שימוש חורג ל-5 שנים ממגורים למספרה

שימוש חורג ל-5 שנים ממגורים למספרה החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה (להלן "הועדה המקומית") מושא הערר הנה לאשר בתנאים בקשה שהגיש המשיב 2, להיתר לבניית מחסן וממ"ד וכן שימוש חורג ל-5 שנים ממגורים למספרה, בדירה בבית משותף ברח' הקיבוצים 48, חיפה. על החלטה זו הוגש ערר, ע"י שכנים מתנגדים. עיקר טענות העוררים: הגינה בה מבוקש חלק מהבניה שייכת לכל הדיירים. הדירה הוחכרה למשיב 2 (להלן "המשיב") למטרת מגורים בלבד. פיצול הדירה ל-2 יחידות שאחת מהן משמשת כמספרה מהווה הפרה של הוראות ההסכם. המחסן חורג מקו בניין, מחובר לבניין ויוצר בליטה מנותקת מהבניין ובכך פוגע בחזות הבניין. קיימות מרפסות אשר אינן מופיעות כחלק מהבקשה, אשר מעולם לא נתקבל עבורן היתר בניה. רישיון העסק עליו הסתמכה הועדה המקומית בהחלטתה אינו על שם מבקש ההיתר כי אם על שם אביו שנפטר זה מכבר. השכנים לא הסכימו לשימוש החורג ונעשה שימוש מטעה בחתימותיהם. כשמבוקש שימוש חורג בחלק מדירה לטובת בית עסק העסק אמור לשמש את בעל הדירה. ולא כמו במקרה זה, בו המספרה מושכרת בנפרד מהדירה. בפועל מפוצלת הדירה לשתי יח"ד שונות ובכך נפגעות זכויות השותפים בנכס. במשך שנים רבות הופעלה במקום מספרה ללא היתר לשימוש חורג. קיומה של מספרה במקום פוגע בערך הדירות ובאיכות חייהם של יתר דיירי הבית, וכן אינו מתאים לתשתיות הקיימות. יש להורות על הריסת כל הגידור שבוצע ע"י המשיב ללא היתר ולא די בקביעה שלא יותר גידור נוסף. מיקום הממ"ד המבוקש פוגע בחזות הבניין. עיקר טענות המשיב: 1. יש לדחות את כל הטענות הקניינות. כל דיירי הבניין חתמו על הבקשה להיתר למעט העורר. כך שיש למבקש את הרוב הנדרש. גם העורר עושה שימוש פרטי ברכוש המשותף. 2. לעניין מיקום הממ"ד- הועדה המקומית אישרה את המיקום לאחר ביקור במקום , וכאמור רוב הדיירים הסכימו לבקשה זו. 3. לעניין המחסן- הועדה המקומית היא שהורתה על הזזת המחסן למיקום המבוקש. במקור הוגש המחסן בצמוד לדירה. לאחר הסיור של הועדה המקומית הוחלט על הזזתו. 4. לעניין השימוש החורג - אין שינוי בחזית הבניין. השימוש הוא בפתח אשר קיים מקדמת צנא. למשיב רשיון עסק למספרה משנות ה- 60 של המאה הקודמת ועד ליום 31.12.15. עיקרי עמדת הועדה המקומית: הועדה המקומית לא הגישה תשובה לערר. להלן עיקרי עמדתה כפי שעלתה בדיון ובכתבה. לעניין השימוש החורג: הועדה המקומית סבורה כי השימוש המוצע הינו סביר לאור העובדה שבמקום התנהלה מספרה במשך עשרות שנים וקיימת כניסה נפרדת וכן משום שקיים רשיון עסק לצמיתות וקיים מסחר בסביבת הנכס. לכן אושר שימוש ל- 5 שנים. לעניין המחסן: הועדה המקומית דרשה להזיז את המחסן, על מנת שלא יהווה בסיס להגדלת הדירה בעתיד. לפי חפ/1400י"ב אפשר לאשר מחסן במרווחים. לעניין מיקום הממ"ד- הממ"ד מבוקש בקווי בניין ולא במרווח ואינו מפריע. אין חלופות טובות יותר למיקום הממ"ד. לסיכום: לאחר ששמענו את טענות הצדדים בהרחבה, החלטנו כדלקמן: לעניין הממ"ד- לא מצאנו כי יש בטענות העורר ממש. הממ"ד מתבקש בתוך קווי בניין ובאזור שבו כבר קיימות בליטות נוספות מגוף הבניין. לא השתכנענו כי יש בטענות העורר כדי להביא לביטולה של החלטת הועדה המקומית בעניין זה, אשר הינה סבירה וניתנה לאחר שבוצע סיור במקום. העורר אף לא הציג חלופה תכנונית טובה יותר למיקום הממ"ד. משכך, טענה זו נדחית. לעניין מיקום המחסן- המשיב יתקן את הבקשה באופן שתהיה תואמת להחלטת הוועדה המקומית, אשר לא דרשה הפרדת המחסן מהמבנה העיקרי, אלא את סיבוב המחסן ב- 90 מעלות מהמיקום המקורי בו הוצע. לעניין השימוש החורג: לא מצאנו הצדקה תכנונית אמיתית לאשר שימוש חורג בדירה למספרה. שימוש שנעשה בפועל ללא היתר לשימוש חורג, גם אם הוא ארוך שנים -לא יכול להוות שיקול בעד מתן היתר לשימוש חורג ואף עשוי להוות שיקול שלא לאשר שימוש חורג. בנוסף, כפי שהובהר במהלך הדיון, המספרה אינה מנוהלת ע"י המשיב 2, ובאזור הנכס מצויים נכסים מסחריים אחרים אותם ניתן לשכור למטרה זו ואין צורך לאשר שימוש מסחרי בבית מגורים במצב זה. עם זאת, ומאחר ונראה כי המשיב 2 נסמך כלכלית (ולו באופן חלקי) על ההכנסה מהשכרת המספרה, אזי על מנת שלא לכרות את מטה לחמו באופן מידי, אנו מתירים תקופה קצרה של שימוש חורג, עד ליום 31.12.15 (שאז פוקע רשיון העסק הזמני שהוצג). אין להאריך תקופה זו בכל מקרה. סוף דבר, אנו מקבלים את הערר באופן חלקי, בהתאם למפורט לעיל. שימוש חורג