תכנית נקודתית לציפוף והגבהת מבנה השימוש במקרקעין המיועדים לבניה רוויה

תכנית נקודתית לציפוף והגבהת מבנה השימוש במקרקעין המיועדים לבניה רוויה מלכתחילה ומצויים ברחוב גורודצקי פינת סירני ברחובות. הועדה המקומית החליטה כדלקמן: "הועדה לאחר ששמעה את דברי המתנגד ויזמי התכנית רואה כי אין ממש בטענותיו של המתנגד, המתגורר בעצמו בקומה רביעית בבנין בבניה רוויה. החלקה נמצאת בצומת של שני רחובות שהינם עורקי תנועה ראשיים המובילים את התנועה לכביש העוקף, דרך מנחם בגין, ליציאה מהעיר. בעורק תנועה ראשי התכנון הנהוג בעיר הינו של בניה רוויה 6-7 קומות, כמוצע בתכנית. התכנית מספקת את תקן החניה המחמיר הנהוג ברחובות, 1.5 מקומות חניה ליח"ד + 2 חניות לאורחים בתוך המגרש. הסביבה היא סביבה של בניה רוויה והתכנית אינה יוצאת דופן יחסית לתכניות דומות שאושרו בשנים האחרונות בועדה המקומית ובועדה המחוזית. על אף שהמתנגד גר בקומה רביעית והעלה טענות של הסתרת הנוף והשמש מדירתו, לא ניתן לעצור את הפיתוח העירוני בשל בניה קיימת. לאור האמור לעיל מחליטה הועדה לדחות את ההתנגדות ולתת תוקף לתכנית". פועלה של התכנית בתוספת קומות 6 קומות על עמודים חלף 4 קומות על עמודים במצב המאושר וכן תוספת יחידות דיור (11 יחידות דיור במקום 5 י ח"ד המאושרות). סך הכל ניתן לבנות במקרקעין 729.3 מ"ר עיקרי ו - 596.7 מ"ר שירות הן במצב העיקרי והן במצב החדש. כאשר במצב המאושר, הדבר מביא לדירות של כ - 146 מ"ר עיקרי + שטחי שירות ובמצב החדש מדובר בתמהיל של 2 דירות בנות 5 חדרים, 6 דירות בנות 4 חדרים, 2 דירות בנות 3 חדרים ופנטהאוז. תמצית טענות העורר העורר, הינו דייר בניין השכן מדרום, מתגורר בקומה רביעית באותו בניין, במרחק של כ - 8 מטר מהבניין שעתיד להבנות על פי התכנית החדשה. העוררים הינם בעלי הזכויות בפנטהאוז הבנוי בקומה הרביעית (על עמודים), בבניין הסמוך, מדרום כאמור. העורר טוען בתמצית, כי אין בתכנית דבר זולת בצע כסף ובניית מפלצת נדל"נית ברחוב בו הבתים בגובה אחיד, כל זאת במקום בית פרטי העומד על תילו מזה עשרות שנים. בדירתם של המתנגדים 3 מרפסות, 2 מהן פונות אל עבר המגרש נשוא ההתנגדות וכך גם מספר חדרי מגורים. מחלונות דירתם נשקף נוף פתוח לכלל האזור, דבר שיחסם עם בניית המבנה המבוקש. המתנגדים טרחו לברר ולוודא בעבר, כי כלל הבניינים ברחוב, התנוססו לגובה של 4 קומות לכל היותר ודירת הגג שברשותם תישאר לעולם לאוויר ולאור וכעת נוכח השינוי, הדירה "תכלא" ויחסם אור השמש והנוף הפתוח. כנטען כי מצוקת החניה תוחמר בעקבות אישורה של התכנית. תמצית עמדת המשיבים המשיבים אינם קבלן אלה קבוצת רכישה של אנשים צעירים ברובם אשר התארגנה ביחד לרכישת המגרש ובניית בית מגורים עליו. מרבית הדירות הן דירות בנות 4 חדרים בשטח של 96 מ"ר בלבד ו - 2 מהן קטנות יותר. תוספת יח"ד הדירות אינה משמעותית ומתבקשת על רקע מגמת הציפוף הקיימת במוסדות התכנון, תוספת הקומות אינה חריגה ביחס לסביבתו של המגרש. כך למשל ברחוב גורודסקי 27 אושר בנין בן 6 קומות על עמודים + חדר על הגג וגורודסקי 18 עמודים + 6 ברחוב גורודסקי 8 עמודים + 6 וסירני 13 עמודים + 6 וכך גם בסירני 44. תוספת יחידות