ערר לא לאשר תכנית נקודתית שמטרתה הוספת 2 יחידות דיור בבית מגורים קיים

ערר לא לאשר תכנית נקודתית שמטרתה הוספת 2 יח"ד בבית מגורים קיים, ללא שינוי בשטחים. בפועל, אין התכנית מציעה בניה חדשה, אלא מוצע לפצל שטח קיים בקומת הקרקע, אשר בהיתר הבניה המקורי של הבניין (משנת 1971) נקבע כ"ספריה", לשתי יח"ד. עוד מוצעת הוספת 2 מקומות חניה בחזית הבניין. נציין כי היתר הבניה המקורי תואם את הוראות התכניות החלות, באשר לזכויות הבניה. ייעוד הקרקע - מגורים. התכנית פורסמה והוגשו לה התנגדויות. הועדה המקומית שמעה את המתנגדים, והחליטה לאשר את התכנית, תוך שהיא מקבלת באופן חלקי את ההתנגדויות שהוגשו, ומציבה תנאי של " תיקון תכניות הלוקח בחשבון את ההתנגדות בנושא החניה. יש לאפשר מעבר רציף לחלק האחורי של המבנה, לצורך מימוש החניה האחורית, לגבי טענות בנושא הגינה הקדמית, הועדה סבורה כי קיום 4 חניות כמתוכנן עדיף על חניה חלקית בתוספת גינה, באם הבקשה לא תמומש במלואה". על החלטה זו הוגש הערר שבפנינו, על ידי מתנגדים לתכנית, בעלי זכויות ביחידות דיור בבניין מושא הבקשה. עיקרי טענות העוררים אישור התכנית מטיל חבות בהיטל השבחה על העוררים, שכן מעלה את שווי המקרקעין. בתכנית מוצגות שמונה חניות ברכוש המשותף. משמעות התקנת מקומות חניה אלה הנה הפיכת כל גינת הבניין למגרש חניה, ופגיעה אסתטית בבניין ובאיכות החיים של הדיירים. ארבע חניות מתוכננות בעורף המגרש אינן ישימות. היציאה מהדירות מתוכננת לכיוון שביל הגישה לכלי רכב, דבר המסכן הן את הדיירים והן את הנהגים. הגדלת מספר יח"ד בבניין תפגע באיכות חייהם של הדיירים. התקנת מקומות חניה בחזית, תמנע הקמת ממ"דים בעתיד לדירות הקיימות. עיקרי תשובת הועדה המקומית במסגרת התכנית "הוסבה" יחידה ששמשה בעבר כספריה, אך מזה שנים אינה משמת עוד ככזו, לשימוש המתבקש לאזור - מגורים. אין מניעה תחבורתית לאשר את התכנית. העמדת החניות הנוספות בתחום המגרש עדיפה על שתי החניות ברחוב, אותן יש לבטל לצורך זה. לא חלה על העוררים כל חבות בהיטל השבחה בגין התכנית. התקנת מקומות החניה בחזית הבניין, לא תמנע הקמת ממ"דים בעתיד, ככל שיבקשו לבנות ממ"דים דווקא בחזית, ניתן לשלב בין רגלי ממ"ד וחניה. עיקרי תשובת המשיבים 2 התכנית אינה כוללת בניה, אלא שינוי שימוש מספריה למגורים. ערך הנכס של העוררים יגדל, אך לא יוטל עליהם היטל השבחה, ואם יוטל ישולם על ידי המשיבים 2. בתכנית מסומנות 4 חניות בחזית, ו- 4 חניות בעורף המגרש, מתוכן רק 2 חניות בחזית הן חדשות, ויתר החניות קיימות בהיתר המקורי של הבניין. השימוש בקומת הקרקע כדירות למגורים הנו סביר, נכון ומתאים ביותר לאופי הבניין והסביבה. השינוי המבוקש הוא לטובת כל הדיירים בבניין ועדיף על שימוש ציבורי. דיון והכרעה לאחר ששמענו את טענות הצדדים והתכנית על כל היבטיה הוצגה בפנינו, הגענו למסקנה כי דין הערר להידחות. ראשית, מטרת התכנית - הוספת יח"ד - כשלעצמה מהווה מטרה רצויה ומבורכת, לאור מצוקת הדיור, המהווה בעיה לאומית. הדברים מקבלים משנה תוקף, מקום בו מבוקש לנצל שטח "מת", אשר על אף מיקומו בבניין מגורים ובאזור מגורים מפותח, אינו מנוצל לכל מטרה שהיא, מזה שנים רבות. טענו העוררים בפנינו כי יסכימו ליח"ד אחת, שכן הוספת שתי יח"ד מעמיסה על הבניין. לא נוכל לקבל טענה זו. היקף שטח ה"ספריה" המתפרש על פני מרבית קומת הקרקע מאפשר פיצולו, מצדיק חלוקתו לשתי יח"ד קטנות יותר, שאף עלותן תהיה נמוכה יותר. נראה כי עיקר דאגתם של העוררים מופנית לנושא החניה המוצעת בחזית הבניין, ופגיעתה בגינת הבניין כמו גם באפשרות בניית ממ"דים בעתיד. לעניין זה, נראית לנו עמדתה של הועדה המקומית. כאמור, התכנית מציעה תוספת של 2 מקומות חניה בלבד בחזית הבניין, בעוד ששני מקומות נוספים, הממוקמים בחזית הבניין, קיימים כבר בהיתר המקורי של הבניין. ככלל, עדיפה בעיננו התקנת מקומות חניה, על פני שטחי גינה אשר אינם מנוצלים, בעיקר באזורים בהם קיימת בעיית חניה ברחוב. במצב זה, אנו סבורים שהחלטת הועדה המקומית לאשר את מקומות החניה הינה נכונה. עם זאת, יש לקבוע כי בכניסה לבניין לאורך שביל הגישה תבוצע ערוגה אשר תאפשר נטיעת 2 עצים וצמחים נוספים לאורך השביל בחזית הבניין, אשר תשמר ככל הניתן חזות ירוקה, ואנו תקווה שדיירי הבית ידאגו לכך שהערוגה תיוותר ירוקה ומגוננת. לנושא הממ"דים - ראשית, לא הוצג בפנינו תכנון עתידי של ממ"דים, וכלל לא ברור שהתקנתם בחזית הבניין היא האופציה התכנונית הנכונה והמועדפת. זאת, במיוחד בהתחשב בכך שבחזית הבניין מצויים חדרי המגורים של דירות העוררים, וספק אם יחפצו לחסום את חלונות ה"סלון" עם חדרי ממ"ד. נטען בפנינו על ידי הועדה המקומית, כי אם בעתיד יבחרו בעלי הדירות בבניין להוסיף ממ"דים בחזית הבניין, ניתן יהיה לשלב את מקומות החניה ברגלי הממ"ד. ומשכך, אין מניעה לאשר את מקומות החניה. לעניין חבות בהיטל השבחה, כפי שהובהר על ידי הועדה המקומית - לא יוטל כל היטל השבחה בגין תכנית זו על העוררים. יחד עם זאת ההכרעה בדבר היטל ההשבחה אינה בסמכות ועדת הערר. לאור כל האמור, אנו מותירים את החלטת הועדה המקומית על כנה בתוספת התנאים הבאים: תבוצע ערוגת גינון לאורך שביל הגישה ובצמוד לחזיתות בקומת הקרקע וכן משני צידי 4 החניות בחזית. לתכנית יצורף מסמך בינוי המציג מיקום אופציונאלי לממ"דים או מס' חלופות למיקומם בבניין הקיים. לתכנית יצורף נספח חנייה שייערך ע"י מהנדס תחבורה ויציג את פתרונות החניה המוצעים בתחום המגרש ואת הגישה אליהם. בנספח החנייה יינתן ביטוי גרפי גם לממ"דים המוצעים ולשביל הגישה. יחידת דיורערר