בקשה להיתר למצב סופי לשינויים פנימיים וחיצוניים לדירה קיימת בקומת קרקע בבניין משותף

בקשה להיתר למצב סופי לשינויים פנימיים וחיצוניים לדירה קיימת בקומת הקרקע בבניין מגורים משותף, וכן תוספת בניה בקומה התחתונה + חלל אחסון בגובה 1.2 מ' + רשת בחצר התקנת גדר. הוועדה המקומית לתכנון ובניה חיפה (להלן: "הוועדה המקומית") החליטה לאשר את הבקשה, תוך שהיא קובעת, בין היתר - כדלקמן: החלל שהתווסף בקומה התחתונה ששטחו 9.80 מ"ר וגובהו 1.20 מ' יאושר וישמש כחלל אחסון לדירה - מחסן דירתי. יבוטל ויסולק מהמגרש כל גידור פנימי, ככל שהותקן על ידי מבקשת ההיתר (היא המשיבה 2 כאן) וזאת כתנאי להוצאת היתר. אין להתיר כל גידור פנימי בשטח החצר המהווה רכוש משותף. על החלטה זו הגישו העוררים, שהנם בעלי דירות בבניין, את הערר כאן. טענות העוררים נסבו על שניים - האחד - חישוב השטחים של תוספת הבניה בקומת המרתף. השני - מהותו של החלל בגובה 1.2 מ', אשר הוכתר על ידי הוועדה המקומית כ"מחסן דירתי" ואשר על פי פסק דין של בית המשפט הנו רכוש משותף. לאחר ששמענו את טענות הצדדים בהרחבה בדיון שבפנינו, התרשמנו כי עסקינן בסכסוך שכנים רב שנים, אשר העוררים והמשיבה מנהלים אותו לסירוגין, בערכאות השונות, ולא נראה פתרון כולל לסכסוך זה באופק. לעניין הבקשה שהובאה בפנינו - החלטנו, כדלקמן: לעניין חישוב השטחים - הצדדים הסכימו בדיון בפנינו להחזיר את סוגיית חישוב השטחים לוועדה המקומית, אשר תבקר במקום ותבחן שוב את החישוב שנעשה, לאור טענות הצדדים והמצב בשטח. לאור הסכמה זו, אנו מחזירים את הדיון בנקודה זו לוועדה המקומית. לעניין החלל בגובה 1.2 מ' - הובהר לפנינו על ידי המשיבה כי לא הייתה כל כוונה לספח את השטח לדירתה וכי היא לא ביקשה לקבוע כי השטח הנו מחסן דירתי. מדובר בחלל טכני, כאמור בגובה של 1.2 מ' בלבד, אשר בו עוברת צנרת מיזוג אוויר של דירת העוררת. המשיבה הצהירה בפנינו כי אין לה כל כוונה "לספח" את שטח החלל לדירתה, וכי קיימת גישה לחלל זה מן החצר לכל דיירי הבניין. על כך, אין מחלוקת. עם זאת, המשיבה ביקשה להותיר פתח מתוך דירתה אל החלל הטכני, וזאת לצורך הטיפול במערכות העוברות בחלל זה. העוררים התנגדו לקיומו של הפתח, המחבר לטענתם את דירת המשיבה לחלל הטכני ויאפשר לה "לנכס" לעצמה את החלל. לא מצאנו ממש בטענות העוררים. אנו סבורים כי אין מניעה להתיר פתח מדירת המשיבה לחלל הטכני. כפי הפתח הקיים כיום, אשר ישמש את המשיבה לגישה לחלל הטכני, לצורך טיפול במערכות העוברות בו בלבד. למען הסר ספק - לא יעשה כל שימוש אחר בחלל זה ובכל מקרה, לא ניתן שימוש בלעדי למשיבה והחלל אינו מוצמד לדירתה. לעניין חישובו שטח החלל הטכני, במניין השטחים בבניין, הרינו להפנות להוראות הרלוונטיות בתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב - 2002: "4. (א) לענין תקנות אלה, השטח הכולל המותר לבניה, בבנין פלוני, הוא הסכום, במטרים רבועים, של השטחים המקורים בכל קומותיו, בין אם שטחים אלה נמצאים מעל פני הקרקע ובין אם הם מתחתיה, הכל בכפוף להוראות האחרות שבתקנות אלה. (ב) מדידת השטח הכולל המותר לבניה, לענין תקנות אלה - למעט מדידת עליית הגג וקומת המסד - תיעשה על פי חישוב השטח הכלול בהיקפו של חתך אופקי בגובה 1.20 מטרים מעל הרצפה; מדידת שטחים שאינם מקורים תיעשה בגובה רצפתם. .... (ה) היו בבנין בליטות החורגות מהקיר החיצוני שלו בפחות מ-0.50 מטר ושאין בהן המשך לחלל הפנימי של בנין, הן לא יבואו במנין השטח המותר לבניה; היו בליטות כאמור בולטות יותר מ- 0.50 מטר, יבוא שטח הבליטה העודף על 0.50 מטר במנין השטח המותר לבניה כשטח שירות לפי תקנה 9, אולם בליטה חיצונית תת קרקעית לא תבוא במניין השטח המותר לבניה. ... (ו) שטחה של בליטה שהיא גומחה (נישה) או גבלית (ארקר) הבולטת מן הקיר החיצוני של בנין פחות מ- 0.50 מטר, לא יבוא במנין השטח המותר לבניה, אם גובהה הפנימי אינו עולה על 1.20 מטרים ובתנאי שסך כל הגובה הפנימי של הבליטות בקומה אינו עולה על 60% מגובה אותה קומה; היתה בליטה כאמור בולטת יותר מ-0.50 מטר יבוא שטח הבליטה העודף על 0.50 במנין השטח המותר לבניה כשטח שירות לפי תקנה 9". מכל האמור עולה כי אין לחשב את שטח החלל כשטח עיקרי ואף לא כשטח שירות. ובהתאם לשימוש שאישרנו כחלל טכני (וראה לעניין זה תקנה 9 (ד) (2) לתקנות חישוב שטחים). במהלך הדיון עלתה טענה כי קיימות חריגות בניה מאסיביות בדירת העוררים. אנו מורים כי צוות הפיקוח, אשר עתיד להגיע למקום לצורך בדיקת שטח הבניה בדירת המשיבה, כאמור לעיל, יבדוק את נכונות טענות אלה. בתים משותפיםקומת קרקעמקרקעיןבניין