הוכחת קיומה של שותפות

הוכחת קיומה של שותפות בית משפט זה התייחס למבחן המשפטי להוכחת קיומה של שותפות בע"א 609/78 קן תור נ' גלבוע פ"ד ל"ד(1) 248 כדלהלן: " מתוך ההגדרות הכלולות בסעיף 1 לפקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ה ...1975נובע ששותפות היא חבר בני אדם שהתקשרו בקשר שותפות, היינו - שמנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים. התקשרות לצורך זה משמע הסכם לנהל ביחד עסק מסוים, ועל גלבוע היה להוכיח קיומו של הסכם כזה ביחס לסוכנות פז, שהרי הוא טען כי שותפות כזאת קיימת בינו לקן תור. במלים אחרות - גלבוע חייב היה להוכיח שבינו לבין קן תור נקשר הסכם, מפורש או מכללא, כי סוכנות פז תנוהל על ידי שניהם ביחד במטרה להפיק ממנה רווחים...". השאלה - האם נקשר הסכם בין בעלי דין המגיע לכלל קשר של שותפות היא שאלה מעורבת של עובדה וחוק. השאלה, מתי הממצאים העובדתיים המצטברים מצביעים על קיומה של שותפות היא שאלה משפטית, אך קביעת התשתית העובדתית העולה מעל פני הראיות באשר לקיומה של שותפות שאלה שבעובדה היא. סעיף 2 לפקודת השותפויות (נוסח חדש) תשל"ה- 1975מנחה, על דרך השלילה ועל דרך החיוב, באלה נסיבות נסיק קיומה של שותפות ואימתי היחסים שבין הצדדים עם כל מורכבותם אינם מגיעים לכלל שותפות. לצורך בחינת השאלה אם מדובר בשותפות ראוי לבחון, בין היתר, את אלה: כוונת הצדדים להיות שותפים, השתתפותם בנכסים ובחזקה של העסק, קיומה של זכות שווה לנהל את העסק , השתתפות הצדדים ברווחי העסק והזכות ההדדית של הצדדים לחייב זה את זה בענייני העסק, משך היחסים בין הצדדים והאופן בו הציגו את היחסים לציבור (ראה ע"א 167/89 תנעמי פנחס נ' חמסי צדוק) דיני חברותשותפות