תמ"א 38: נטען כי אין מקום להפחתת מספר קומות בשל הסתרת נוף

תמ"א 38: נטען כי אין מקום להפחתת מספר קומות, בשל הסתרת נוף, אשר נפסק לא אחת כי אינו זכות מוקנית, וכי אם תאושר תוספת של קומה אחת בלבד, במקום שתיים, ייהפך הפרויקט לבלתי כלכלי עבורה (העוררת הנה החברה היזמית) ומשמעותו כי הפרויקט עשוי שלא לצאת אל הפועל. כאמור, בעקבות הטענה יצאנו לסיור וביקרנו בדירת ה"ה ברזילי. מרפסת ביתם של ה"ה ברזילי צופה לכיוון גג הנכס מושא הבקשה, אשר היום מצוי במפלס הנמוך בכקומה ממפלס רצפת דירתם, לערך. ממרפסת דירתם נצפה נוף פנורמי להר ולים. אין ספק, וגם אין חולק, כי חלק מנוף ההר הנשקף ממרפסת זו, יוסתר על ידי בניית קומה נוספת אחת בלבד לבניין העוררת. עם זאת ממרפסת ביתם נשקף נוף פנורמי ומדובר בחסימה חלקית בלבד, ומותירה חלקים נרחבים מהנוף הנשקף פתוחים, הן לכיוון ההר והן לכיוון הים. כלומר הוספת שתי קומות תגרור פגיעה מסוימת בנוף הנשקף, בעיקר מדירת ה"ה משה, אך בכל מקרה, לא תעלה כדי חסימה מוחלטת של הנוף. כפי שכבר פסקנו בעבר, לקידום פרויקטים מכוח תמ"א 38, חשיבות לאומית וציבורית גבוהה. תמ"א 38 על תיקוניה, הבהירה את כוונת המחוקק לאפשר ולקדם פרויקטים מסוג זה, גם במחיר של פגיעה מסוימת בציבור, וזאת מפאת הצורך החיוני בחיזוק מבנים, כנגד רעידות אדמה. נציין עוד, כי פרויקטים אלה, מסייעים ומקדמים התחדשות עירונית ותוספת יחידות דיור במרכזי הערים. נראה, כי לנוכח מצוקת הדיור, המהווה בעיה לאומית כלל ארצית, לא יכול להיות חולק, כי גם מטעם זה יש לקדם בניה מכוח התמ"א. הרעיון הכלכלי העומד מאחורי תמ"א 38 הוא קידום חיזוק המבנים - שהנו אינטרס לאומי מובהק, ללא הטלת נטל כלכלי על בעלי הבתים, אשר איתרע מזלם והבתים בהם הם מתגוררים, לא נבנו לפי התקנים המחייבים לעניין רעידות אדמה. לפיכך, נקבעו בתמ"א תמריצים, בדמות הענקת זכויות, אשר נועדו לאפשר מעורבות של צד שלישי, אשר מחד יחזק את המבנים, מאידך יקבל זכויות שיעניקו לו רווח כלכלי, אשר יביא לקשירת עסקאות וקידום פרויקטים מסוג זה (ר' לעניין זה ספרם של פרופ' נמדר ועו"ד גדרון, תמ"א 38, בעמ' 40). בתחילה העניקה התמ"א זכויות מוגבלות (בין היתר, תוספת קומה אחת בלבד) ומשך שנים התכנית לא התממשה וכמעט שלא נתבקשה בניה מכוחה (למעט פרויקטים מעטים במרכז הארץ - שם ערכי הקרקע הגבוהים העניקו כלכליות לתמ"א, כנוסחה אז). לאחר בדיקה מעמיקה, ועל מנת להפוך פרויקטים של חיזוק או הריסה ובניה מחדש מכוח תמ"א 38 לכלכליים ולהרחיב את יישומם גם לישובים בהם נחשבו כבלתי ישימים, הורחב סל הזכויות פעם אחר פעם ואף ניתנו תמריצים נוספים. ובאמת, לאחר התיקון האחרון (תיקון מס' 3) אשר קבע כי ניתן לאשר תוספת של שתיים וחצי קומות, חלף קומה אחת שניתן היה לאשר עד התיקון, ניכרת האצה משמעותית בהגשת בקשות להיתרים לבניה מכוח