תוספת בניה בחזית האחורית לא אושרה כי היא פוגעת בגישה מהרחוב

התוספת בחזית האחורית לא אושרה כי היא פוגעת בגישה מהרחוב ולא ניתן להציע אלטרנטיבה משום שקיים מקלט בולט ועצים צמוד לשביל הקיים. זאת ועוד, התוספת חורגת מעבר לסטיה שניתן להתיר במסגרת הקלה. בנוגע לחזית, במת הפיתוח חרגה מקו הבניין ולפיכך אלמנט זה לא אושר. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר ושמעה בהרחבה את טענות הצדדים. במקרקעין חלה רנ/10 המייעדת אותם כמגורים ג'. על פי התכנית החלה במקרקעין באזור מגורים ג' ניתן לבנות בקווי בניין צדדיים של 0/4 מ' ובקו בניין אחורי של 6 מ'. הבקשה נשוא הערר כוללת חריגה של כ- 2.5 מ' מקו הבניין האחורי, הן לעניין הממ"ד והן לעניין התוספת המבוקשת. הבקשה אמנם הכילה הקלה של 30 אחוז בקו הבניין הצדדי (לענייננו מדובר בקו בניין אחורי - הצפוני ולחילופין, קו בניין קדמי - הדרומי), אולם הבניה המבוקשת סוטה בלמעלה מ- 2.5 מ' מתוך 6 המ' הנדרשים כקו בניין ולפיכך הבקשה אינה עומדת בהוראות תקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית) התשס"ב-2002 המאפשרות סטייה בקו בניין אחורי של עד 30 אחוז בקיר ללא פתחים. במצב דברים זה מוצדקת החלטתה של הועדה המקומית שלא לאפשר חריגה מקו הבניין בשיעור העולה כדי סטייה ניכרת. יחד עם זאת, אין כל מניעה להתיר הממ"ד המבוקש לכיוון קו הבניין הצפוני כמו גם הרחבת דיור על פי זכויות מוקנות באופן שלא יעלה על הסטייה הקבועה בתקנות כסטייה ניכרת. במסגרת זו, יובהר כי ניתן להתיר את הרחבת הדיור עד לקו בניין של 4 מ' (תחת ה- 6 הנדרשים היום), ובלבד שמדובר ביקר ללא פתחים, כפי שמצוין בבקשה נשוא הערר, אולם במיקום שונה. יש להבהיר כי הרחבה כמבוקש לא תפגע בכל אלמנט משותף או ציבורי. יוזכר כי מקום בו מדובר בניצול זכויות מוקנות, רק נסיבות נדירות ומרחיקות לכת יאפשרו מניעת ניצולן על פי הפרמטרים הקבועים בתכנית, וכי ניצול כזה עשוי לשמש הצדקה תכנונית ראויה לחריגה מקווי הבניין הקבועים בתכנית. אשר להשלכות כלפי הבניין הצפוני, הרי שלא מצאנו בטענות אלה ממש. הבניין הצפוני מרוחק כיום מהמבנה נושא הערר כדי למעלה מ- 16 מ', מרחק שהוא לכל הדעות מעל ומעבר למרחק הסביר בין מבננים בעיר. לאחר ההקלה המבוקשת המרחק יצטמצם כדי 14 מ', אף הוא מרחק גדול במיוחד. לא זו אף זו, יש להזכיר כי המבננים האחרים לרבות המבנן הצפוני בו מתגוררים המשיבים, הרחיבו את דירותיהם בהתאם לאותן זכויות מוקנות אשר ניצולן מתבקש כעת. לפיכך אנו סבורים כי בחלק הצפוני ניתן לבנות הממ"ד המבוקש, וכן ניתן לבנות הרחבת דיור של חדר ובלבד שאורכו לא יחרוג מקו בניין של 4 מ' מגבול המגרש. אשר לחלק הדרומי, האלמנט שלא אושר שם הינו הגבהת הפיתוח והקמת מרפסת. מדובר בשטח פתוח אותו ניתן על פי תנאי התכנית החלה במקרקעין לפתח כחצר פרטית ומוצמדת. במצב דברים זה, קיים הגיון לפיתוח כאמור (מוגבה) רק אם מדובר בפיתוח כללי למבנן, דהיינו הגבהת החצרות של הכניסות כולן. סיכומם של דברים, הערר מתקבל לעניין הבניה המבוקשת בחלק הצפוני בכפוף לשמירה על קווי בניין, ככל שהדבר נוגע להרחבת הדיור - בשונה מהממ"ד. דרישתה של הועדה המקומית לתכנון סכימטי כולל הינה דרישה נכונה וראויה. נושא הגבהת החצרות אפשרי במידה ויתוכנן באופן כולל על ידי כל בעלי הזכויות במתחם. לפיכך הערר מתקבל בחלקו. בניהתוספת בניה