נטען כי לא ניתן לתכנן את הבניין בפחות דירות מאחר ומדובר במיקום בו אין ביקוש לדירות גדולות

הצפיפות המבוקשת היא 20 יחידות דיור לדונם נטו כפי שהנחתה בעבר הועדה המקומית. סה"כ מדובר בפרויקט מינורי ולא יומרני במגרש פינתי של 515 מ"ר. תמצית תשובת הועדה המקומית יש לצמצם את מספר יחידות הדיור ל - 8 שכן רובה של הסביבה מתאפיין בבתים צמודי קרקע המתאימים אף הם להריסה ולבניה מחדש, ובמצב דברים זה מימוש אינטנסיבי של תמ"א 38 יצור עומס רב על תשתיות הרחוב וציפוף לא רצוי כמו גם עומס על התשתיות. דיון והכרעה ועדת הערר דנה בערר ואף יצאה לסיור במקום על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מטענות הצדדים ומצאה כדלקמן: מדובר במגרש פינתי של כ - 0.5 דונם עליו קיים בניין חד קומתי. בסביבה הקרובה קיימים מבנים דומים ישנים. מצפון בי"ס וכפר נוער ויצ"ו. בקצה המערבי של רח' שרעבי (ברחוב הבעש"ט) בניינים חדשים, של 5 קומות על עמודים וקומה 6 חלקית. מדרום ברח' רצון קיים בניין של 6 קומות על עמודים +7 חלקית. עם תום הדיון התבקשה הועדה המקומית להמציא נתונים פרוגרמטיים בנוגע לשכונת מחנה יהודה בתוספת פוטנציאל דירות נוספות על פי תמ"א 38 על המבנים הקיימים, וניתנה זכות תגובה לעוררים. הועדה המקומית המציאה נתונים מהם עולה כי בשכונה הוגשו עד היום 13 בקשות להיתרים מכוח התמ"א, כאשר 5 בקשות הם לחיזוק ותוספות ו - 8 בקשות הם להריסה ובניה מחדש. בפרויקט החיזוק מספר היחידות המתווספות המבוקש הינו 42, ובפרויקט ההריסה ובניה הינו 101. כן צירפה הועדה המקומית חוות דעת שהוכנה בעניין אחר, אולם במסגרתה ציינה המומחית מטעמם כי בשכונת שערייה ובשכונת מחנה יהודה קיים חוסר קל של שטחי ציבור. יש לציין כי חרף העובדה שהוער לועדה המקומית כי עליה להשוות את אותם נתונים למצב התכנוני התקף ולא למצב הבנוי בפועל, לא ראינו תיקון הדו"ח ו/או התגובה עליה נסמכת הועדה המקומית. לכך הגיבה העוררת באמצעות מומחה מטעמה תוך שהיא מתייחסת בעיקר להיבט הפרוגרמטי של מוסדות חינוך עודפים במחנה יהודה ביחס לקיים, וכפועל יוצא מכך שימוש אקסטנסיבי באחד המתחמים לבנייני ציבור (באזור 424 בין הרחובות מחנה יהודה, אחד העם, מדובר במתחם בשטח 45 דונם לשב"צ בו פועל בית ספר לשתלנות). לדברי אותו מומחה אילו העירייה היתה דואגת לניהול נכון של המקרקעין המיועדים לצורכי ציבור באופן יעיל ניתן היה להחיל את כל התכניות של תמ"א 38 שהעירייה טוענת שאינה יכולה לאשר בגלל מחסור בקרקע המיועדת לצורכי ציבור. בעניין זה יש להבהיר ראשית, כי אם ההתייחסות היא לאותם פרויקטים אשר הוגשו בפועל הרי שהתוספת המגולמת של יחידות דיור במקרקעין המיועדים לבניה רוויה הינה תוספת מינורית של יחידות ספורות (בענייננו אנו מדובר ב - 3 יחידות דיור נוספות על ה - 7 המותרות לשיטתה של הועדה המקומית על פי המצב התכנוני התקף). שנית, נזכיר כי הפרויקט הנ"ל הוגש לועדה המקומית קודם לייזום ופרסום הודעות על הכנת תכנית על פי סעיף 23 לתמ"א. משנבחן את הצורך בחידוש האזור של מחנה יהודה וזאת בנוסף כמובן למטרת התמ"א המרכזית של בניית מבנים המחוזקים בפני רעידות אדמה, אל מול החוסר החלקי בשטחי ציבור, אנו סבורים כי בשכונה זו יש לאפשר הצפיפות המותרת על פי המצב התכנוני התקף בתוספת שבס מקסימאלי ובמקרה דנן - בסה"כ 9 יחידות דיור. כמו כן יש להתאים את המבוקש לתנאי הוראות התכניות התקפות ובכלל זה פת/במ/14/2000, לרבות הנחיותיה בדבר גודל הדירות הנוסף האפשרי. נבהיר כי תוצאות ופתרונות פרוגרמטיים צריכים להיות מעוגנים בתכנית שתקדם הועדה המקומית ותבהיר את אותם פתרונות לשכונות הדורשות התחדשות, וזאת מעבר לעיקרון הכללי של ניצול יעיל של מרכיב הקרקע באזור המרכז. לפיכך הערר מתקבל בחלקו. מקרקעיןבניין