התמ"א, בעיקר בפריפריה. אנו למדים מן האמור, כי רק בתיקון 3, מייצגת תוספת הבניה האפשרית, תמריץ כלכלי אמיתי לביצוע פרויקטים מסוג זה. וכאמור, הראיה לכך היא ריבוי מבורך של פרויקטים מסוג זה, גם בעיר חיפה, מאז התיקון. לפיכך, טענתה של העוררת כי הפחתת קומה, הופכת את הפרויקט לבלתי כלכלי, נראית לנו אמיתית, ועולה בקנה אחד עם עמדתו של המחוקק, שמצא לנכון להגביר את התמריצים ולאפשר הוספת שתיים וחצי קומות, והכל על מנת לקדם פרויקטים מכוחה של התמ"א. ויפים לעניין זה דברי בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה, בעת"מ 31866-10-10 קוך ואח' נ' ועדת הערר לתו"ב מחוז חיפה: "גם באשר לאיזון האינטרסים עמדת העותרים אינה מקובלת עליי. העותרים בטיעוניהם מתייחסים לגג בלבד ורואים מקרה זה כמקרה בו הועדף אינטרס כלכלי על הפגיעה בשכנים. אמנם כטענת העותרים הקומה האחרונה אינה דרושה לחיזוק המבנה, אך אסור להתעלם מהבנייה בכללותה ומההקשר החקיקתי התכנוני הייחודי, תמ"א 38. לא מדובר במקרה זה בדיירי בית משותף שרוצים להוסיף קומה או להפוך גג שטוח לגג רעפים. מדובר בפעילות במסגרת מדיניות ארצית מבורכת לפיה כהגדרת המטרות של תמ"א 38 יש "לעודד ביצוע חיזוק המבנים כאמור על ידי תוספות הבניה" וכל זאת כחלק משיפור עמידות מבנים בפני רעידות אדמה. הקומה הנוספת והגג נבנים כחלק מ"מתמריצים לעידוד החיזוק", כמתואר בסעיף 4 לתמ"א 38. כך שלא מדובר בהוספת קומה, או בשיקול כלכלי טהור כטענת העותרת אלא מימוש פרויקט בעל סדר עדיפות לאומי של חיזוק מבנים העלולים להיפגע מרעידות אדמה. איזון האינטרסים שעשתה וועדת הערר, חייב העדפת אינטרס זה על הסתרת השמיים כטענת העותר 1 בעת הסיור בשטח (נספח ז עמ' 2) או הסתרת נוף שאף היא באה לידי ביטוי בצורה מינימלית ולא לגבי כל העותרים..." (פס' 22-23 לפסק הדין) ור' גם עתמ (חי') 16042-12-12 זמיר דב קורן נ' ועדת ערר מחוזית חיפה ואכן, ככלל, במאזן השיקולים בין הצורך הציבורי בחיזוק המבנים ותוספת יח"ד, ובין חסימה של נוף לבניינים הגובלים, אנו מעדיפים את הראשון. עם זאת, איננו מתעלמים מייחודיותה של העיר חיפה, בכל הנוגע למידת חשיבותו של הנוף וסבורים כי נכון לבחון בכל מקרה ומקרה, פתרון שיאפשר מתן התמריצים הקבועים, תוך הקטנת הפגיעה בנוף, למינימום הניתן. אשר על כן, אנו קובעים, כדלקמן: תאושר תוספת שתי קומות. בקומה העליונה (החמישית) תבוצע נסיגה של 2.85 מ' מן הפאה הצפון מערבית (ביטול השטח המוצע למטבח), שם תותר מרפסת. מעקות המרפסת יהיו שקופים, באופן שיקטין את הסתרת הנוף לכיוון מערב. הגבהת היציאה לגג תבוטל, ולא תהיה קומת מתקנים טכניים. מזגנים וקולטי שמש ירוכזו בצד המזרחי של הגג מאחורי מעקה בנוי. הדודים יהיו בשכיבה (אופקיים) צמודים לקולט. בצד המערבי של הגג יהיה מעקה שקוף (זכוכית או סורג) בניהתמ"א 38תמ"א