אזור ותיק וצפוף הזקוק מחד להתחדשות עירונית, אך מאידך קיימות בו מגבלות פרוגרמטיות

הבקשה מתארת מבנה בן 8 קומות וקומה 9 חלקית מעל קומת מרתף ובהן כאמור 16 יחידות דיור, כל זאת במגרש בצורה לא רגולרית כאשר בכל קומה 2 דירות, למעט קומת הקרקע שם מתוכננת דירה אחת וקומה ה - 9 גם שם מתוכננת דירה אחת. במרתף החניה מתוכננות 12 חניות ובקומת הקרקע עוד 4 חניות. הבקשה כוללת הקלה של 6 אחוז הקלה כמותית, הקלה בצפיפות 20 אחוז, הקלה בקו בניין צדדי 3.60 מ', תוספת 2 קומות וקומה חלקית לפי תמ"א 38, וניוד זכויות מהגג לפנטהאוז. כפי שהבהרנו מגמת התכנון הנוכחית מאפשרת בנייתן של דירות קטנות אולם מנגד יש ליתן את הדעת גם על שיקולים פרוגרמטים. אינדיקציה רלוונטית עשויה להימצא בהוראות תמ"א 35 אשר קובעת לעניין תכניות צפיפות של 11 עד 22 יחידות דיור לדונם. נפנה לדברים שקבענו בערר 122/13 היפים גם לענייננו: "מדובר במגרש קטן בו מותרות 8 יחידות דיור ואיננו סבורים כי הכפלת כמות יחידות הדיור תואמת הן את נתוני המגרש והן מתחייבת על מנת להוציא את הפרויקט אל הפועל. לעניין קווי הבניין - אנו רואים טעם בהקלות שהתבקשו בקווי הבניין בקומות הנמוכות, שכן השטח האפשרי לבניה מגיע כדי כ - 100 מ"ר, ובנסיבות אלה בהתחשב בכך והתב"ע החלה במקרקעין מאפשרת 2 דירות בקומה, יש מקום לרווח את קווי הבניין. יחד עם זאת אותה תב"ע ממש אינה מאפשרת לטעמנו שינוי הצפיפות מבלי שהתבקש שינוי כזה בהקלה בקומות המותרות על פי התכנית (בשונה מקומות התמ"א). העולה מן האמור שבקומות 1-5 ניתן לבנות 8 יחידות דיור בלבד ולא כפי שהתבקש (10 יחידות דיור). לעניין הנסיגות שנקבעו בתכנית המקורית בקומות הגבוהות - אנו סבורים כי יש היגיון תכנוני לשמור על אותו קו גם במסגרת הפרויקט נושא הערר, כך שמהקומה החמישית יחול דירוג של נסיגות כקבוע בתכנית החלה במקרקעין.(ספירת הקומה החמישית תחל מקומת הקרקע מכוון מזרח, מגרש 124). כפועל יוצא מכך וגם מהוראות תמ"א 35 בעניין צפיפות מותרת, אנו סבורים כי אין לתכנן בבניין למעלה מ - 11 דירות. זאת ועוד, יש לפרט בבקשה את כל האלמנטים אליהם התייחסה הועדה המקומית בהערות שניתנו לבקשה ובין היתר, תיקון חישוב שטחי המרפסות, תוספת חתכים ביחס לסביבה בבקשה, אישור אגף גנים ונוף לטיפול בעצים, יש להבטיח תכסית פנויה של לפחות 15% לכל עומק הקרקע כדי לאפשר החדרת מי נגר עילי בתחום המגרש. לחילופין יש להציג פתרונות הנדסיים ככל שקיימים להחדרת הנגר העילי. לפיכך הבקשה תתוקן על פי ההחלטה האמורה לעיל, ותובא לאישור על פי הנחיות ועדת הערר בועדה המקומית". בענייננו מותר לבנות במקרקעין 8 יחידות דיור ולפיכך בקומות המוספות (2.5 קומות) ניתן להוסיף עוד 5 יחידות דיור, ובסה"כ 13 מחוץ לקומת דירות הגן. יש לציין כי מחוקק המשנה ראה לנכון דווקא לעודד תוספת בקומת העמודים, שכן מדובר באלמנט קונסטרוקטיבי מחזק. נוכח האמור אנו רואים לנכון לקבוע כדלקמן: העורר יוכל לבחור בין האפשרות לבנות במקרקעין 14 יחידות דיור כולל מרתף חניה תת קרקעי כפי שהציג מלכתחילה, או לחלופין 13 יחידות דיור ומציאת פתרון חניה בקומת הקרקע חלף דירת הגן, תוך שמירת תכסית פנויה לניקוז וגינון להנחת דעת הגורמים המקצועיים בועדה המקומית. לפיכך הערר מתקבל מקצתו. בניהתמ"א 38