תמ"א 38: בקשה להקטין את רוחב חדר המדרגות ל-85 ס"מ, לשם התקנת מעלית

תמ"א 38: בקשה להקטין את רוחב חדר המדרגות ל-85 ס"מ, לשם התקנת מעלית בגודל המינימאלי הנדרש על פי סימן כ"ט לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל - 1970, בעוד הועדה המקומית עומדת על כך כי רוחב המדרגות יהיה 90 ס"מ. אין מחלוקת בין הצדדים, כי כאשר מדובר בהתקנת מעלית בבניין מגורים קיים, ניתן להקטין את חדר המדרגות עד ל-80 ס"מ אם מהנדס הועדה המקומית אישר כי לא ניתן להתקין בבניין מעלית תיקנית כקבוע בתקנה 3.8.29.3, תוך שמירה על רוחב מדרגות של 90 ס"מ. במקרה הנדון, ניתן לדעת הועדה המקומית להתקין מעלית תקנית תוך שמירה על רוחב חדר מדרגות של 90 ס"מ על ידי הזזת הקירות הקיימים המפרידים בין חדר המדרגות לבין הדירות הקיימות בבניין. העוררת טוענת כי הריסת הקירות המפרידים בין חדר המדרגות לבין הדירות הקיימות ובנייתם מחדש לשם השגת רוחב נוסף של 5 ס"מ אינו סביר ואינו מידתי. לטענת הועדה המקומית, יש לאפשר את הצרת חדר המדרגות מתחת לרוחב של 90 ס"מ כאשר מוסיפים מעלית לבניין קיים, כל עוד לתוספת המעלית לא מתווספות עבודות משמעותיות בבניין עצמו. ואולם, כאשר במסגרת חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה ותוספת 2.5 קומות מבוצעות עבודות בהיקף גדול בבניין, לא קיימת לטענת הועדה המקומית כל הצדקה לאשר הצרה של חדר מדרגות מתחת למידה המינימאלית של 90 ס"מ. איננו מקבלים את טענת הועדה המקומית בעניין זה. הריסת הקירות בין חדר המדרגות לבין הדירות הקיימות אינו עניין של מה בכך. עבודה כזו עלולה לעורר התנגדות משמעותית מצד בעלי הדירות הקיימות, שכן הדבר פוגע בין היתר גם בכל המצוי על אותם קירות בתוך הדירות. לפיכך, לדעתנו, הדרישה להריסת אותם קירות ובנייתם מחדש רק לשם השגת רוחב נוסף של 5 ס"מ אינו סביר ואינו מידתי. לא זו אף זו; הטענה כי לדעת מהנדס הועדה המקומית רוחב מדרגות הנופל מ-90 ס"מ אינו בטיחותי אינה יכולה לעמוד. 3.8.29.7(ב) לתקנות קובע כי "אישר המהנדס שלא ניתן להתקין מעלית בתנאים האמורים בפרט משנה (א), יהיה רוחבן המינימלי של המדרגות 0.8 מטרים לפחות, ובלבד שנתקבל אישור שירותי הכבאות לכך שהותקנו סידורי בטיחות מיוחדים". מנוסח התקנה עולה כי כל אשר על מהנדס הועדה המקומית לקבוע הוא, האם ניתן או לא ניתן לדעתו להתקין את המעלית ברוחב המינימאלי הנדרש מבלי לפגוע ברוחב המינימאלי של חדר המדרגות של 90 ס"מ. מי שנותן את האישור הבטיחותי לרוחב המבוקש הינם שירותי הכבאות. לנוכח האמור, אנו מקבלים את הערר בנושא זה, ומאשרים את הצרת חדר המדרגות ל-85 ס"מ. סוף דבר אנו מקבלים את הערר באופן חלקי כמפורט לעיל. בניהמעליתתמ"א 38מדרגותתמ"א