החלטת הועדה המקומית שלא לאשר הקמת דיר צאן, מתבן ומחסן חקלאי

החלטת הועדה המקומית שלא לאשר הקמת דיר צאן, מתבן ומחסן חקלאי בשטח בייעוד חקלאי בגוש 16918 חלקה 5 השייך לתל עדשים. הבקשה כוללת דיר צאן בגודל של 504 מ"ר , ושטחי שירות (מתבן ומחסן) בגודל של 94 מ"ר. החלקה גובלת בחלקה ממערב בדיר צאן קיים אשר הוקם בהיתר ע"י ועדה מקומית לתכנון ובניה מבוא העמקים. הוועדה המקומית לתכנון ובניה יזרעאלים החליטה ביום 11.2.14 לדחות את הבקשה המטעמים הבאים: "למרות שת.מ.6540 מאפשרת הקמת דיר ע"י תכנית בינוי, נותנת התכנית אפשרות שיקול דעת בידי הוועדה המקומית (ס.4.6-4.8) לסרב לבקשה. הבקשה להיתר לדיר ממוקמת בבקעת כסולות, אזור רגיש מבחינה נופית, נצפה מהרי נצרת והר קפיצה. מדיניות רשויות התכנון ממליצה על ריכוז דירי צאן והמנעות מפיזורם במרחב הפתוח. בת.מ.א 35 השטח מוגדר כ"מכלל נופי", שטחת בעל רגישות נופית - סביבתית גבוהה. הוועדה המקומית התירה בעבר הקמת דירים במקומות שבו מצאה כי המכלול הנופי הופר ולאור המלצותש ל ועדת הערר המחוזית. במקרה שלפנינו, לא מצוי הדיר המבוקש במקבץ שאושר בעבר. יתרה מכך, המבנה המוצע ממוקם בסמוך לערוץ נחל כסלות עפ"י תמ"א 34-ב-3. בנסיבות אלה, בהיעדר התאמה תכנונית לאזור, וכן בשל ההשלכות הסביבתיות והתכנוניות הנובעות מפיזור מבני משק באיזור, סבורה הועדה כי אין מקום לאשר הבקשה." העורר הגיש ערר על החלטה זו וזה נדון בפני ועדת הערר המחוזית (בהרכב אחר) ביום 29.4.14, אשר החליטה כדלקמן: "הדיון בשאלה הנופית הינו מוקדם שכן טרם נוכל לעשות זאת יש לקבל את החוו"ד משרד החקלאות בהתאם לדרישה המופיעה בסעיף 4.1 לתכנית ג/6540, קבלת אישור של משרד הבריאות לתכנית ביוב (שאף היא לא הוגשה) בהתאם לסעיף 3.3 לתכנית הנ"ל, וכן חוו"ד של רשות הניקוז בהתאם לסעיף 9 לתמ"א 34/ב/3. על העורר לפנות לגופים הנ"ל ולהעביר אליהם, עם העתק לוועדה המקומית ואלינו, בקשות לקבלת חוו"ד בעניין תוך 30 יום מהיום. כמו כן, אנו פונים לוועדה מקומית מבוא עמקים בבקשה לבדוק כיצד הוקמה הרפת הנמצאת מצפון מערב לחלקה, האם המדובר בהיתר ואם כן, מכוחה יצא אותו היתר, מה היקף הבניה שאושר והאם היתה התייחסות בו לשאלת הנוף. לאחר קבלת החומר הנדרש נחליט כיצד להמשיך את הטיפול בערר". העורר הגיש לועדת הערר את האישורים שנדרש כלהלן: מהנדס הוועדה המקומית מבוא המקים הודיע כי הבניה הסמוכה במרחב התכנון של ועדה זו היא של דיר צאן שהוקם בהיתר מכוח תכנית ג/6540 לאחר אישור תכנית בינוי כנדרש. היקף הבניה המאושר הוא 6,498 מ"ר, והיא משתלבת בצורה ראויה בסביבה, כל האלמנטים החיצוניים של הדיר צבועים בירוק ורמת הפיתוח בו הינה גבוהה מאוד, ובגין כך התייחס המשרד להגנת הסביבה אל הדיר במסגרת אישור מתן טופס 4 כאל "דוגמא מצוינת כדי להראות שאפשר לעשות טוב יותר". מנהל אזור יזרעאל מגידו במשרד החקלאות המליץ בחיוב לאשר הבקשה אשר "עומדת בכל אמות המידה של עקרונות התכנון לרבות צמידות דופן והיקף בינוי". לשכת הבריאות מחוז הצפון בהודיעה כי אין לה התנגדות להיתר, בכפוף לתנאים שצוין במכתב