דיור והקומות מתיישבת עם מגמות התכנון העירוניות והארציות לניצול מירבי של שטחי הבניה האורבני. לעוררים אין זכות קנויה כי סביבת מגוריהם תוותר ללא כל שינוי. לא הוכחה כל פגיעה באור בשמש ומעברי אוויר, חזיתו המזרחי של בניין העוררים פונה לכיוון סירני, כך שכיוון זה ממילא עומד להישאר פתוח ומצדו הדרומי בנוי בניין אחר. בצידו המערבי עומד היום בית פרטי ישן והבניין נשוא התכנית עומד לקום מצפון. הבנין מתוכנן באופן שמוצר בקומות העליוניות ואין בו כל פגיעה לגבי השכן מדרום. התכנית עונה על תקן חניה הנדרש ואף למעלה מכך. העוררת נדרשה להגביר את תקן החניה כדי 1.5 חניות לכל אחד מיח"ד. פרסום התכנית היה כדין והיא פורסמה בין היתר על שלטים ולראיה הגשת ההתנגדות על ידי העוררים. תמצית עמדת הועדה המקומית לעניין תוספת הקומות העוררים בעצמם מתגוררים בבניין בן 4 קומות והיו צריכים לצפות לצידם בניין בן 4 קומות לפחות המונע מהם נוף פתוח ומשפיע על תכונות דירתם. הקמת בניין בן 6 קומות תואמת מגמות התכנון של השנים האחרונות ברחובות ובסביבת המגרש ובפרט כאשר הבניין ממוקם על בניין ראשי סמוך לצומת של שני צירי תנועה מרכזיים. לעניין החניות, הוחל על הפרוייקט תקן גבוה ומספק, כאשר בתחומי המגרש נוספו גם 2 חניות אורחים. דיון והכרעה ככל אנו סבורים כפי שהבהרנו לא אחת כי ניצול משאב הקרקע באופן מיטבי הינו עקרון מנחה ומתחייב, במיוחד נוכח מצוקת הדיור באזור המרכז בשנים האחרונות. כפועל יוצא מכך, תמהיל הדירות המוצע בפרויקט דנן לעומת התכנון התקף, הינו הגיוני פי כמה ומאפשר פתרונות דיור באותן זכויות ל - 11 משפחות חלף 5 משפחות בלבד, במצב הקודם. התרשמנו, כי סביבתם של המקרקעין מעורבת באופיה וכוללת בהחלט בניה רוויה וגבוהה מהמצוי בחלקת המתנגד. יוזכר, כי תוספת הקומות המתבקשת מגעת כדי 2 קומות בלבד, דבר שאין חולק כי ניתן לבקש גם במסגרת הקלה ולא בתכנית. זאת ועוד, ממילא באותו כיוון צפוי היה באותו גובה, (של 4 קומות) כמו בית העורר, מבנה בנוי אשר משנה את הנוף ולא ברור, מדוע סבר העורר, כי על פי התכנון התקף, עתיד להוותר לו נוף פתוח צפונה. נוכח כיוון השמש הבניה מצפון אינה משפיעה לא כל שכן שאינה משפיעה השפעה מכרעת על בנין העורר, המצוי מדרום. אשר לעניין החניות, עקרונית תקן של חניה וחצי, אינו בלתי סביר נוכח תמהיל הדירות. בחנו את האפשרות לחייב חניון תת קרקעי, אולם, לאור נתוני המגרש, הכוללים מגרש קטן, ממנו כבר הופקעה דרך בעבר, אנו סבורים, כי חניון כזה לא יהא יעיל, דיו, על מנת להצדיק חיובו, שכן, בניית חניון כזה, מחייבת רמפת כניסה/יציאה, אשר תופסת מקום משמעותי ומותירה שארית שאינה מספקת לצורך חיוב בחניון כאמור. המשיבה הציגה במסגרת הבינוי המנחה, פתרון חניה ל - 17 חניות, מתוכן 11 חניות בודדות ו - 8 חניות המסודרות בצמדים עוקבים. אנו סבורים כי בנסיבות העניין די בפתרון זה. יחד עם זאת, אנו סבורים, כי יש לחייב הצמדתה של לפחות חניה אחת לכל אחת מהדירות וכן לקבוע כי ככל שיוצמדו שתי חניות לדירה מסוימת הרי שאלה יהיו החניות העוקבות, על מנת לבסס פתרון חניה אמיתי במקרקעין. בכפוף לאמור - הערר נדחה. בניהמקרקעיןבנייה רוויהשימוש במקרקעיןמבנה