בקשה להיתר להרחבת דירת קוטג' אמצעית, במסגרת תמ"א 38, לגליזציה לתוספת שטח ומיקום חניה

הוועדה המקומית לתו"ב חיפה (להלן: "הוועדה המקומית") החליטה לאשר את הבקשה בתנאים. בין התנאים - "שגובה הפיתוח לא יעלה על 1.8 מ' מפני קרקע טבעית" ו- "יוראה קיר בגובה 1.8 מ' המפריד בין דירת המבקשים לבין הדירות הגובלות וזאת למנוע פגיעה בפרטיות בעלי הדירות הגובלות". כמו כן, נדרש כי "בתום הבניה יומצא אישור סופי של מהנדס בניין המלווה את הבניה כי המבנה כפי שנבנה כולל את כל האלמנטים לחיזוק מפני רעידות אדמה כפי שהומצאו למשרדנו ואושרו ע"י מהנדס קונסטרוקטור מטעם הרשות וכי המבנה לאחר חיזוקו עומד בדרישות התקן לרעידות אדמה". לבקשה להיתר הוגשו התנגדויות שכנים שותפים לנכס, ביניהם העוררים דכאן, אשר עררו על החלטת הוועדה המקומית, כאמור. עיקר טענות העוררים: למבקשי ההיתר אין תימוכין קנייניים למתבקש על ידם. הם מבקשים לבנות על רכוש משותף. המבקשים מקבלים זכויות מכוח תמ"א 38 אך אינם מחזקים את המבנה אלא את דירתם בלבד. בניית הממ"ד בקומת הביניים ופיתוח השטח פוגעים בזכויות הקניין של העוררים ובפרטיותם. לא התקיימו תנאי הסף לדיון בבקשה מכוח תמ"א 38. לא הוגשו האישורים הנדרשים. המשיבים השיבו לטענות ונערך דיון בפנינו. במהלך הדיון צומצמה המחלוקת לשתי סוגיות עיקריות: חיזוק הבניין, מיקום הממ"ד והגבהת שטח החצר. בתום הדיון המלצנו לצדדים לנסות ולהגיע להסכמות, אולם הסכמות כאלה לא התקבלו, לצערנו. עם זאת, עפ"י הודעת העוררים - הרי שהם מסכימים להקמת ממ"ד בקומת הביניים, כפי שנתבקש, אולם, אינם מסכימים להגבהת הפיתוח, כפי שנתבקש. כמו כן, מוכנים העוררים לשקול הגשת בקשה משותפת לתמ"א 38 על כל המבנה. נציין כי במהלך הדיון נטען ע"י הוועדה המקומית, כי על אף שהבקשה הוגשה לניצול זכויות מכוח תמ"א 38, הרי שקיימות למבקשי ההיתר זכויות מכוח התכניות החלות, אשר מאפשרות את סגירת קומת העמודים, גם ללא זכויות מכוח תמ"א 38. לא הוצג תחשיב מדויק לעניין זה. דיון והכרעה לאחר ששמענו את טענות הצדדים בהרחבה, החלטנו לקבל את הערר באופן חלקי. על פניה, הבקשה להיתר מראה חיזוקים כנגד רעידות אדמה רק עבור בית המבקשים - שהנו הבית האמצעי מבין 3 קוטג'ים טוריים הבנויים בקירות משותפים. כלומר - בפועל מדובר במבנה אחד המחולק ל-3 יח"ד צמודות, כאשר היחידה אותה מבקשים לחזק היא זו האמצעית. אמנם כבר נפסק על ידי וועדה זו (בהרכב אחר) כי ניתן לחזק אגף במבנה ויש להעדיף זאת, על פני אי חיזוק המבנה כלל. עם זאת, נסיבות העניין היו שונות, ובענייננו, קיים ספק אם החיזוקים המוצעים רק לבית המשיבים, אשר הנו כאמור, הקוטג' האמצעי, אכן יביאו לחיזוק דירתם של המשיבים, לא כל שכן של המבנה כולו. אנו סבורים כי על קונסטרוקטור מטעם הוועדה המקומית, לבחון את הבקשה ולהבהיר באם נדרשים אלמנטים לחיזוק בהיקף המבנה, על מנת שיעמוד בדרישות התקן. תנאי להוצאת היתר יהיה קבלת תכניות מתוקנות, בהן יוצגו האלמנטים הנדרשים לחיזוק המבנה, אם נדרשים כאלה, בהתאם להוראות הקונסטרוקטור מטעם הוועדה המקומית. יובהר כי עלות חיזוק אגפי הצד צריכה לחול על דיירי אגפים אלה, במידה ויתנגדו רשאי המבקש לחזק רק את האגף המרכזי. לעניין מיקום הממ"ד - כאמור הוצגה בפנינו הסכמת העוררים לכך שהממ"ד ייבנה בקומת הביניים. התנגדותם של העוררים נותרה רק לגובה פיתוח השטח. איננו רואים צורך להתערב בהחלטת הוועדה המקומית בנושא פיתוח השטח - כאמור הוועדה המקומית החליטה כי פיתוח השטח לא יעלה על 1.8 מ' מפני קרקע טבעית וכן נדרשו המבקשים להקים קיר בגובה של 1.8 מ' בין בית המבקשים לדירת העוררים על מנת למנוע פגיעה בפרטיות. נראה כי בכך מושגת מטרת העוררים, שזכויותיהם לא ייפגעו ופרטיותם תישמר. לעניין הטענות הקנייניות - כבר פסקנו לא אחת כי וועדה זו אינה מכריעה במחלוקות קנייניות, וכאשר קיימות זכויות בנכס אך יש לגביהן מחלוקת - הוועדה רשאית להשהות את הדיון התכנוני אך אינה חייבת לעשות כן (ר' למשל ערר 224/14 קוך נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה, חיפה). בענייננו, הוועדה המקומית החליטה שלא להשהות את הדיון התכנוני. איננו רואים צורך להתערב בהחלטה זו. לעוררים פתוחה הדרך לפנות לערכאות המתאימות לבירור זכויותיהם הקנייניות, ככל שיחפצו. לאור כל האמור, הערר מתקבל באופן חלקי. על מבקשי הבקשה לקבל הנחיות קונסטרוקטור מטעם הוועדה המקומית לחיזוק המבנה ולתקן את הבקשה, בהתאם. יתר טענות הערר נדחות. החלטה זו תושהה לתקופה של 14 יום על מנת לאפשר לעוררים לפנות לערכאות מתאימות לבירור טענותיהם הקנייניות. תוספת שטחבניהתמ"א 38מקרקעיןתמ"אחניה