ערר לאשר הקמת מתקן הנדסי לצורך אספקת שירות "עידן פלוס" על גבי מתקן קיים

ערר לאשר הקמת מתקן הנדסי לצורך אספקת שירות "עידן פלוס" על גבי מתקן קיים, במקרקעין הידועים כחלקה 38 בגוש 5640, ברחוב תלתן 4 מודיעין מכבים - רעות (להלן: "המקרקעין"). ביום 1/1/14 החליטה הועדה המקומית כדלקמן: "לא ניתן לדון בתכנית בהעדר השלמת התנאים הקבועים בתמ"א / 36 / א / 1 לרבות הצגת פתרון עיצובי לשילוב התוספות על התורן הקיים - הדמייה, תוך התחשבות בשיקולי מזעור הפגיעה בסביבה." לאחר מכן הוגשו הדמיות המציגות פתרון עיצובי והתקיים דיון נוסף, הפעם ביום 5/3/14 אז החליטה הועדה המקומית: "לאור זה שקיימת תכנית בהליכי תכנון למע"ר (מד/8/23), חברי הועדה מבקשים לבחון את מיקום האטנה ביחס לתכנית." תמצית טענות העוררת מדובר בתוספת של אנטנה שתכליתה אספקת שירותי טלוויזיה חינמית, פרויקט שהוגדר כלאומי, על גבי מתקן קיים בהיתר ממילא. תחת בחינה עניינית של המבוקש נדחתה הבקשה על בסיס נימוקים רעוע, תוך שלילת זכותה של העוררת לקבל היתר כדין. על המשיבה לבחון את הבקשה לאור המצב התכנוני הקיים בפועל, בפועלה כאמור חרגה מסמכותה הקבועה בתקנה 16 שכן לא מדובר בעניין טכני כלשהו אלא בהחלטה מהותית שנראה כי נובעת מהשקפה מסוימת בדבר השפעתן של אנטנות. הבקשה עומדת בתנאי תמ"א 36, ובמקרה כזה שיקול דעתה של הועדה המקומית שלא להתירה מצומצם. כן נטען כי המשיבה עצמה העניקה על בסיס אותו מצב סטטוטורי היתר בניה להקמת התורן ואין כל הצדקה תכנונית לדחיית הבקשה. תמצית עמדת המשיבה סמוך למקרקעין מקודמת תכנית בעלת חשיבות מיוחדת שהופקדה זה מכבר, אשר משנה ייעודי קרקע למגורים ולמבני ציבור ומעצבת מחדש את מרכז העיר, ובנסיבות אלה יש כדי למנוע גם היתר תואם תכנית. הכוונה בתכנית המופקדת הינה ליצור מרכז עיר דינמי המשלב מגורים לצד שימושים עירוניים כגון מבני ציבור ותרבות, תעסוקה משרדית, שדרה מפותחת ועוד. החלטת הועדה התקבלה כדין במסגרת סמכותה על פי תקנה 16, לפיה הועדה רשאית לסרב להיתר נוכח מראהו החיצוני של הבניין המוצע, התאמתו לבניינים בסביבתו ועוד. בשורה ארוכה של פסיקה נקבע כי הועדה המקומית אינה חותמת גומי ועליה להפעיל שיקול דעת, וכך עשתה במקרה דנן. החלטת הועדה גם עולה בקנה אחד עם הוראות תמ"א 36 שכן התמ"א קובעת כי ככלל אין להתיר הקמה של אתר שידור על הקרקע באזור בניה עירונית. כמו כן יש להקטין את נצפות התרנים ואת הפגיעה בחזות הכללית ואלה שיקולים לגיטימיים של מוסד תכנון. אין זה סביר ואין זה אחראי להתעלם מקיומה של התכנית המופקדת. התכנית החדשה מציעה בסמוך למקרקעין מוסדות ציבור כגון: גני ילדים, מתנ"ס ומרפאות, ויש לוודא כי הצבתו של המתקן לא תיצור סיכונים לציבור. לכל הפחות יש ליידע את הציבור שכן על פי סעיף 18.1 לתמ"א במתקן אשר השלכה ממנו של טווח הבטיחות האופקי חודרת לתוך שטח של נכס גובל תימסר הודעה לבעלי הזכויות בנכס הגובל. דיון והכרעה ענייננו בבקשה תואמת תכנית, לתוספת מתקן על גבי תורן קיים שהותר בשעתו על ידי הועדה