תקנות החניה - כמות חניות בייעוד של מגורי סטודנטים

לדעת העוררת כמות החניות בייעוד של מגורי סטודנטים המחויבת על פי התכנית התקפה גבוהה משמעותית מהדרוש ממה שנקבע בשעתו בתיקון לתקנות החניה, שחייבו מקום חניה אחד ל - 5 יחידות כאלה, מה עוד שהמקרקעין מצויים סמוך לנת"צ. תיקון תקן החניה ביחס של 1 ל - 2.35 יאפשר בניית כלל החניות ללא צורך בהקמת מרתף חניה אשר מעמיס עלויות כלכליות המונעות את היתכנותו. לחלופין מבוקשים מתקני חניה ומכפילי חניה. התכנית הקיימת מאפשרת מבנה של עד 7 קומות, קרקע + 6 אשר בחלופת מעונות סטודנטים יכלול עד 48 יחידות מעונות ואילו התכנית החדשה מבקשת תוספת קומה ובה 8 יחידות דיור. תכנון ראוי נוכח התכנון והבניה במקרקעין הסמוכים והעובדה כי מדובר בתוספות שניתן לבקש במסגרת הקלה. במקרקעין בדרך יבנה 79 במגרש הצמוד חלה תכנית נקודתית שהגדילה את מספר היחידות והתירה 7 קומות + קומת עמודים + חדרי יציאה לגג. יתר הבניינים הבנויים בסביבת המקרקעין בני 4 קומות וחלה עליהם תמ"א 38 כך שאף הם ניתנים להגבהה כדי 6.5 קומות. בדרך יבנה 56 בנוי בניין שבמקור שימש את חברת 'בזק' ושקיבל שימוש חורג לצמיתות למעונות סטודנטים ובו 70 יחידות דיור, כאשר שטחו קטן משטח הבנייה בתוכנית נושא הערר. בתכנית התקפה קיים סעיף האוסר באופן גורף הקלות, סעיף זה עומד בניגוד להלכה שנקבע בע"א 6291/95 בן יקר גת חברה להנדסה ובניין בע"מ נ' הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה מודיעין ואח'. תמצית עמדת המשיבה התכנית באה לשנות את התכנית המאושרת החלה במגרש היא רח / 720 שאושרה בינואר 2011. לעניין כמות החניות הרי שאין זה מסמכותה של המשיבה לצמצם את תקן החניה, המשיבה מתנגדת לביטול החניון התת קרקעי והקמת מכפילי חניה עיליים כתחליף נוכח הפגיעה לקומת הכניסה, מספר מקומות החניה במגרש נדון בהרחבה בפני הועדה המחוזית והוחלט כפי שהוחלט. לעניין ההיתכנות הכלכלית הרי שהעוררת לא טענה דבר בפני הועדה המחוזית בעניין עלות החניה התת קרקעית. לעניין תוספת יחידות הדיור והקומות הרי שהתכנית הראשית עברה בביקורת הועדה המחוזית לא מכבר וספק אם יש מקום לשנות ממנה היום. הציפוף המבוקש מסגרת התכנית עולה על הציפוף הקבוע לעיר במסגרת תמ"א 35 העומד על 18 יחידות דיור לדונם, ובהמרה לדירות סטודנטים 54 יחידות דיור בלבד כאשר המבוקש כאן הוא 56 יחידות דיור. עוד טוענת המשיבה כי דבר קיומה של בניה דומה למבוקש הועלה בפני הועדה המחוזית ובכל זאת הוחלט כפי שהוחלט. לעניין סעיף 6.6 לתכנית הראשית לא ברור מדוע הנושא עולה במסגרת הערר ובכל מקרה אין מדובר בהתנגשות בין תקנות לבין הוראותיה של תכנית, נוכח תקנה 2.19 לתקנות התכנון והבניה (סטייה ניכרת מתכנית), התשס"ב - 2002 המאפשרות קביעה למפרע של הקלה כסטייה ניכרת. דיון והכרעה בניגוד לאמור בערר התכנית שלפנינו אינה כוללת ביטול החניה התת קרקעית, אלא פועלה בתוספת קומת מגורים ובה 8 יחידות מגורים עבור סטודנטים. כך גם נקבע בהוראותיה של התכנית גופה (סעיף 2 לתקנון). לפיכך כל הדיון בדבר ביטולה של קומת המרתף במסגרת התכנית אינו אקטואלי על רקע הוראותיה. המצב התקף מחייב מרתף לחניה. הערך הרלוונטי של טענות אלה הינן בצורך לו טוענת העוררת להוסיף קומה ויחידות דיור בפרויקט על מנת להביאו לנקודה כלכלית יותר בהתחשב בדרישה לתקן חניה של 2 ל - 1 ובמרתף החניה אשר קיים על פי התכנון התקף כאמור. בהיבט זה אנו סבורים כי בשים לב לסביבת המקרקעין כפי שהודגמה בפנינו הכוללת מבנים בני 7 קומות + קומה חלקית + קומת עמודים במגרש הסמוך (דרך יבנה 79), וכן מבנים גבוהים וצפופים אף יותר (דרך יבנה 50), ובשים לב לצורך הקיים ביחידות דיור במעונות סטודנטים אשר מודגם בפנינו פעמים מספר גם מטעם מכון ויצמן, בעוד ברי כי אותו צורך (העומד כיום על כ - 500 מיטות), טרם בא על סיפוקו, אנו סבורים כי יש מקום לבחון (בכפוף לשמיעת התנגדויות לציבור ככל שתוגשנה), את התכנון המוצע. בהיבט זה, אנו סבורים כי יש מקום לקביעת תנאים להיתר להקמת מנהלת ואיסור העברת בעלות בדירות/חדרים. תנאים אלה צריכים להיות מגובים גם בכלים המצויים בתקנות המקרקעין נוהל לרישום תש"כט 1969, כך שלא ניתנת כל העברה לדירות פרטניות. במסגרת זו נבהיר כי אין לשנות לטעמנו את תקן החניה שנקבע לא מכבר (ואחרי חיבורן של התקנות החדשות שטרם אושרו), שהותאם במיוחד למקרקעין הנ"ל לאחר בחינה מקצועית של הגורמים הרלוונטיים בועדה המחוזית. הואיל ומדובר בתוספת המותרת אף בהקלה, הרי שמדובר בתוספת שאינה מכבידה, דהיינו תוספת שעל מתכנני העיר להביאה בחשבון מלכתחילה עובר לתכנונה של פרוגרמה לצורכי ציבור, אשר אמנם קיימת ברחובות והוזכרה כבר באילו מהחלטות הועדה המקומית, החלטות ועדת הערר וכו'. אשר על כן ולאור כל האמור אנו רואים לאפשר הפקדת התכנית כפי שהוגשה דהיינו כוללת מרתף חניה, כוללת פתרון חניה ביחס של 1 ל - 2 כפי שקבוע בתכנית הראשית, וכוללת תוספת קומה אחת. בשולי הדברים יש לציין כי קווי הבניין לא צומצמו בתכנית המוצעת, נהפוך הוא קו הבניין האחורי שונה מ - 5 מ' ל - 6 מ', ולפיכך במובן זה קיימת בתכנית הטבה. סיכומם של דברים בכפוף להערותינו יש להפקיד את התכנית. השכלה גבוההתקנותחניהסטודנטים