות אותן ניתן לבנות מכוח תמ"א 38 מוסמכת הועדה המקומית לאשר צפיפות על פי שיקול דעתה. בעניין זה יוזכר כי תמ"א 38 אינה קובעת את מספר יחידות הדיור אותן ניתן לבנות בקומות הנוספות (ראה לעניין זה פיסקה [702] בספר "תמ"א 38" מאת עו"ד מיכה גדרון ועו"ד אהרן נמדר, הוצאת חושן למשפט, תשע"ב 2012). סוף דבר אנו מקבלים את הערר, ומאשרים את ההקלה בקומה. בניההקלה (תכנון ובניה)