סעיף 23 לתמ"א 38

סעיף 23 לתמ"א 38 "שוכנע מוסד תכנון כי בשל התנאים הייחודיים של ישוב או חלקים ממנו נדרש להתאים את הוראות תכנית זו לתנאים היחודיים הנ"ל, יהיה מוסמך לאשר תכנית מפורטת שמטרתה חיזוק מבנים כנגד רעידות אדמה, עפ"י הוראות תכנית זו כמפורט להלן: בתכנית מפורטת כאמור ניתן לקבוע כי יחולו בתחומה רק חלק מהוראות תכנית זו, או לקבוע הוראות שונות מהקבוע בתכנית זו בעניינים המפורטים להלן: שטחי בניה, יחידות דיור, גובה בניה, קווי בניין, עיצוב אדריכלי ותקני חניה:. ועדת הערר בדיון מס' 59/13 מיום 26/05/13 אף הנחתה בהחלטתה את הועדה המקומית לפעול כך "... כך שבמידה והועדה המקומית סבורה כי מבחינה תכנונית יש להגביל אזורים מסוימים מתחולת התמ"א ו/או לצמצם את הזכויות הקבועות בה הרי שהיא יכולה לפעול מכוח סעיף 23 הנ"ל"... רציונאל התמ"א הוא להעניק זכויות בניה, מעבר לאלו שנקבעו בתכניות החלות על המקרקעין, על מנת שישמשו תמריץ כלכלי לצורך חיזוק מבנים הדרושים חיזוק מפני רעידות אדמה. רציונאל זה לא מתקיים במקרה דנן משמדובר במבנה צמוד קרקע ששטחו קטן מ- 400 מ"ר. במקרה זה כמו שלפנינו אין כל אינטרס ציבורי בהענקת זכויות עודפות, ולכן בחינה תכליתית של התמ"א תוביל למסקנה כי אין היא חלה במקרים מעין אלו. זאת ועוד. על מנת לאזן כראוי בין האינטרס הציבורי החיוני בדבר חיזוק מבנים בשל הסכנות הצפויות להם, אל מול אינטרסים ציבוריים רחבים אחרים (עומס על תשתיות, הגדלת מצוקת חניה, הגדלת צפיפות, שינוי המרקם האורבאני ועוד) הותיר המחוקק לועדה המקומית, בסעיף 21 לתמ"א, שיקול דעת רחב אם להיעתר לבקשה מסויימת אם לאו, לאחר בחינה פרטנית של הבקשה מתוך שיקולים אורבניים כוללים. יוצא אם כן כי הזכויות מכוח התמ"א אינן זכויות מוקנות, והסמכות של הוועדה המקומית לאשרן היא סמכות שבשיקול דעת תוך מתן משקל לשיקולים תכנוניים רחבים ולמדיניות התכנונית הנוהגת ברחבי העיר. הוועדה המקומית סבורה שאין מקום לאשר זכויות נוספות על הזכויות שמקנה התכנית המפורטת כשהדבר לא חיוני לשם חיזוק מבנה בפני רעידות אדמה, לא כל שכן לאפשר את ניצול מלוא הזכויות האפשריות מכוח התמ"א. יתר על כן, אין מקום להכפיל את מספר יחידות הדיור לפי המצב התכנוני הקיים אל מול המצב התכנוני המבוקש במסגרת בקשה מכוח התמ"א, זאת שעה שבמקרקעין ניצב כיום מבנה חד-קומתי. לקביעה קטיגורית כי במקרים מעין אלו הוועדה המקומית חייבת לאשר תוספת זכויות מכוח התמ"א תהיינה השלכות הרות גורל על העיר רחובות, שכן באזור המקרקעין לו ברחבי העיר בכלל קיימת רקמה של בתים חד קומתיים שלא מימשה את מלוא הזכויות הקבועות בתכניות המפורטות. כתוצאה מקבלת עמדה זו הרי שכל בית חד קומתי יהפוך ביעף למבנה רב קומות רווי ביחידות דיור. מצב זה יעורר קשיים ממשיים במהלך החיים התקין והרגיל של העיר ובתפקודה השוטף, ואגב כך מבלי משים יגרום לפגיעה בלתי מידתית בציבור התושבים. אין להפוך את התמ"א למעין מסלול עוקף תכנית מפורטת." בניהתמ"א 38תמ"א