נטען כי הבקשה להיתר בניה הינה לבניה חריגה במרווח צידי

נטען כי הבקשה להיתר הינה לבניה חריגה במרווח צידי, בצמוד לגבול החלקה עם חלקת העוררים וזאת בניגוד לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות) סעיף 4.09. הבקשה עצמה לוקה בחסר, חסרת פירוט במידה מספקת, אינה עומדת בהוראות התקנות, אינה משקפת את המציאות בשטח וחלק גדול, מהבניה המבוקשת בפועל. כך, לא מופיעה חפירת תעלות ולא מוצגים קירות תומכים. המבנה הקיים המוצג בבקשה נמוך משמעותית מהמבנה הקיים בפועל ותהיה לכך השלכה על מיקום וגובה גשרוני הגישה המוצעים בבקשה. הדרישה לקבל אישור יועץ אקוסטיקה בדיעבד - אינה מספיקה. יש לקבל האישור מראש. הוועדה המקומית לא התחשבה בפגיעה שנגרמת לתושבי ויצ"ו 20 עקב הבניה המבוקשת -מטרד רעש - עקב הפעלת המדרונית; פגיעה במראה הנשקף מחלונות חדרי השינה של העוררים, הפונים לכיוון גבול החלקה 12 בו מיועדת להיבנות המדרונית. אין דרישה לאישור פקיד היערות לעניין הסרת העצים הבוגרים. עצים אלה יוצרים הפרדה ויזואלית ואקוסטית בין הבניינים. הוועדה המקומית לא זימנה את המתנגדים לדיון בפניה, למרות שביקשו זאת, ויש להתחשב בעובדה שזו הפעם הראשונה בה ניתן לעוררים יומם בפני מוסדות התכנון בקשר עם בקשה זו . עיקר טענות המשיבים הנכס נשוא הערר הנו בית משותף בן 14 יח"ד הבנוי משני מבנים - עליון ותחתון. המבנים בנויים על גבי מגרש תלול מאוד שבו הפרש הגובה בין החלק העליון לחלק התחתון הנו כ-22 מ' שווה ערך ל-7 קומות. כיום הכניסה לשני אגפי הבניין הנה ברחוב ויצ"ו ודרך מהלך מדרגות חיצוני (כ-147 מדרגות) המצוי במרווח הצידי - דרומי, בסמוך לבית העוררים. בשל הטופוגרפיה ואופי המבנה, לא ניתן להקים מעלית או מעלון, ומדרונית היא הדרך המתאימה להנגשת שני המבנים. מדובר בתא נוסעים (מידותיו - 3.05 מ' אורך X 1 מ' רוחב X 2.2 מ' גובה) עשוי נירוסטה וזכוכית הנע באמצעות מנוע חשמלי על גבי מסילה המוצבת על העמודים. רוב העמודים נמצאים על פני קרקע טבעית וכ-1/3 מעל פני הקרקע - בחלק התחתון של המגרש. אינטרס הנגישות בהקמת המדרונית גובר על האינטרסים של העוררים, גם אם הדבר יוצר פגיעה מסוימת או אי נוחות. במגרש הנדון יש בעיית נגישות חמורה, לאור הנתונים דלעיל. דיירי הקומות הנמוכות בבניין (המצויים בתחתית החלקה) הם משפחות לילדים קטנים, ומבוגרים הסובלים מתחלואים שונים. המחוקק מעודד הקמת מעליות ומעלונים במבנים קיימים. כך בתקנה 4 לתקנות תכנון והבינה (סטיה ניכרת מתכנית) תשס"ב -2002 נקבע שניתן לאשר בניית מעלית או מעלון עד גבול המגרש - באמצעות הליך של הקלה. קיימת הצדקה להקמת המדרונית במרווח, מן הטעם שאין חלופה אחרת להקמת מעלית/מעלון או פתרון נגישות אחר, בתוך קווי הבניין או בכלל. המדרונית תשמש את רוב דיירי הבית המבקש. מדובר למעשה במעלון ומשכך אין צורך בתכנית על מנת לאשר את הקמתו וממילא אין תכנית שמונעת הקמת המעלון. מפנה לעת"מ 211888-08-13 וכן לערר 37/13. יתר האלמנטים בבקשה - גשרים ומדרגות - אף הם ניתנים לאישור במרווחים, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) בסעיף 4.09 . החלטת הוועדה המקומית הגבילה את פיתוח השטח לגובה של 1.8 מ' בלבד באופן התואם את הוראות הדין ועל כן לא יכולה להישמע טענה בעניין זה. לעניין מטרד רעש, לא צורפה חוו"ד מטעם העוררים ובכל מקרה לפי היצרן - הרעש הצפוי ממנוע המדרונית הוא לכל היותר כשל מזגן דירתי. המשיבים מתחייבים לעמוד בכל התקנים המחייבים לעניין הרעש, והתנאי שקבעה הוועדה המקומית לעניין אישור יועץ אקוסטיקה - עונה על חששם של העוררים כי ייגרם להם מטרד רעש. אין למנוע היתר למדרונית שנועדה לאפשר הנגשה, מטעמים של פגיעה חזותית. אין ממש בטענות הטכניות של אופן הגשת הבקשה, שכן זו משקפת. נאמנה את המבוקש. עיקר עמדת הוועדה המקומית מדובר שני בניינים שנבנו בחלק הנמוך של הכביש. בחיפה קיימים עוד 3-4 מבני מגורים בהם הוקמו מדרוניות. הפרשי הגובה בין הרחוב לבית הנמוך כ-20 מ' , והגישה לדירות בבניין הנמוך מאוד בעייתית ודרך מדרגות רבות, דבר המצריך מתן פתרון הנגשה לבית המשיבים. בניין העוררים ממוקם כ - 3.8 מ' מגבול המחלקה. דיון והכרעה לאחר ששמענו את טענות הצדדים בהרחבה, החלטנו כי אין מקום להתערב בהחלטת הוועדה המקומית ויש לדחות את הערר. העוררים טענו כי לא ניתן להתיר בניית המדרונית במרווח הצידי. אנו סבורים כי אין מניעה לאשר את הקמת המדרונית במרווח, וזאת בהתאם להוראות תקנות תכנון והבינה (סטיה ניכרת מתכנית) התשס"ב - 2002. המדרונית כמוה כמעלון ומטרתה הנגשת המבנים התחתונים במגרש, באופן שיאפשר שימוש טוב יותר לדיירי הבתים ויסייע בידם גם בעת זקנה ולצרכים מיוחדים. אנו סבורים שבנסיבות העניין, נגישות מבני המגורים ושיפור משמעותי בחייהם של דיירי ויצ"ו 18 א', כתוצאה מכך, בהכרח גובר על כל מטרד שצפוי, אם צפוי, לעוררים. אכן, כיום צופים חדרי השינה של העוררים כלפי גינה ירוקה ועצי נוי. אין מחלוקת כי מצב זה לא יישאר כמות שהוא היום, לאחר שתיבנה המדרונית. עם זאת, אנו סבורים שלאור המדרון התלול בו בנוי בית המשיבים, וקשיי הגישה הנלווים לכך, האינטרס בהתאמת המבנה והנגשתו, גובר על האינטרס של שמירה על מראה הנוף הנשקף, מחלונות חדרי השינה של העוררים. לעניין מטרד הרעש, איננו רואים צורך להתערב בהחלטת הוועדה המקומית גם בעניין זה - הוועדה המקומית הורתה על בדיקה של יועץ אקוסטיקה, שיבחן את המתקן, לאחר שזה יותקן ובאם תהיה חריגה מרמות הרעש המותרות, יהיה על המשיבים לפעול לתיקון עניין זה. בכך, נשמרות זכויותיהם של העוררים ומובטח כי לא תהיה בהם פגיעה מעבר למותר ע"פ חוק. מובן שאם, למרות האמור, יווצר מטרד רעש אשר לא יטופל על ידי המשיבים, יוכלו העוררים לפנות לערכאות המתאימות לחייבם להסיר את המטרד. לעניין העצים - הובהר בפנינו שתנאי להוצאת ההיתר, הינו קבלת אישור פקיד היערות לעקירת העצים. ללא אישור זה לא יוצא היתר לבניית המדרונית. לעניין טעויות בבקשה והצגת גובה מבנים לא נכון - לא התרשמנו כי קיימת הסתרה של בניה כפי שטענו העוררים. המשיבים הצהירו בפנינו (באמצעות האדריכלית מטעמם) כי לא יהיו קירות תומכים, וכי המדרונית תוקם על עמודים שרובם בגובה פני קרקע טבעית, למעט בתחתית המגרש ובריחוק מבתי העוררים. לעניין גובה הגשרים - לא תהיה חריגה מהגבהים המצוינים בבקשה. לאור כל האמור, אנו דוחים את הערר. בשולי הדברים אנו מוצאים לנכון להעיר, כי בעיר כמו חיפה הבנויה בחלקה הגדול על רכס הר, ואשר קיימים בה מגרשים משופעים רבים, אשר ברובם בבנייה וותיקה, שאינה תואמת את הוראות התקנות העדכניות בכל הנוגע לנגישות מבנים, יש מקום לקדם ולעודד הוספת מעלונים ומעליות לבניינים קיימים או פתרונות הנגשה אחרים, כפי שנדרש בנסיבות כל מקרה. במקרים מסוג זה אין מקום ולא יישמעו טענות כי מטרת הנגשת דירות באמצעות מעלון/מעלית נועדה רק להשביח את ערך הנכס (שממילא אינה טענה שיש בה כדי למנוע אישור מתקן כזה) ומן הראוי היה שהשכנים יימנעו מהשמעת טענות מסוג זה, כאשר ברי כי ההנגשה מאפשרות רווחה ואיכות חיים טובה יותר באופן משמעותי , עבור שכניהם. בניההיתר בניה