בקשה לפירוק עמוד תאורה קיים והקמת עמוד תאורה חלופי - תכנון ובניה

בקשה לפירוק עמוד תאורה קיים והקמת עמוד תאורה חלופי במקרקעין הידועים כחלקה 200, בגוש 6364 בפ"ת בחניון אצטדיון המושבה (להלן: "המקרקעין"). מדובר בפתרון לתשתית סלולארית לשכונת אם המושבות. הבקשה הוגשה ביום 2/4/13 ולא נדונה. עוד יש לציין כי בשעתו ניתנה החלטת ועדת הערר במסגרת ערר 25-29/09, אז הוחלט כדלקמן: "ערר 27/09 ערר זה עניינו בתורן באזור תעשייה הסמוך לאזור מגורים. בסמיכות מסוימת (כ 200 מ' דרומה) לתורן המבוקש קיים תורן אחר אשר עקב עומס מתקנים על גביו לא ניתן למקם גם את מתקנה של העוררת על גביו. כפי שפורט לעיל ועדת הערר דחתה בשעתו את עררה של העוררת אולם קבעה כי הועדה המקומית וליתר דיוק אדריכל הועדה ייתן דעתו בדבר התנאים הראויים להקמת מתקן באזור זה, אם בכלל. מהבחינה העיצובית ציינה העוררת כי בסמיכות לאתר המבוקש קיים עמוד תאורה וכן פסל סביבתי גבוה חדש ("פסל העפרונות"). אנו סבורים כי על הועדה המקומית ואנשי המקצוע שלה בפרט ליתן דעתם על מציאת פתרון למיקום מתקנה של העוררת באזור זה. מדובר בציר גישה לעיר פתח תקוה אשר מרוחק כ- 100 מ' משכונת מגורים ועל הועדה ליתן דעתה לסוגיה זו וכן גם להיבט העיצובי . לפיכך אנו משיבים את הדיון בעניין זה לועדה המקומית אשר תבחן בין היתר אפשרות מיקום המתקן על גבי עמוד התאורה ו/או בשילוב עם כל אלמנט גבוה הנמצא בסמוך על פי שיקול דעתה. הועדה תיתן דעתה ותודיענו דבר בתוך 60 יום מיום קבלת החלטה זו." לאחר מכן ניתנה החלטת ועדת הערר לאחר בחינת חלופות כדלקמן: "נקודת המוצא הינה הדין הרלוונטי שהינו תמ"א 36 א' אשר מאפשר את התקנת מתקני שידור בפריסה ארצית. תכנית זו קובעת בין היתר השיקול החזותי כשיקול רלוונטי בעת אישור מתקן שידור כאמור. ועדת הערר חסרת כלים לבחון באופן אמפירי- מדעי טענותיה של העוררת בנוגע ליתרונות והחסרונות הצבת המתקן המבוקש בבקשה לעומת אחת החלופות שהוצגו ע"י הועדה המקומית וברי לנו כי בנושא המגעים בין הצדדים, כפי שפורטו ע"י הצדדים לעיל רב הנסתר על הנגלה, אם כי נימוקיה של העוררת אינם משוללי יסוד. יחד עם זאת, נוכח היות השיקול החזותי שיקול רלבנטי על פי הדין החל, בהתחשב בעובדה כי מדובר בכניסה לעיר, כמו גם היעדר התייחסות למיקום המתקן על גבי עמוד התאורה הקיים ממש בסמוך, כפי שהוצע בהחלטת ועדת הערר, אנו סבורים כי על העוררת לנסות ולהתאים מתקנה על גבי עמוד זה, על מנת למזער המפגע החזותי. לפיכך אנו קובעים כי העוררת תמצה תחילה אפשרות זו, במידה ולא יסתייע תפנה העוררת לועדת הערר." בהתאם, ונוכח הנחיית הועדה המקומית בשעתו מיקמה העוררת את המתקן בשטח חניון האצטדיון אליו הפנתה הועדה המקומית. לטענת העוררת המקרקעין בהם מבוקשת הקמת המתקן מצויים בשטח החניון אצטדיון הכדורגל בסמוך לאזור התעשייה קריית אריה שהינו אזור תעשייה פעיל, הכולל מבנה תעשיה רבים ובולטים ומתקני תשתית, הבקשה נחתמה על ידי בעלת הזכויות בנכס, היא החברה הכלכלית לפיתוח פתח תקווה וצורפו אליה כל המסמכים הנדרשים על פי תמ"א 36 לרבות היתרי הקמה, אישור רש"ת ועוד. המתקן נועד לספק