תקנה 2 (ג) (1) - היתר בנכס שהוא מקרקעי ישראל

תקנה 2 (ג) (1) "לא ינתן היתר בנכס שהוא מקרקעי ישראל, אלא אם כן הודיע מנהל מקרקעי ישראל כי אינו מתנגד לבקשה". מכאן שקבלת הסכמת רמ"י, ככל שדרושה, דרושה בשלב הוצאת ההיתר ולא בשלב הגשת הבקשה. לעניין הטענה כי הקרקע בה מבוקשת הקמת התורן מיועדת לשמורת טבע, הרי שבהתאם להוראת סעיף 34.4 לתמ"א 36 א', ניתן לאשר הקמת מתקני שידור מכוח תמ"א 36 בשטחים שעל פי תמ"א 8 נועדו לגן לאומי שמורת טבע או שמורת נוף, בכפוף להתייעצות עם רשות שמורת הטבע והגנים. משמע, אין איסור גורף על הקמת מתקן שידור באזור כאמור. כמו כן, מקובלת עלינו טענת העוררת שמדובר בשטח מופר ממלא, משום שהתורן המבוקש על מבנה קיים בתוך מתחם הנדסי של חברת מקורות וכן נמצא בסמוך לציר ההפקעה של כביש 6. מכאן אנו מגיעים לטעם האמיתי, בגינו התנגדה המועצה המקומית להקמת המתקן והוא מיקום המתקן ביחס לכניסה העתידית המתוכננת ליישוב רכסים, ולתכנית המקודמת ל"שכונת הפרסה". לטענת המועצה המקומית, השטח בו מבוקשת הקמת המתקן, הנו בסמיכות לכניסה הראשית העתידית ליישוב, ובשטח שברצונם לייעד כ"פרוזדור" ירוק בין השכונה החדשה והיישוב הקיים. המועצה הבהירה כי אינה מעוניינת שבכניסה ליישוב יוקם תורן גבוה ובו אנטנות תקשורת או אחרות. במהלך הדיון בפנינו טענה המועצה המקומית כי קיימת חלופה להצבת המתקן, בתוך תחום היישוב, שלא נשקלה ע"י העוררת. לאור זאת, ביקשנו מאת העוררת להגיש חוו"ד מהנדס רדיו באשר למידת התאמת המיקום החלופי להקמת המתקן. עוד ביקשנו כי העוררת תבחן את המרחקים בין המיקום המוצע על ידה ובין המבנים בתכנית מכ/529/א - גבעה ה' ברכסים, שאושרה לאחרונה. ביום 22.10.14 העבירה העוררת חוו"ד של מהנדס רדיו מר לבנת צח, על פיה המיקום שהוצע ע"י המועצה המקומית "אינו נותן מענה תקשורתי לאזורים אותם החברה צריכה לכסות ביישוב רכסים ועל כן, אינו יכול להוות חלופה נאותה למתקן שבנדון". מהנדס הרדיו התייחס לחלופה נוספת, אשר אינה מקובלת על המועצה המקומית, והיא נחותה ביחס לזו המבוקשת, ולפיכך איננו רואים צורך להתייחס אליה. עוד הודיעה העוררת כי לאחר שבחנה את הוראות תכנית מכ/529/א, המרחק בין מיקום המתקן המבוקש בבקשה ובין גבול השטחים המיועדים לבניה על פי התכנית, עולה על 100 מ' ומשכך, גם מטעם זה אין מניעה לאשר את הבקשה. לאור כל האמור, מצאנו כי במצב דברים הנוכחי אין מניעה לאשר את הבקשה להיתר, ולפיכך, אנו מקבלים את הערר ומורים לוועדה המקומית להוציא היתר לתורן המבוקש. הוועדה המקומית תקבע תוך 30 יום מקבלת החלטה זו הוראות עיצוביות לתורן המבוקש, בהתאם להוראת סעיף 33 לתמ"א 36א'. הוצאת ההיתר כפופה לקבלת אישור מרשות הטבע והגנים, בהתאם להוראת סעיף 34.4 לתמ"א 36א'. בשולי הדברים נפנה את המשיבות והעוררת להוראת סעיף 6.2 לתמ"א 36א' לפיה "אם נדרשת העתקת מתקן כתוצאה משינוי תכנית, העתקה תהיה על חשבון בעל המתקן". לפיכך, וככל שיהיה בתכנית "שכונת הפרסה" או בכל תכנית אחרת שמקדמות המועצה המקומית או הוועדה המקומית באזור זה, כדי לחייב העתקת המתקן - תוכלנה לדרוש זאת מהעוררת בבוא העת. בכל מקרה, אין בכך טעם מספיק כדי למנוע מראש הקמת המתקן. קרקעותמקרקעיןמקרקעי ישראל