ערר בהחלטת הועדה המקומית בנוגע לחיזוק מבנה קיים ותוספת ממ"דים ומרפסות

ערר בהחלטת הועדה המקומית בנוגע לחיזוק מבנה קיים ותוספת ממ"דים ומרפסות בקומות קיימות, תוספת מעלית וסגירת קומה מפולשת, תוספת דירת גן ושתיים וחצי קומות לפי תמ"א 38, סך הכל 20 יחידות דיור, מתוכן 11 יחידות דיור חדשות, כל זאת ברחוב צ'לנוב 24, במקרקעין הידועים כחלקה 53 בגוש 6403 (להלן: "המקרקעין"). הועדה המקומית החליטה לאשר את הבקשה בחלקה כדלקמן: "לאשר 10 יחידות דיור, ללא דירת גן, תוספת מקומות חניה במפלס קומת הקרקע, בהערות מח' רישוי ובתנאי מילוי דרישות מה"ע". העוררת טוענת, כי החלטת המשיבה נבעה ככל הנראה מהעובדה שהמשיבה קבעה כי יש להוסיף מקומות חניה במגרש, אולם הדבר תמוה, שכן גם אם תבוטל דירת הגן, ניתן יהיה להוסיף מקום חניה אחד לכל היותר וגם זה על חשבון מקום חניה ציבורי הנמצא בחזית הבנין. הבקשה מגלמת פתרונות חניה לכל אחת מיחידות הדיור החדשות ואושרה על ידי יועץ התנועה של הועדה מר אופיר תכלת. המשיבה טוענת, כי ניתן לייצר תכנון מיטבי של חניות אשר ייטיב הן עם דייריו הוותיקים של הבניין והן עם סביבתו הסובלת ממצוקת חניה. כן, טוענת המשיבה, כי משיקולים תכנוניים היא יכולה לסרב לבקשה והיא מחייבת להפעיל את שיקול דעתה וכך עשתה. המשיבה גילתה דעתה, כי יצירת 11 מקומות חניה במתקן, הינה בעייתית ואינה מספקת. המתקן פוגם בסביבה החזותית של הבנין, מהווה אי נוחות לדיירי קומות הקרקע והקומות הנמוכות בבניינים הסובבים, גורם לרעש ביציאת וכניסת כלי רכב ועלות התחזוקה השוטפת שלו, גבוהה יחסית. יש להעדיף התקנת מתקני חניה מתחת לקומה המפולשת על פני התקנתם בחצר הבנין. דיון והכרעה עיון בבקשה מעלה, כי חלף דירת הגן המתוכננת בחלק המערבי של קומת הקרקע ברוחב של כ - 10 מטר, ניתן למקם לכל היותר 3 חניות וגם זאת במשורה נוכח קווי המתאר של הממ"דים וליתר דיוק רגלי הממ"ד במידה ולא תאושר דירת גן, מיצוב העמודים הקיימים והמקלט הקיים בבניין. לשון אחר, ביטול דירת הגן מאפשר 3 מקומות חניה במקומה וזאת בתנאי של הסדרת כניסות לחניות אלה מהרחוב, אלא שאליה וקוץ בה, הסדרת הכניסה ל - 3 חניות בין עמודי הבנין, מחייבת הפקעתם של שניים עד שלושה מקומות חניה מקבילה למדרכה הקיימת ברחוב. לפיכך, כפי שהבהרנו בדיון, לא הבנו מה הועילו חכמים בתקנתם. ככלל, השימוש במתקני חניה המנצלים את תת הקרקע מקום בו עסקינן בבניין בנוי, אשר לא ניתן לחפור תחת יסודותיו, מרתף חניה, הינו אפשרי ובמרבית המקרים אף רצוי. יוזכר, כי על פי סעיף 158א' 3 לחוק התכנון והבניה, התשכ"א 1965, לא ניתן להתנות היתר לפי תכנית "החיזוק" והתקנת מקומות חניה נוספים, אם לא ניתן להתקינם בתחום הנכס. במקרה דנן, ברי, כי המיצוב הנוכחי של הבית המשותף אשר חיזוקו מתבקש, אינו