היתר לתוספת ממ"ד לדירה קיימת בקומת קרקע ולגליזציה למחסן מתחת למדרגות

היתר לתוספת ממ"ד לדירה קיימת בקומת קרקע ולגליזציה למחסן מתחת למדרגות, בבית משותף בחיפה הבקשה כרוכה בהקלה מקו בניין. לבקשה הוגשו התנגדויות של שותפים לנכס, אולם אלה נדחו והוועדה המקומית הנפיקה היתר בניה. העוררים לא הגישו התנגדות, וטענו כי לא קיבלו הודעה על הבקשה להיתר, למרות שדירתם גובלת בדירת המשיבים. עוד טענו העוררים כי ידעו לראשונה על הבקשה להיתר ועל החלטת הועדה המקומית, רק עם תחילת ביצוע העבודות במקום. הוועדה המקומית אישרה כי בשל טעות אנוש, לא נשלחה הודעה לעוררים והציעה לתקן את הפגם באמצעות קיום דיון נוסף בבקשה בפניה במסגרתו תינתן לעוררים האפשרות להשמיע את התנגדותם. המשיבים (מבקשי ההיתר) ביקשו שלא להחזיר את הדיון לוועדה המקומית, אלא שוועדת הערר תיכנס בנעליה ותדון בהתנגדות העוררים. לפיכך, הדיון שבפנינו התקיים בטענות העוררים, כאילו לא ניתן היתר בניה. נציין כי במקביל ולבקשת העוררים, הוצא צו ארעי להפסקת הבניה, על ידי בית המשפט השלום בחיפה. עיקר טענות העוררים הממ"ד התבקש בהקלה מקו בניין צידי, באופן שנותר פחות מ- 1 מ' בין מבנה הממ"ד ובין גבול מגרש, וכ- 4.5 מ' בלבד מקיר מבנה הממ"ד ועד לדירת העוררים, במקום 8 מ' בהתאם לתכניות החלות. הממ"ד אמור להיבנות מול חלון חדר השינה של העוררים ואל מול חלון חדר המגורים, במרחק של 4.5 מ', ובכך גורם פגיעה קשה לדירת העוררים. הוועדה המקומית סטתה ממדיניותה שלא לאשר ממ"ד במרווח צידי, במיוחד שקיימת אפשרות להקמת הממ"ד במרווח האחורי, באופן שמותיר מרחק של בין 3.5 ל- 5 מ' מגבול מגרש אחורי. מיקום הממ"ד המבוקש יגרום לפגיעה בפרטיות העוררים משום שבמרפסת מעל הממ"ד ניתן יהיה לצפות ישירות לתוך חלונות דירתם. כן תיגרם פגיעה בפרטיות משום שמחלון הממ"ד צופים לתוך גינת העוררים או לפחות לחלק גדול ממנה, כאשר הוא ממוקם בכחצי מטר מעל דירת העוררים. אין צמחיה שמפרידה בין הבניינים. הסתרת אור שמש ופגיעה בתאורה טבעית של בית העוררים, פגיעה במשטר הרוחות עקב הקרבה ובאוורור הדירה וכן רעש. כתוצאה מכל אלה יירד ערך דירת העוררים בכ- 10%. ישנן חלופות הולמות יותר למיקום הממ"ד, באופן שלא יפגע בעוררים. אמנם הבקשה נבחנה על ידי וועדת הערר בערר 330/13 אשר הוגש על ידי המתנגדים, בעלי הזכויות בנכס. אולם בהחלטתה, וועדת הערר לא בחנה את הפגיעה לעוררים, שלא היתה בפניה, שכן הובאו בפניה רק התנגדויות של דיירי הבית בו מבוקשת הבניה. לערר צורפה חוו"ד אדר' דוד דרמון, בתמיכה לטענות העוררים בנושא היזק ראיה. עיקרי טענות המשיבים נושא מיקומו של הממ"ד כבר נבחן על ידי וועדת הערר בערר 330/13, נבחנה