מיום 19.5.14. אף רשות ניקוז ונחלים קישון אישרה את הבקשה, בתנאים שפורטו במכתבה מיום 3.8.14, לאחר שהוגש לה נספח ניקוז. ביום 30.11.14, לאחר שהומצאו לועדת הערר כל האישורים הנ"ל בהתאם להחלטתה הקודמת, קיימה ועדת הערר סיור בשטח בו מבוקשת הבניה. אין חולק כי לוועדה המקומית מסור שיקול דעת אם לאשר את הקמת הדיר, על אף מיקומו באיזור מכלול נופי מכוח תמ"א/35 (שאושרה לאחר תכנית ג/6540), ובאיזור רגישות 3 בתמ"מ/2/ 9, וזאת מכוח סעיפי שיקול הדעת שבתכנית ג/6540, על פיהם רשאית הועדה המקומית לסרב להוצאת היתר בניה אם יש בו כדי לגרום מטרד נופי או אקולוגי סביבתי. עפ"י הוראות התמ"מ, השטח מצוי בשטח לפיתוח שימוש קרקע מוגדר (קבוצת רגישות 3), שחשיבותו בשמירת רציפות המרחב הפתוח. על פי הוראות אלה, ככלל ניתן לאשר תכנית לפיתוח בתנאי שהיא צמודת דופן, אולם לועדה המקומית מסור שיקול דעת לאשר תכנית אף אם אינה צמודת דופן בתנאים הבאים: "1. הפיתוח המוצע מתחשב ברגישות סביבתית של השטח וננקטו כל האמצעים למניעת פגיעה באופיו של הנוף הכפרי הפתוח ולמזעור מידת הנצפות של האתר; 2. עבודות העפר תהיינה מצומצמות ככל הניתן; 3. קיומן של תשתיות כגון מים, ביוב וחשמל בסמיכות לריכוז המבנים". לקחנו בחשבון מבחנים אלה בהפעילנו את שיקול הדעת, ולאחר התבלטות לא קלה הגענו לכלל המסקנה כי בנסיבותיו המיוחדות של מקרה זה, יש הצדקה לאפשר את הקמת הדיר, וזאת מהטעמים המצטברים הבאים: צורתה הלא-רגורלית של החלקה (משולש) אשר מגבילה את אפשרויות הניצול שלה. שטחי הבניה המבוקשים אינם חריגים בהיקפם, והם מהווים פחות מעשירית היקף השטחים הבנויים בהיתר בדיר שבחלקה הגובלת. אמנם בניה של מבנה בודד, ואף מקבץ מבנים, אינה נחשבת עפ"י הגדרות התמ"מ ותמ"א/35 כבניה צמודת דופן, אולם התרשמנו מביקורנו בשטח כי נוכח היקף הבניה המשמעותי בחלקה הגובלת, תוספת הבניה המבוקשת צפויה להיבלע במופעה של הבניה הקיימת. אין חולק כי הפיתוח הנופי המוצע ע"י העורר (נטיעות מסביב לדיר) עומד בדרישות הוועדה למזעור מידת הנצפות של האתר. בנסיבות מיוחדות אלה, אנו סבורים כי יש הצדקה לאשר את הקמתו של דיר הצאן, מבלי שיש לראות בהחלטה זו הסכמה להווצרותו של ריכוז דירים במקום. החלטה זו ניתנת אף בשים לב למצב התכנוני הרלבנטי לנקודת זמן זו, שבה ניסיון הוועדות המקומיות הרלבנטיות להסדיר איזורים מרוכזים לדירי צאן לא צלח; וכעת יושבת על המדוכה ועדה בין-משרדית, אולם עבודתה טרם בשלה לכדי רעיון תכנוני מגובש. אלא שבנתיים צרכי הפרנסה של תושבי המקום בעינם עומדים, כמו גם הרצון להרחיק את המטרדים הכרוכים בדיר צאן מאזורי המגורים. לפיכך, הערר מתקבל, ואנו מחליטים לאשר הוצאת ההיתר לעורר, בתנאים הבאים: הוראות לעניין עיצוב המבנים ולאמצעים למזעור נצפות האתר, יקבעו ע"י מהנדסת הועדה תוך דגש על שילובם החזותי בנוף החקלאי הקיים ובהתחשבות במבנים הבנויים בחלקה הגובלת. מילוי תנאי משרד הבריאות שפורטו במכתב מיום 19.5.14. מילוי תנאי רשות הניקוז שפורטו במכתב מיום 3.8.14. בעלי חייםבניהדיריםצאןחקלאותמחסןועדה מקומית לתכנון ובניה