בקשה לביטול פסק בוררות תוך 45 ימים ממתן פסק הבוררות

היה על המשיבים להגיש את הבקשה לביטול הפסק בתוך 15 ימים ממועד המצאת הבקשה לאישורו ובלבד שלא יאחרו את המועד הקבוע בסעיף 27 לחוק הבוררות - 45 ימים ממועד קבלת פסק הבורר לידיהם. משחלף המועד להגשת בקשה לביטול פסק הבורר וכן חלפו 45 ימים ממועד קבלת פסק הבורר לידי המשיבים - לכל המאוחר ביום 7.4.2013, הוא המועד בו פנו לבורר בבקשה לתיקון הפסק, ולא הוגשה בקשה לביטולו, זכאים המבקשים לאישור פסק הבורר. ועוד נטען כי, אין יסוד לטענת המשיבים לפיה נתונה להם ארכה להגשת בקשת הביטול, מכוחו של סעיף 27(ב) לחוק, שכן, שלא כפי שנטען, בקשת המשיבים לבורר הינה הלכה למעשה בקשה לעיון מחדש בפסק הבורר ולא לתיקון טעות סופר. המבקשים הטעימו, כי כל נסיונם של המשיבים הוא לייחס משמעות לטעות לכאורה של הבורר שכלל לא נמצאת בפסק הבורר או בסימוניו על המפה שצורפה לפסק ומשכך, בקשתם לבורר דינה היה להידחות, לגופה. נוכח האמור התבקש בית המשפט לאשר את פסק הבורר. לאחר עיון בבקשה ובנספחים שצורפו לה נחה דעתי כי יש להעתר לבקשת המבקשים ולאשר את פסק הבורר. אכן נכון, ככלל, המועד להגשת בקשה לביטול פסק הבוררות הוא תוך 45 ימים ממתן פסק הבוררות, אם זה ניתן לפני מבקש הביטול או מהיום שנמסר לו העתק הפסק אם זה לא ניתן לפניו והכל כמפורט בסעיף 27(א) לחוק הבוררות. אמת, לכל אחד מהצדדים להליך הבוררות נתונה הזכות לפנות לבורר בבקשה לתקן את פסק הבוררות בעניינים הנזכרים בסעיף 22 לחוק הבוררות, או אז יחל מניין התקופה של 45 הימים להגשת הבקשה לביטול פסק הבורר - לפי סעיף 27(ב) לחוק הבוררות - מהיום שהבורר החליט בבקשה לתיקון הפסק, או מהמועד שצריך היה להחליט (בתוך 30 ימים). יחד עם זאת, על פי הקבוע בתקנה 10 לתקנות הבוררות על המשיב - המבקש להתנגד לאישור פסק הבוררות, להגיש בקשה לביטול הפסק בתוך 15 ימים ממועד המצאת הבקשה לאישורו, ובלבד שלא חלף המועד הקבוע בסעיף 27 (א) לחוק הבוררות, קרי: 45 ימים, או כפי שנקבע, לענייננו - בסעיף 27(ב) - מהיום שהבורר החליט או צריך היה להחליט - בתוך 30 ימים נוספים. ודוקו, הגשת הבקשה לביטול במועדים הקבועים בסעיף 27(א) או (ב) - לפי העניין - הינה תנאי הכרחי אך לא מספיק, שכן אם הוגשה בקשה לאישור הפסק, על מבקש הביטול להתכבד ולהגיש את התנגדותו לא יאוחר מ-15 ימים ממועד המצאת הבקשה (סמדר אוטולנגי בוררות - דין ונוהל כרך ב' 1135 (מהדורה רביעית מיוחדת, 2005); רע"א 5617/09 יעקב פורוש נ' חדווה דייטש (גרליץ) ( 26.10.2010); רע"א 9549/02 מפרם בע"מ נ' עגם מפעלי מתכת בע"מ ( 20.2.2003); ע"א 3253/02 שירותי בריאות כללית נ' מייטלס פיסקה 6 לפסק הדין ( 7.4.2003)). בענייננו, הגם שהנני מוכן להניח לטובת המשיבים, נוכח הגשת בקשתם לבורר לתיקון פסק הבורר, כי רשאים, לכאורה, להגיש את התנגדותם לפסק, על דרך של בקשה לביטולו, כקבוע בחוק הבוררות ובתקנות הבוררות, עד למועד הנטען, קרי: לכל המאוחר עד ליום 19.6.2013, זכותם הדיונית לארכה סטטוטורית היתה עומדת להם בתנאי שהמבקשים לא פנו במהלך התקופה והגישו בקשה לאישור פסק הבורר. אולם, משהוגשה הבקשה לאישור פסק הבורר, היה על המשיבים ולהגיש את התנגדותם, חרף המועד הנדחה בסעיף 27 לחוק הבוררות, לא יאוחר מהמועד הקבוע בתקנה 10 לתקנות הבוררות, קרי: בתוך 15 ימים ממועד המצאת הבקשה ונדמה, כי הדברים פשוטים וברורים. כפי שעולה מאישור המסירה שצורף לבקשה לאישור פסק הבורר, הפסק נמסר לכאורה כדין לבא-כוח המשיבים ביום 20.5.2013. משכך, היה על המשיבים להתנגד לאישור פסק הבוררות, בדרך של בקשה לביטולו, תוך 15 ימים מיום שהומצאה להם הבקשה, ועד ליום 4.6.2013 ולמצער, 15 ימים מהמועד שנודע להם (ביום 23.5.2013) על מתן פסק הבורר ומשלא עשו כן, אין להם להלין אלא על עצמם. יוטעם, כי אין לראות ב"..הודעה בדבר כוונה להגיש התנגדות לאישור פסק הבורר" כבקשה לביטול פסק הבורר, שכן זו אינה עומדת בתנאים הפורמליים והמהותיים הקבועים בתקנה 9 לתקנות הבוררות. ההודעה לא הוגשה בדרך של "המרצת פתיחה", לא פירטה את העילה מבין העילות המנויות בסעיף 24 לחוק שעליה מסתמכת הבקשה. למצער, לא הובא בגדרה טעם המקים עילה מספקת לביטול פסק הבורר ולו בשל טעות לכאורה שנפלה בו, ממילא, לא צורף תצהיר לאימות העובדות הכלולות בהודעה ומלבד אמירה כללית על כוונה להגיש התנגדות במועד אחר, מבלי שניתנה למשיבים ארכה לעשות כן, אין בה דבר. משכך, לא ניתן לראות בהודעה, על פי תוכנה,בקשה כדין לביטול פסק הבורר ומשלא הוגשה התנגדות ערוכה כדין ועד למועד הקבוע בתקנות הבוררות, אין מנוס, אלא לאשר את פסק הבורר, כמבוקש. נוכח האמור לעיל ומשלא הוגשה בקשה לביטול פסק הבוררות, כקבוע בתקנה 10 לתקנות הבוררות, ועד למועד שנקבע שם, הנני מאשר את פסק הבוררות של כב' הבורר נודל יצחק מיום 17.2.2013, על פי הקבוע בסעיף 23 לחוק הבוררות. בנסיבות העניין, משלא התקיים דיון בבקשה לאישור פסק הבורר, לגופה, ישאו המשיבים בהוצאות המבקשים בסכום מתון של 3,000 ₪. יישוב סכסוכיםבוררותביטול פסק בוררות