מאפשר ניצול יעיל יותר של קומת הקרקע לחניות. במצב דברים זה, אנו סבורים, כי נכון לאפשר שימוש במכפילי חניה. אולם בניגוד למוצע ובהתאם לבקשה, יש למקסם את אותם מכפילים ולהוסיף מקסימום חניות, בתחום החלקה. על מנת לסבר את האוזן, יובהר כי בבקשה עצמה מופיעים 15 מקומות חניה, (פוטנציאל - 16 מקומות חניה) כאשר 12 מתוכם, במכפילים של 3 מקומות כל אחד. אנו סבורים, כי יש מקום כאמור, להוסיף בחלקה במסגרת המכפילים המוצעים, מקסימום חניות. לעניין זה כבר קבענו בעבר כדלקמן: "לעניין השימוש במכפילי חניה - כבר קבענו בעבר כי שימוש במכפילים כאלה הינו סביר ואף נכון בנסיבות מסוימות ויש להתחשב בכך כי אף המשיבה סברה בענייננו בגירסה הקודמת של הבקשה כי ניתן לעשות שימוש במכשיר זה. לעניין זה נפנה גם לעתמ (ת"א)57078-10-10 ניצן ארליך נ' יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים ואח', שם נדון פתרון חניה חדשני עוד יותר הכולל "מרתף חנייה אוטומטי"אשר היה צריך להיכנס בגדר "מרתף" וליתר דיוק: "העותר טען כי הוא מבקש להסדיר את החנייה בבנין באמצעות "מכפילי חנייה משוקעים", בתחומי המגרש. במסגרת זו, מובאת המכונית למעלית חנייה, המורידה אותה אל מקום החנייה. לאחר מכן, המעלית עולה אל גובה פני הקרקע ומשתלבת היטב עם פני הסביבה, וניתן לגנן אותה בדיוק כמו את הסביבה הקרובה. פיתרון אפשרי אחר הוא הפיתרון של "מרתף חנייה אוטומאטי", בו חלק מהחניות ממוקמות מתחת לשטח המבונה של הבנין. העותר טוען כי זהו פיתרון יקר מאוד,העולה עשרות מונים על הפיתרון של חניון משוקע. גם מרתף החנייה האוטומאטי מצוי כולו מתחת לפני הקרקע, ואין כל שינוי בפני הקרקע. רק בעת הכנסת המכונית או הוצאתה,מתרומם מעל פני הקרקע "חדר כניסה" בגובה של כ-2.30 מ', באופן ארעי ולפרק זמן של כ-50 שניות. העותר טען כי פיתרון זה הוא חסכוני מאוד באנרגיה, וצורך מעט מאוד חשמל. הוא מונע נסיעה מיותרת ומזהמת של כלי רכב, ואינו יוצר זיהום אוויר או רעש. זהו פיתרון ירוק המנצל את משאב הקרקע בצורה מיטבית וחוסך במקומות חנייה ברחבי הערים. " בהתאם אושרו כבר פתרונות חניה כאלה גם בפתח תקוה ראה למשל: ערר מרכז 243/13 בש נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה פתח תקוה, ערר 125/13 פרידה ומנשה טל ואח' נ' הועדה המקומית פתח תקוה ועוד. יחד עם זאת אנו סבורים, כי על מנת להסיר ספק יש לקרוא את תנאי ההיתר וכתנאי לקבלת אישור אכלוס, קבלת התחייבות הבעלים וכל אחד מחליפיהם לתחזוקה שוטפת, תקינה של מתקני החניה. זאת ועוד, אנו סבורים כי יש לבדוק עם הגורמים המקצועיים את האפשרות לרדיוסי הסיבוב המוצגים בבקשה על מנת שניתן לממש את מתקני החניה בפועל. בכפוף לאמור הערר - מתקבל. בניהמרפסתמבנהעררמרחב מוגן (מקלט) / ממ"דועדה מקומית לתכנון ובניה