כיסוי סלולרי שלם לכלל המשתמשים ברשת של העוררת בחלק הצפוני של העיר לרבות שכונת אם המושבות ושכונות נוספות וכן לנוסעים ברכב ובתח"צ. עוד נטען כי תצורת המתקן עומדת היטב בהוראות תמ"א 36 א' שכן דובר על הקמת מתקנים על עצמים קיימים בשטח ועמודי תשתית קיימים. העוררת טוענת כי מדובר בהיתר תואם תכנית ולפיכך יש להתייחס אליו ככזה ובהעדר החלטת ועדה מקומית למעלה משנה לאחר הגשת הבקשה היא זכאית לטענתה להחלטת ועדת הערר. הועדה המקומית הביעה את נכונותה לדון למעלה משנה וחצי לאחר הגשת הבקשה בבקשה. עוד טענה לגופו של עניין כי יש לדחות את הבקשה נוכח טעמים עיצוביים שכן גובהו של עמוד תאורה סטנדרטי הינו 10.2 מטר ואילו במקרה דנן מדובר בעמוד מבוקש של 58 מטר במיקום ראשי, דבר הכרוך בפגיעה בנוף. במהלך הדיון בפני ועדת הערר, טענה הועדה המקומית טיעון חדש לפיו החותמת על הבקשה החברה הכלכלית הינה שלוחה של עיריית פ"ת ומאחר והאחרונה מתנגדת לבקשה "יש בעיה קניינית". לפיכך עם תום הדיון נדרשה הרשות להבהיר את עמדתה בנוגע לחתימה על הבקשה נושא הערר. ביום 17/9 התקבלה הודעה מטעם המשיבה 1. אין בהודעה זו דבר בנוגע לטענה הקניינית האמורה. במסגרת ההודעה חזרה המשיבה על טענותיה התכנוניות ועל החלופה (שנבחנה כבר בעבר ונפסלה, למיקום האנטנה במרחק של 300 מ' צפונית למיקום המבוקש). למותר לציין כי הועדה המקומית לא טענה דבר בנוגע לחתימת החברה הכלכלית על הבקשה. ועדת הערר יצאה לשטח, על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים ומצאה כדלקמן: מצפון למקרקעין ומדרום מזרח לתחנת הרכבת קיימת אנטנת תקשורת. מדרום לפסל העפרונות וממזרח לכלי הזמר קיימת אנטנה שהוקמה לאחרונה. על אחד המבנים מדרום למקרקעין, ברח' גרניט קיימת אנטנה גבוהה נוספת. דיון והכרעה אנו סבורים כי הבקשה נושא הערר תואמת במדויק את הוראות תמ"א 36/א, היא מדגימה מגמה של שילוב התשתית הסלולרית הנדרשת לחלק הצפוני של פ"ת ובמיוחד לשכונת אם המושבות בתשתיות קיימות, הכוונה למיקום התורן במגרש החניה של האצטדיון סמוך לתשתיות קיימות נוספות וסמוך לפסל "העפרונות". יש להבהיר ולציין כי הפתרון האמור הוצע בזמנו על ידי גורמיה המקצועיים של הועדה המקומית וכי העוררת התאימה את עצמה לאותו קו שהותווה בידי אותם גורמים. (בשעתו תוארה החלופה כחלופה א'). זאת ועוד, אין זה ברור ואף לא לגיטימי כי חילופי גברי בצוות המקצועי של המשיבה, לבדם, יבססו התנגדות חדשה לאחת החלופות שהוצעו בשעתו על ידי גורמיה המקצועיים של הועדה המקומית. הדברים מקבלים משנה תוקף במקרה דנן לאחר שגופי התכנון כולם נדרשו לפתרון התשתית הסלולרית באזור זה לאורך שנים ארוכות והפתרון אשר מוצע על ידי העוררת במסגרת בקשה זו הוא אחד המועדפים ומובן כי עונה על כל תנאי תמ"א 36. יחד עם זאת נראה לנו נכון לנסות ולמצות פתרונות של צירוף המתקן המבוקש לאחת האנטנות הסמוכות כמפורט בדו"ח הסיור בסעיף 13 לעיל. בכפוף למיצוי פתרונות אלה וככל שלא יסתייע ,יש לכבד את הצעת הרשות שהוצעה בשעתו והעוררת פעלה על פיה. אשר על כן ולאור כל האמור הערר מתקבל, בכפוף להערותינו לעיל. בניהעמוד תאורהתכנון ובניה