אפשרות הקמת הממ"ד במרווח האחורי, אמנם בעילות אחרות, אך אפשרות זו נדחתה על ידי וועדת הערר פה אחד. יש צורך דחוף בממ"ד בשל המצב הבטחוני, ומן הטעם שלמשיבים אין אפשרות להגיע למקלט ציבורי בזמן. רק מקטע קטן (של כ- 1 מ') יימצא מול דירת העוררים והיתר מרוחקים יותר מדירת העוררים. קיים מרחק של 4.8 מ' בין הבניינים. החלונות אליהם מתייחסים העוררים כאילו נחסמים, אינם נמצאים בקו אחד עם הממ"ד, אלא מזרחה ממנו. מעל אחד החלונות קיימת בליטה שמסתירה אור ושמש ממילא. אין היזק ראיה משום שבין החלקות מפרידה צמחיה. קיימים עצים שממילא מסתירים את הבניה על חלקת המשיבים. כמו כן, לא תהיה מרפסת מעל הממ"ד. החצר לגביה טוענים העוררים כי תיפגע פרטיותם בה, איננה צמודה לדירת העוררים אלא שייכת לכל הבניין. לא נגרמת כל פגיעה לדירת העוררים. לעומת זאת, החלופות המוצעות על ידי העוררים פוגעות מאוד בדירת המשיבים, שכן האחת כרוכה בחסימת חלק ניכר מחלון הסלון שלהם, והשניה תגרום למצב של חדר מתוך חדר. כמו כן, בחצר האחורית מתוכננת חניה עבור דיירי הבניין. הקמת הממ"ד שם תמנע אפשרות זו. המשיבים צרפו חוו"ד שמאי מקרקעין נחום פרמינגר, בתמיכה לטענותיהם בנושא היעדר הפגיעה וירידת הערך לדירת העוררים. עיקרי טענות הוועדה המקומית מיקום הממ"ד נכון ומוצדק מבחינה תכנונית. הוועדה מעודדת הקמת ממ"דים הנחוצים וחיוניים למיגון דירות ובטחונם של התושבים. דיון והכרעה על חשיבותה של הוספת ממ"דים לדירות קיימות, נראה כי אין חולק. וכפי שקבעה וועדת ערר זו (בהרכב אחר) בערר 330/13 ובקשר עם בקשה זו : "על חשיבותם של ממ"דים עמדנו במספר החלטות. תמצית הדברים כי מחוקק המשנה ביקש לעודד בנייתם של ממ"דים כפתרון בטחוני ובטיחותי ולשם כך בוצעו שורת תיקונים בדיני תו"ב ובדיני בתים משותפים וביניהם אפשרות למקם את הממ"ד בקווי הבניין, העובדה כי השטח ייחשב כשטח שירות, הגם שנעשה בו שימוש עיקרי ועוד. וועדות הערר רואות חשיבות ראשונה במעלה לתוספת פתרונות מיגון כאמור בבתים קיימים". ביחס למקרה הספציפי שעמד בפניה בערר זה קבעה ועדה זו כי: "במקרה דנן, איננו סבורים כי קיימת חלופה סבירה תכנונית המאפשרת ניצול נכון יותר של אפשרויות. לרבות אפשרויות התנועה והחניה במגרש". עם זאת, לא הובאו בפניה של וועדת הערר טענות העוררים, המתגוררים בבניין הסמוך, ומשכך בחנו את הבקשה להיתר, הפעם לאור טענותיהם של העוררים. לאחר ששמענו את טענות הצדדים בהרחבה, לא השתכנענו כי יש בהן כדי לשנות מן המסקנה, כי המיקום המבוקש להקמת הממ"ד, הנו המיקום הנכון, זאת בהתחשב בכל הנתונים שהובאו בפנינו, ובהן טענות העוררים. אכן, הקמת הממ"ד תביא להתקרבות של בית המשיבים לבית