ערר בנוגע להתפרסותו של גן ילדים שאושר בשימוש חורג על 2 יחידות דיור

ערר בנוגע להתפרסותו של גן ילדים שאושר בשימוש חורג על 2 יחידות דיור וכך החליטה הועדה המקומית: "בהתאם להחלטת ועדת הערר ובהתאם למסמכים שהוצגו בפני הועדה ע"י ב"כ המבקשת מאת כיבוי אש והג"א, השתכנעה הועדה המקומית כי החלטת ועדת הערר לנין ריכוז פעילות הגנים (50 ילדים) במבנה אחד - ישימה. אשר על כן מחליטה הועדה לאשר שימוש חורג ב - 2 גני ילדים, 25 ילדים בכל גן לתקופה של 4 שנים. כל התנאים שנקבעו בהחלטת הועדה משנה מיום 7.3.2013 כמו גם התנאים שהוסיפה ועדת הערר בהחלטתה בערר 125/13 יחולו על השימוש החורג ויהוו תנאי לו. לצורך מימוש תנאי ועדת הערר בעניין קירות אקוסטיים ימנה מהנדס העיר יועץ אקוסטי חיצוני, בעלותו יישאו המבקשים, אשר ייתן הנחיותיו בדבר הבינוי הנדרש...". החלטה זו ניתנה בהמשך להחלטת ועדת הערר אשר דנה בסוגיית מיקום גן הילדים במקרקעין הידועים כחלקה 226 בגוש 6286 ברחוב אבידן שמעון בראשון לציון (להלן: "המקרקעין"). מדובר ב - 2 יחידות דיור בבית דו משפחתי, אשר התבקש ומבוצע בפועל שימוש חורג לגן הילדים. העוררים, הינם שכנים המתגוררים בבית הסמוך. בשעתו, לאחר ביקור בשטח, במסגרתו לא הותר לחברי הועדה לבקר בגן, אולם התרשמותנו הייתה כי הגן כולל מספר ילדים רב יותר מזה שהותר על ידי הועדה המקומית. לאחר שבחנו את תשריטי המבנים, הגענו למסקנה, כי אין להוציא מכלל אפשרות, כי יהיה די באחד הבתים, כדי לשמש גן ל - 50 ילדים מבחינת שטחו ושטח החצר ולפיכך, קבענו, כי הגן יתרכז ביחידת הדיור הבנויה במספר 53 בתנאים. לאחר בקשה לעיון חוזר או עיכוב ביצוע במסגרתה נטען, כי ההחלטה מגלמת גזרה שלא ניתן לעמוד בה, מבחינת ריכוז הילדים כיחידה אחת ולאחר שעיינו בתקן התמ"ת, הגענו למסקנה כי אין לשנות מהחלטה, אולם תיארנו כי במידה ויוכח לועדה המקומית, כי הרשויות הרלוונטיות אינן מאפשרות אכלוסם של 50 ילדים ביחידה שנקבעה, היא תוכל לשוב ולדון בעניין לאחר זימון שני הצדדים לדיון בפניה. כך עשתה הועדה המקומית וההחלטה האמורה לעיל, היא ההחלטה נשוא הערר, הינה פרי דיון זה. על החלטת ועדת הערר, עתרו המשיבים לבית המשפט לעניינים מנהליים, שם החליט בית המשפט, להחזיר את הדיון לועדה המקומית, כפי שהורתה ועדת הערר, תוך קציבת לוח זמנים, ואפשרות לעוררים לחזור לועדת הערר, ככל שיהיו להם השגות על החלטת הועדה המקומית. העוררים טוענים לגופם של דברים, כי ועדת הערר היא הגוף התכנוני בעל המומחיות לקבוע מה גודל השטח שבו ניתן למקם את כיתות הגן וועדת הערר החליטה שניתן למקם ביחידה מספר 53, 50 ילדים ולפיכך, יש לדבוק בהחלטה זו. עוד טענו העוררים, כי גם על פי תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) התש"ל - 1970, הקריטריון הקבוע הינו 3.3 מטר נטו לנפש, כאשר נטו מוגדר כשטח פנים החדר או האולם ולפיכך החישוב