בקשה להיתר שינויים, הכולל בניית קירות חיצוניים מעץ, במקום בלוקים, ללא שינוי שטחים

בקשה להיתר שינויים, הכולל בניית קירות חיצוניים מעץ, במקום בלוקים, ללא שינוי שטחים, וזאת במקרקעין הידועים בחלקה 427 בגוש 6451 ברחוב סקסופון 5 בהוד השרון. בכך החליטה הועדה המקומית: "לסרב לבקשה מהנימוקים הבאים: אופי המבנה אינו תואם לסביבה הקרובה מבטון, אבן וטיח, הבניה כולה בבניה קשיחה. חוות דעת מכבי אש: בניינים הבנויים מעץ מחויבים בהתקנת מזים וגלאי עשן ומחויבים בתחזוקה מתמדת. בית מגורים לא יכול לעמוד בתנאים אלו לאורך זמן ולכן יש חשש לשריפות במבנה עצמו ובמבנים אחרים הסמוכים לו". תמצית טענות העורר תכנית המתאר החלה במקרקעין, אינה מציינת כל מגבלה על אופי המבנה או חומריו ולא ניתן לראות בשטח אופי אחיד בבתי המגורים הקיימים בשכונה. הן בהיבט בצורת המבנים והן בהיבט חומרי הגמר. בהחלטתה הקודמת התנתה הועדה המקומית את המשך הדיון בקבלת התייחסות מכבי אש, דרישה זו לא הדאיגה את העורר, מכיוון שהבית עומד בתקן אש חמור מהנדרש. בניה מעץ היא בניה ירוקה אסטטית וכפרית ועולה בקנה אחד עם אופי השכונה. בכל מקרה הקונסטרוקציה של המבנה עשויים בטון. כמו כן, הביא העורר דוגמאות לבתים אחרים מעץ, אשר קיבלו היתרים בהוד השרון. לעניין כיבוי אש, אין מניעה לקבל אישור לבניית בתי עץ בארץ מרשויות כיבוי אש אשר דורשות מידי פעם התקנת מערכות, כיבוי או גילוי אש בהתאם לתקנים. תמצית עמדת הועדה המקומית מבחינה תכנונית קיים אינטרס לאחידות הבניה ואופי המבנה אינו תואם את הסביבה הקרובה המורכבת ממבני בטון, אבן וטיח. בנוסף נכח בישיבה שהתקיימה נציג כיבוי אש והבהיר כי קיימים תקנים למערכות גילוי וכיבוי. אולם אין פיקוח על תיחזוק אותן מערכות על ידי התושבים. דיון והכרעה עם תום הדיון ניתנה החלטה, ומאחר במהלך הדיון לא התייחסה הועדה המקומית לדוגמאות שהובאו הן בדיון והן בערר לבניה מעץ בתחום התכנון של הועדה המקומית, היא התבקשה לעשות את תוך 10 ימים מיום 20.08.14. לאחר בירורים חוזרים ונשנים של מזכירת ועדת הערר, הבהיר ב"כ הועדה המקומית, כי מרשתו אינה מעוניינת להגיב. ככלל, מקום בו מוגשת בקשה תואמת תכנית, דינה להתקבל. לעניין זה יש לציין כי העיקרון לפיו ככלל יש לאשר בניה תואמת תב"ע נקבע בשורת פסקי דין עוד קודם לחוק יסוד זה - דוגמת בג"צ 663/85 רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ נ' הועדה המחוזית לתו"ב מחוז ת"א - שם נפסק כי קיימת סמכות לסרב למתן היתר גם כשהבקשה תואמת תב"ע אולם "השאלה אינה של הסמכות אלא של שיקול הדעת בשימוש בסמכות - אם בנסיבות המקרה יהיה זה שימוש לגיטימי בסמכות הנתונה לה להתלות את התכנית". על שיקול דעת זה נפסק (בג"צ 36/92 העמותה לשמירת איכות החיים והסביבה ברמת אביב נ' הועדה המחוזית לתו"ב ת"א כי ראוי שייעשה בצמצום ובזהירות הראויה. "השימוש בסמכות זו יכול להתבטא בהתניית מתן היתר בקיום תנאים הכרחיים וחיוניים שבשלב התכנון קשה היה לעמוד על חיוניותם ראוי שיעשה בצמצום ובזהירות ואינו יכול להוות תחליף נאות לפעולה נאותה בתחום התכנון"... בפס"ד בת"א (תא) 1668/97 נתן שוימר נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב, , קבע כבוד השופט מודריק, כי שיקול הדעת של הועדה המקומית לסרב להיתר צומצם ביותר בהעדר טעם המצדיק לסרב לבקשה, כך בדבריו של כ' השופט מודריק: "זה הדבר בענייננו שם אם תאמר שסמכותה של הועדה המקומית ליתן היתר בניה "רשות" היא, ולא "חובה", תקים החובה של הפעלת הסמכות בנסיבות בהן אין סיבה סבירה ה"מרשה", סירוב או כאשר הסירוב מונע על ידי אחד מטעמי הפסלות המנהלית. התובעים בקשו לממש את זכויות הבניה שבידם, בחלקה 35. הם בקשו לבנות בהתאם לתב"ע, לא פחות ולא יותר. בקשה כזאת - בהעדר טעם מצדיק לסרב לה - הופכת במקרה הקונקרטי, את הסמכות שביד הרשות לסמכות שבחובה. בנוסף, ראו גם החלטה בעת"מ 4169/07 (חיפה) הועדה המקומית לתכנון ובניה חדרה נ' ועדת הערר לתכנון ובניה מחוז חיפה, , שם קבע כבוד השופט שפירא: "כאשר על פי תוכנית המתאר המאושרת מותר לבנות ולעשות שימוש במקרקעין, כי אז שיקול הדעת שלא ליתן היתר, מצומצם, ומוגדר בחוק. על הועדה המקומית לתכנון ובניה החובה לאכוף את תוכנית המתאר המאושרת ובד בבד לאשר לאזרח ליהנות מהזכויות שתוכנית המתאר המאושרת מאשפרות למימוש." במקרה דנן לא נטען וממילא גם לא הוכח, כי התכנית החלה במקרקעין מחייבת בניה מחומרים מסוימים דווקא ולא אחרים. יתר על כן, בשורה של דוגמאות, הוכיח העורר, כי הועדה המקומית הוציאה היתרים לבתים עשויים מעץ, כולם או בחלקם. אותן דוגמאות הגם שהועברו לתגובת הועדה המקומית, נענו בשתיקה. לא זו אף זו, עצם המצאותם של בתי עץ בהיתרים בתחום התכנון של הוד השרון, מעיד על סבירותו וקבילותו של פתרון זה לתחום זה. העובדה כי בית עץ דורש תיחזוק כזה או אחר, אינה יכולה להעלות או להוריד מהלגיטימיות של פתרון זה, שכן, מדובר בפתרון לגיטימי ומקובל אשר מאושר גם על ידי מכון התקנים, לא כל שכן, שכיח ביותר בעולם. לכל היותר ועל מנת לפעול על הצד הזהיר, ניתן לקבוע, כי את תקינותן של אותן מערכות, כחלק מתנאי ההיתר. אשר על כן ולאור כל האמור, הערר מתקבל, היתר יוצא בכפוף לאישור כיבוי אש. בניההיתר שינויים (תכנון ובניה)קירות