העוררים ולפגיעה מסוימת בבית העוררים. עם זאת, אנו סבורים שמדובר בפגיעה קלה, שכן מדובר בהתקרבות בקיר אטום, לחלונות חדר בבית העוררים, כך שככל שקיים היזק ראיה, הוא לחלונות חדר שינה. כמו כן, מדובר במגרש נפרד, אשר נראה כי קיימת בינו ובין מגרש המשיבים צמחייה המסתירה ממילא את הבניה המבוקשת. יובהר, כי על המשיבים לשמור על הצמחייה הקיימת וכן לבצע רצועת גינון, הכוללת לכל הפחות עץ אחד, במרווח שבין הממ"ד ובין מגרש העוררים, ובכך להבטיח את ההפרדה הויזואלית בין הבתים. יודגש כי לא תהיה מרפסת מעל הממ"ד. המעקה נדרש מסיבות בטיחותיות ולא על מנת לאפשר שימוש בגג הממ"ד למרפסת. בכל מקרה לא ייפתח חלון לכיוון בית העוררים. לגבי הסתרת שמש ואור, לא הוכח בפנינו כי קיימת פגיעה כאמור, וכך גם לגבי שינוי משטר הרוחות. לעניין זה, יובהר כי נותר מרחק של מעל 4.5 מ' בין דירת העוררים ובין מבנה הממ"ד. לעומת זאת השתכנענו כי החלופות שהוצעו כל ידי העוררים, יפגעו קשות בדירת המשיבים. העוררים הציעו הצבת הממ"ד בחצר האחורית. חלופה אחת, בצמוד לחדר שינה, ההופכת את החדר למובלעת פנימית ויוצרת חדר מתוך חדר. ואילו החלופה השניה הנה הצמדת הממ"ד אל חלון חדר המגורים (סלון) של המשיבים. הצבת הממ"ד בחזית פתח זה חוסמת למעשה חלק נכבד מחלון זה, ואף חלק נכבד של המבט החוצה הימנו. יובהר כי אנו מבדילים בין חלונות חדרי שינה, מטבח ושירותים ובין הפתח הגדול של חדר המגורים, שהוא הקשר החשוב והעיקרי אל חוץ הדירה, גינה ונוף. ולכן, באיזון בין חסימה משמעותית של חלון הסלון ובין התקרבות במרחק של מעל 4.5 מ' מחלון חדר שינה, אנו מעדיפים את המצב השני. נזכיר עוד כי הקמת הממ"ד בחצר האחורית, כפי שמציעים העוררים, עשויה לפגוע באפשרות הקמת חניה לדיירי הבניין. אשר על כל ולאור האמור, אנו דוחים את הערר, אך קובעים כי על המשיבים ליצור רצועת גינון בין הממ"ד ובין מגרש העוררים, באופן שיישמר/ישקם את הצמחיה הקיימת, וכן יוסיף צמחיה חדשה אשר תהווה הפרדה ויזואלית בין המגרשים, והכל לפי הנחיות מחלקת הגינון של הועדה המקומית. דעת מיעוט- נציגת מתכנן המחוז - הגב' אורית חפר רוגובין: הסתייגות /התנגדות להחלטה. המיקום של הממ"ד בחצר המבקשים הינו המקום הטבעי להציב ממ"ד לאור הקרבה המוצעת כלפי המגרש השכן. בניית ממ"ד במבנה השכן עשויה להביא למצב בו המרווחים הצדיים בין המבנים עשויים להתבטל כמעט לחלוטין. ברמת הרחוב העירוני זהו שינוי מהותי. במקרה בו ניתן להימנע יש למקם הממ"ד בפגיעה מינימאלית במגרש השכן. הממ"ד ימוקם בחזית האחורית של הדירה וכך שתותר בליטה של עד 1 מ' מבית מס' 23 א' כלפי בית מס' 21 א'. קומת קרקעמדרגותמקרקעיןמחסןמרחב מוגן (מקלט) / ממ"ד