התנגדות השכן מלמטה לבקשה להגדלת מרפסות

התנגדות השכן מלמטה לבקשה להגדלת מרפסות עניינו של ערר זה בהחלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקווה (להלן: "הועדה המקומית") לאשר בקשה להגדלת מרפסות במקרקעין הידועים כחלקה 11 בגוש 6362 ברחוב שירת אסתר 2 בפתח תקווה (להלן: "המקרקעין") "בכפוף לפתיחת פתח מעל מרפסת השכן ובתנאים מילוי דרישות מהנדס העיר...". מדובר במבנה בן 8 קומות, כאשר בחזית המבנה מרפסות קמורות. הבקשה וההחלטה מאשררות למעשה את הרחבתן של המרפסות כפי שנקבע בעבר בכפוף להותרת פתח ברצפת המרפסת בקומה השביעית מחמת טענתו של הדייר בקומה שמתחת (הקומה השישית), כי המרפסת שלו משמשת לו כמרפסת סוכה וכי בהתאם יש להותירה פתוחה כלפי השמיים. העוררים הינם בעלי המרפסת בקומה השביעית, טוענים לכך שנוצר מצב לא בטיחותי ומבקשים לסגור את אותו פתח באמצעות בין בסגירה של קבע ובין בסגירה ניידת אשר תוכל להפתח בחג הסוכות. בשעתו, שמעה הועדה המקומית את התנגדותו של העורר לתכנית ובה המגרעת האמורה ובאותה הזדמנות אושרה להם לבקשתם הרחבת מרפסת מקוצרת ללא כיסוי סוכת השכן. הדברים אף הגיעו בשעתו לועדת הערר, במסגרת ערר 155/11 ובהסכמת הצדדים, הוחזר הדיון לועדה המקומית נוכח נסיבות חדשות שהתגלו בדבר קיומו של גג מעל מרפסת העוררים. כן נקבע כי הועדה המקומית תבקר בשטח, הצדדים יוזמנו לדיון ועוד. בדיון בפני ועדת הערר בשעתו, כמו גם בדיון בפנינו בערר שבנדון, טען העורר, כי מעל דירתו קיים ממילא גג המכסה בגובה 2 קומות את מרפסת הסוכה של המשיב ולפיכך, אין בכך ממש. ועדת הערר לא התרשמה כך על פי התמונות שהוצגו בפניה. הדברים אינם עולים גם מהתכנית שהוצגה ולמען הסר ספק, יצאה ועדת הערר להתרשם בשטח מטענות הצדדים. במסגרת זו נמצא כדלקמן: "1. מרפסת בית העורר(קומה 7) כוללת פתח מכוסה. 2. הפתח מצוי בחלק הצפון מזרחי של המרפסת גלוי לשמים. 3. הקטע הצפוני של המרפסת (מעבר לקשת) מקורה בגג. גם על פי הדיווח של הועדה המקומית מיום 3/9/14 והצילום הנלווה אליו מתאריך 22/9/14 אין גג בנוי מעל הפתח הרלוונטי. יתר על כן, גם על פי חוות דעת המומחה מטעם העוררים בגיליון מס' 2 הגג הבנוי ככל שקיים מסתיים בקצה הפתח, ואינו מכסה אותו. לפיכך על פי כל המדדים טענת העוררים בדבר קירוי בנוי לפתח בקומתם או מעליה, שגויה במקרה הטוב ויש בה משום הטעיה. עקרונית יש להתחשב ברצונם של דיירים שרכשו דירות המתאימות לבניית מרפסות סוכה. המדובר במרפסת בה ניתן להקים בחג הסוכות, סוכה אשר צריכה להיות פתוחה לשמיים וקיימות דעות שונות בהלכה לשיעור השמיים שצריכים להיות גלויים לצורך הקמת סוכה כהלכתה. הדברים באים לידי ביטוי גם בחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 הקובע כדלקמן: " לא תתקבל החלטת הרחבה שיש בה כדי למנוע מבעל דירה את האפשרות לבנות סוכה, אם נהג לעשות כן לפני ההחלטה". לפיכך, אנו סבורים, כי יש מקום להגן על זכותו של המשיב למרפסת סוכה ואנו דוחים את טענות העוררים, בדבר היותו של גג המשיב מכוסה גם ללא השלמת הרצפה במרפסתם הם. יחד עם זאת, אנו רואים לנכון לאפשר לבצע רשת פלדה קבועה ומעליה סגירה פריקה שתיפתח בסוכות ובמקביל כל פתרון אחר שימנע נפילה (מעקה). פתיחת הסככה בחג הסוכות, החל מערב החג החל מבוקרו של ערב החג הראשון ועד ליום אחרי מוצאי החג השני, תעוגן בתנאי ההיתר, אשר יובטחו בערבות כדין להנחת דעת הועדה המקומית. הועדה המקומית תפקח על ביצוע ההיתר על תנאיו בחג הסוכות והיה והתברר, כי העורר אינו עומד בתנאי של ההיתר, יהיה בכך כדי לבטלו. כך או אחרת, ידאגו העוררים למעקה בטיחות קבוע העומד בתקן, סביב המגרעת בכל ימות השנה. לפיכך הערר התקבל בחלקו. הגדלת דירה / שטחמרפסת