הועדה המקומית לא פעלה בהתאם להנחיות בהחלטת ועדה זו

הועדה המקומית לא פעלה בהתאם להנחיות בהחלטת ועדה זו ולא דנה בבקשה בתוך התקופה שנקבעה. בשל כך, נקבע דיון נוסף בפנינו ורק ערב הדיון התקבלה הודעה כי הועדה המקומית מתכוונת לדון בבקשה, וכך נראה שנעשה. עם זאת, כתוצאה מהתנהלות הועדה נאלצה העוררת להגיע לדיון נוסף בפנינו, ובשל כך ולאור אי עמידה בזמנים שנקבעו על ידינו, אנו פוסקים כי הועדה תשלם סך של 5,000 ₪ + מע"מ הוצאות דיון זה, לעוררת. נבהיר עוד כי איננו סבורים שבנסיבות העניין יש מקום כי ועדה זו תורה על הוצאת טופס 4, שכן בעבר נמצאו על ידי ועדה זו פגמים בטופס 4 שהוצא על ידי הועדה המקומית ולכן ניתנה החלטה להתלות את טופס 4. כל עוד לא תתבצע בדיקה על ידי הועדה המקומית וימצא שכל התנאים הנדרשים מולאו על ידי העוררת, לא ניתן להוציא טופס 4. לעוררת נשמרת זכות ערר על החלטתה החדשה של הועדה המקומית. בניהועדה מקומית לתכנון ובניה