היטל השבחה כתוצאה משינוי שימוש בקומה לבית אבות במקום משרדים

היטל השבחה שביקשה העוררת לגבות כתוצאה מ- "שינוי שימוש בקומה 4 לבית אבות במקום משרדים". על פני הדברים ומבלי לקבוע מסמרות בעניין, מדובר על החלטה שאינה חוקית ומכאן על היתר שלא ניתן לאשרו, וממילא אין מקום להליך של היטל השבחה. וננמק בקצרה: בהתאם לחוק התכנון והבניה, שימוש או ייעוד שנקבעו בתכנית ניתן לשנות אך ורק על ידי תכנית בסמכות הוועדה המחוזית, או בשימוש חורג לזמן קצוב. אולם, לא ניתן לשנות שימוש בהליך של הקלה ולצמיתות. לעניין זה ר' ההחלטה המפורטת של ועדת הערר במחוז ירושלים, בערר (ירושלים) 436/11 משרד התיירות נ. הוועדה המקומית ירושלים ואח' () בנסיבות דומות: "לא ניתן לשנות את השימוש בהליך של הקלה: המשיבות 2-3 כאמור פרסמו הקלה: "הקלה בשינוי שימושים בשני המפלסים התחתונים (796.1 ו- 792.5) מתיירות או מסחר למגורים או מסחר". יאמר מיד אין כל אפשרות לשנות שימושים בהליך של הקלה. "שינוי שימוש" יכול לעשות באחת משני דרכים בלבד, במסגרת תכנית בסמכות הוועדה המחוזית או בהליך של שימוש חורג. אין כל צורך להרחיב בנושא זה, היות והדבר עולה באופן מפורש מהוראות החוק, וכן מהלכה פסוקה של בית המשפט העליון, לעניין דומה ר' ע"א 5927/98 בחוס ג'אן ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה () (להלן: "בחוס"): "הקלה או שימוש חורג נותרת השאלה אם בשים לב להוראות תכנית המיתאר חפ/229, השימוש המסחרי המבוקש בקומה הנוספת בבניין הוא, על-פי טיבו, הקלה או שימוש חורג. בסוגיה זו דעתי היא, שלא כטעמיו של בית-המשפט המחוזי, כי מדובר בשימוש חורג ולא בהקלה. הדבר עולה מבחינת ההגדרות של מונחים אלה בחוק התכנון והבניה ומיישומם במקרה שלפנינו. סעיפים 146 ו-147 לחוק מסמיכים, לפי העניין, את הוועדה המקומית להתיר שימוש חורג ולתת הקלה למבקש היתר על-פי סעיף 145. מהו שימוש חורג ומהי הקלה? זאת ניתן ללמוד מהגדרות המושגים הללו בסעיף 1 לחוק. ואלה הן: ""שימוש חורג" בקרקע או בבניין הוא - "השימוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן במיוחד והן מהיותם באזור או בשטח מיוחד, לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין או לפי היתר על-פי כל חוק הדן בתכנון ובניה" (ההדגשה שלי - א' פ'). עיקרה של ההגדרה במתן היתר לשימוש למטרה שלא הותר להשתמש בה בתכנית, בתקנה על-פי החוק או בהיתר. לעומת זאת המונח "הקלה" מוגדר - "הרשאה לבצע עבודה שהיא טעונה היתר לפי סעיף 145 בסטיה מהוראות תכנית או תקנה אחרת החלות במקום הנדון ושאין בה משום שימוש חורג" (ההדגשה שלי - א' פ'). עיקרה של הגדרת ההקלה בהרשאה לבצע עבודה הטעונה היתר תוך סטייה מהוראות תכנית או תקנה אחרת, שאין בה משום שימוש חורג. ההבחנה העיקרית בין השימוש החורג לבין ההקלה היא אפוא בכך כי הראשון עוסק במתן היתר הנוגע לשימוש, בעוד השני נוגע להיתר לביצוע עבודות בהיות שני המצבים בגדר סטייה מהוראות תכנית - סטייה שאיננה סטייה ניכרת מתכנית. ביישום סוגי ההיתרים הללו בענייננו מתבקשת המסקנה כי ההיתר המבוקש כאן הינו היתר לשימוש חורג להבדיל מהקלה. מגדלים ביקשה להתיר לה שימוש מסחרי בקומה נוספת בבניין שאחרת הייתה מיועדת לשימוש למגורים. הדגש בבקשתה של החברה הוא בהתרת השימוש המסחרי תוך סטייה מהתכנית, ולא בהתרת ביצוע עבודות לצורך הכשרת הקומה לשימוש מסחרי." (הדגשה שלי - ג.ה.). והדברים ברורים. ור' גם ערר (חי') 248/07 הדר סלע - נציגת שר הפנים נ' ועדה מקומית לתכנון ולבניה שומרון (): "לא יכולה להיות מחלוקת, כי הפרסום שנעשה במקום, הינו פרסום תמוה. לא ברור כיצד הגיעה הוועדה המקומית לנוסח פרסום של "הקלה משימוש", באשר ברור לכל כי השימוש המבוקש אינו שימוש המותר בתכנית, וכזה שלא הותר בהיתר בנייה כלשהו. סעיף 1 לחוק מגדיר את המונחים "שימוש חורג" ו"הקלה", בזו הלשון: "הקלה" - הרשאה לבצע עבודה שהיא טעונה היתר לפי סעיף 145 בסטיה מהוראות תכנית או תקנה אחרת החלות במקום הנדון ושאין בה משום שימוש חורג; "שימוש חורג", בקרקע או בבנין - השימוש בהם למטרה שלא הותר להשתמש בהם, הן במיוחד והן מהיותם באזור או בשטח מיוחד, לפי כל תכנית או תקנה אחרת שלפי חוק זה החלות על הקרקע או הבנין או לפי היתר על- פי כל חוק הדן בתכנון ובניה; השימוש המבוקש במקום, של מסעדות, מוזיאונים, מועדונים וכיו"ב, אינו תואם את התכנית החלה על הקרקע, תכנית ג/400. היא אמנם תואמת בחלקה את השימוש המותר בתכנית המופקדת, אולם מאחר וזו טרם אושרה, ומאחר ותכנית ג/400 אושרה לאחר שנת 1950, הרי שלא ניתן לפעול על פי סעיף 97א לחוק (מה עוד שהאישור הנ"ל עדיין היה אמור להתקבל בוועדה המחוזית, שכן זהו המוסד בו מופקדת אותה תכנית). לפיכך, המדובר, ללא ספק, בשימוש חורג מתכנית." (הדגשה שלי - ג.ה.). והדברים נכונים גם לענייננו, אין מדובר בהקלה "בשימושים" אלא בשימוש חורג מתכנית." מובן, כי היה ואכן במקרה שבפנינו מדובר היתר שאינו חוקי, הרי יש לבטלו ואין מקום להליך היטל ההשבחה. היטל השבחהבית אבות