המקומית, ובו קיימים מתקנים כדלקמן: - 5 אנטנות של חברת בזק, מתקני גישה של חברות סלולריות אחרות. השינוי המבוקש כולל פירוק 3 אנטנות והקמת 4 אנטנות אחרות תחתם בתוספת אלמנט של כליאה ברק ואנטנת שידור DVBT. לבקשה צורף אישור הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, וכן סקר בטיחות הקרינה שנערך על פי דרישת הרשויות וכולל את מלוא המתקנים שעל התורן. התורן עצמו אושר ובנוי על גג מבנה בזק המצוי במקרקעין אף הוא בהיתר. נוכח האמור הבקשה אינה טעונה פרסום על פי סעיף 18 לתמ"א 36, שכן האחרון מחייב פרסום כנ"ל רק בסיטואציות הנקובות בו. נוכח אישורו של הממונה על הקרינה בנוגע לטווחי הבטיחות (אשר כלול כולו בתחום המקרקעין ולא גולש למקרקעין גובלים), ובהעדר חוות דעת מקצועית אחרת (ובצריך עיון אם חוות דעת מקצועית אחרת עשויה לעמוד כנגד חוות דעתו של הסמכות הסטטוטורית על פי הדין לקבוע קביעות בתחום זה), אין כל בסיס לפרסום הבקשה לציבור. אנו מקבלים את עמדת הועדה המקומית לפיה לא הרי תכנית מופקדת כהרי רעיון תכנוני שטרם הבשיל סטטוטורית. יחד עם זאת, העובדה כי סמוך למקרקעין מקודמת תכנית אינו מעלה ואינו מוריד במקרה דנן, נוכח העובדה כי גם אם התכנית תאושר אין בה על פניו כדי לשנות את אותו מצב סטטוטורי שאיפשר בעבר להקים את המתקן הקיים ומאפשר גם היום תוספת מתקן שידור נוסף על גביו. התכנית המקודמת אינה חלה במקרקעין וקובעת בסביבתם מגורים ושטחי ציבור. לית מאן דפליג כי ככל שאותם שימושים סותרים את המתקן של בזק בכללותו על כל מתקני התקשורת הפזורים עליו יהיה צורך להסדיר את מיקומו מחדש בהסכמה או בתכנית אחרת וברי כי בעצם ייעוד שטחים למבני ציבור ו/או למגורים סמוך למתן קיים אין כדי למנוע החלפתם של מתקני תקשורת על גביו והוספה של אלמנט נוסף. אנו מפנים את תשומת לב הועדה המקומית להוראות תמ"א 36 בסעיף 6 הקובעות כדלקמן: "6.1 תכנית זו גוברת על תכניות אחרות בנושאים הם היא עוסקת. אלא אם נאמר אחרת בסעיף מסעיפי תכנית זו. 6.2 אין בתכנית זו כדי למנוע מכל תכנית לשנות ייעודי קרקע, רק בשל קיומם של מיתקני שידור שהוקמו על פי הוראות תכנית זו. אם נדרשת העתקת מתקן כתוצאה משינוי תכנית, ההעתקה תהיה על חשבון בעל המתקן. 6.3 בתכניות מופקדות ובתכניות מאושרות שטרם מומשו, רשאית הועדה המקומית לאשר הקמת מתקן שידור קטן באותם תנאים של אזור פתוח ובתנאי ההיתר ייקבעו תנאים להסרת המתקן על חשבון מבקש ההיתר, במועד שתקבע הועדה המקומית." על פי סעיף זה ניתן יהיה לדרוש את העתקת המתקן ככל שתתחייב מהתכנית המופקדת, וליתר דיוק על פי סעיף 6.3, סביר במקרה דנן לשקול חיוב להעתקת המתקן עם מימוש הייעודים החדשים ככל שיעמדו בסתירה. האמור הובהר לנציגי הועדה המקומית בדיון שלפנינו אשר נועצו עם יו"ר הועדה המקומית וחרף האמור עמדו על קבלת החלטה בתיק. מחמת הספק ולפנים משורת הדין איננו פוסקים במקרה דנן הוצאות. אשר על כן ולאור כל האמור הערר מתקבל, ההיתר יוצא בכפוף לסעיף 6.3, ובכפוף לכל דין. אספקההנדסה / מהנדסערר