והקריטריון הרלוונטי תואם למציאות. חוות דעת רשות הכבאות לפיה לא ניתן לאכלס 50 ילדים בגן, מבוססת על מסמכים שהוגשו על ידי המבקשת ולא ניתן לסמוך עליהם. כך גם לעניין פיקוד העורף. עוד חוזרים העוררים על מטרדי הרעש, מוחים על החמרה ביחסים עם בעלי הגן וטוענים, כי אישור שימוש חורג בשני הבתים יביא לגן ענק, שכן כבר היום לדבריהם קיימים כ - 60 ילדים בגנים וזאת עוד לפני קבלת ההיתר. המשיבים טוענים כי משרד הבריאות אסר על המבקשת לעשות שימוש בשטחי עליית הגג או המרתף, כי בית המשפט לא הורה לרשויות ללכת ולמדוד בעצמן את השטח וכי אין להתערב בהחלטת הועדה המקומית. הועדה המקומית הציגה את חוות דעת מפקד התחנה האזורית בראשון לציון לכבאות והצלה וכן את חוות דעת ראש ענף הנדסה ומיגון בפיקוד העורף. על פי חוות דעת רשות הכבאות, לא ניתן לאשר 50 ילדים בגן אחד, וכן עמדת פיקוד העורף לפיה פתרון ממ"ד נדרש עבור כל כיתת גן, כאשר בכיתת גן יכולים להיות עד 25 ילדים. עוד הבהירה רע"ן הנדסה מפיקוד העורף, כי הגם שבעבר ניתן פטור ממיגון לגני ילדים פרטיים במצב דברים של עד 25 ילדים, תוך התחייבות שלא לעבוד בחירום, מדיניות זו עתידה להתבטל בחודשים הקרובים ולא יינתנו פטורים ממיגון לגני ילדים. הועדה המקומית הבהירה, כי לאחר בחינה פרטנית היא סבורה כי אין מניעה לאשר את הבקשה לתקופה של 4 שנים, כפי שאישרה גם בעבר, תוך קביעה של שורת תנאים חלקם בהחלטת הועדה המקומית וחלקם בהחלטות ועדת הערר אשר תכליתם, להבטיח את בטיחות ובריאות הילדים ולהפחית ככל הניתן את הפגיעה בדיירי הבתים הסמוכים, בהתאם לפרמטרים שנקבעו ואושרו בעבר. דיון והכרעה נוכח עמדת הרשויות בדבר מספר הילדים האפשרי בכל גן, איננו סבורים כי ניתן לחייב ריכוזם של כל 50 הילדים בגן, במבנה אחד ויש טעם בפיזורם בשני המבנים. יחד עם זאת, מאחר והשימוש ישתרע על שני המבנים המיגון האקוסטי צריך להתייחס להיקף החצר בכללו, וכן יש להקפיד על קבלת אישור רשויות הג"א וכיבוי אשר כתנאי מידי להמשך הפעלת הגן. לא יעלה על הדעת, כי הרשות וכי המשיבים מרשים לעצמם להפעיל גן ובו 50 ילדים (על פי החלטת הועדה המקומית וועדת הערר) בהעדר אישור כיבוי אשר והג"א. יתר טענות הצדדים הוכרעו כבר בפעם שעברה וככל הנדרש אנו מפנים להחלטתנו שם. יחד עם זאת ולמען הסר ספק, אנו רואים לנכון, לעגן את כל התנאים שהושמו בהחלטת הועדה המקומית וועדת הערר במסגרת תנאי ההיתר. אשר לתקופת השימוש החורג, ברי, כי אין להוציא חוטא נשכר ועל הועדה המקומית לוודא, כי אותן 4 שנים, עליהן החליטה והן אושרו על ידי ועדת הערר, יחלו עם תחילתו של השימוש החורג בפועל. כמו כן, ועל מנת להסיר ספק, תנאי נוסף בהיתר, יהיה אישור חצי שנתי לאחר ביקורת מחלקת הפיקוח של הועדה המקומית, על מספר הילדים הרשום והמצוי בגן. בכפוף לאמור - הערר נדחה. קטיניםשימוש חורגיחידת דיורעררגן ילדים / פעוטון / משפחתון