תנאי מתלה לכניסתו של פסק הדין לתוקף, שעניינו אישור הסדר נושים

תנאי מתלה לכניסתו של פסק הדין לתוקף, שעניינו אישור הסדר נושים ביום 17.12.13 ניתן על ידי פסק דין המאשר את הסדר הנושים של "אי די בי חברה לאחזקות בע"מ" (להלן: "החברה"), לפי ההצעה שהוגדרה: "הצעת אלשטיין אקסטרא" (להלן: "ההסדר" ו"ההצעה" בהתאמה). נקבע, כי פסק הדין לא ייכנס לתוקף אלא רק בכפוף לכך שיוחלט כי ניתן מידע מספק באשר לבעלי השליטה המיועדים לחברה, והכל כמפורט בפסק הדין. הוריתי בפסק הדין כי קבלת המידע, בדיקתו ובחינתו, ייעשו בידי הגורמים האמונים על כך: רשות ניירות ערך (להלן: "הרשות"), כונס הנכסים הרשמי (להלן: "הכנ"ר") ועו"ד חגי אולמן, המשקיף מטעם בית המשפט (להלן: "המשקיף") (שלושת אלה להלן: "צוות הבדיקה"). ציינתי, כי הגילוי הדרוש לצורך כניסת התנאי המתלה לתוקף הוא באשר למהות השליטה של בעלי השליטה בחברות המתקשרות, למקור הכספים, ולהשקעה העתידית הדרושה, וכמפורט בסעיפים 21 ו-23.13 לפסק הדין. קבעתי בפסק הדין, כי את הדו"ח יגיש צוות הבדיקה באמצעות המשקיף עד ליום 29.12.13. אציין שזימנתי את בן משה לדיון, על מנת לבחון את הסכמתו לגילוי נוכח ההסתייגויות למתן הגילוי שבהצעה. הלה אכן אישר בפניי את הסכמתו ללא כל סייג לביצוע האמור. בכך נסללה הדרך לבצע את הבדיקה. לא מן המותר להדגיש, שרכוש בעלי השליטה המיועדים, ה"ה אדוארדו אלשטיין (להלן: "אלשטיין"), שהינו הבעלים של חברת דולפין (להלן: "דולפין"), ומר מרדכי בן משה (להלן: "בן משה"), שהינו הבעלים של קבוצת אקסטרא (להלן: "אקסטרא"), מצוי בחו"ל. בשל כך, וגם נוכח חופשת חג המולד, שיש בה כדי לעכב את איסוף הנתונים והסקת המסקנות הדרושות, הוגשו בקשות להארכת מועד להגשת הדו"ח. נעתרתי לבקשות אלו, ובאופן שהדו"ח הומצא ביום 1.1.14. הדו"ח וכן נספחיו הרבים, והכולל גם נספח חסוי לעיני בית המשפט בלבד, משתרעים על מאות עמודים. עוד בטרם הוגש הדו"ח, סברתי את המובן מאליו, שבשלב הראשון יומצא הדו"ח לעיון בית המשפט בלבד ובטרם ייחשף לעיני הציבור. זאת מחמת שעשויים להיות בו פרטים מוכמנים, סודות מסחריים ועניינים החוסים תחת הגנת הפרטיות. לא כל שכן, בטרם ניתנה הזדמנות לנוגעים בדבר לעיין בו. משכך, הדו"ח ונספחיו הובאו רק לעיוני. בקשה לפרסום הדו"ח בין לבין, ביום 2.1.14, הגישה "גלובס פבלישר עתונות (1983) בע"מ" בקשה להתרת פרסום הדו"ח לציבור (בקשה 99) (להלן:" בקשת הפרסום"). בבקשה נטען, שיש מקום בנסיבות המקרה לפרסם לציבור את הדו"ח, בין היתר בשים לב לעקרון פומביות הדיון, עקרון חופש הביטוי וזכות הציבור לקבל מידע על פעילות הרשויות הציבוריות. בגדר זאת אף הופניתי להלכות באשר לפרסום דוחות חקירה של בעלי תפקיד מטעם בית המשפט ולקביעות שבפסק הדין שבהן הודגשה חובת הגילוי למקרה שלפנינו. ביקשתי את עמדתה העקרונית של קבוצת אלשטיין-אקסטרא לבקשת הפרסום, ועוד בטרם עיינה האחרונה בדו"ח, וזאת התבקשה להגיש עמדתה תוך כ-24 שעות מקבלת ההחלטה. בתגובה שהוגשה לבית המשפט נמסר, בין היתר, שהדו"ח לא אמור לכלול פרטים חסויים, אלא רק דיווח על עצם מסירת המידע, או פרטים שהקבוצה מסרה שלא תתנגד לפרסומם. מכל מקום, להבנת קבוצת אלשטיין-אקסטרא, הדו"ח לא אמור לכלול מידע סודי שנמסר לצוות הבדיקה, בין מידע עסקי ובין מידע פרטי. הקבוצה סבורה, שמן הראוי שקודם למתן פומביות לדו"ח, תינתן לה האפשרות לבחון אותו ולמסור את עמדתה, שמא נכללים בו סודות מסחריים או מידע פרטי שיהיה בהם כדי לגרום לפגיעה שלא לצורך. הודגש, שהגופים נשוא הדו"ח פועלים בשווקים תחרותיים, וחשיפת הדו"ח עלולה לפגוע בהם שלא לצורך. לאחר שעיינתי בדו"ח וכן בבקשה ובתגובה, הגעתי לידי מסקנה, כי האיזון הנכון בין העמדות, יהיה בשלב זה, לאפשר לנוגעים בדבר לעיין בדו"ח ולציין את הסתייגויותיהם, ככל שקיימות, בטרם פרסומו. ככל שיוגשו הסתייגויות, תינתן למבקשת הפרסום זכות תשובה. עם זאת, סבורני, כי מאחר שלדעתי היה מקום לקיים חקירה ובדיקה, יש מקום להתייחס בקצרה כבר בפסק הדין המשלים לעניינים שבדו"ח ושאין בהם כדי לפגוע בזכויות של הנוגעים בדבר. הדו"ח בכפוף למגבלות האמורות, אתייחס בקצרה לדו"ח. 7.1 מתווה הבדיקה צוות הבדיקה גיבש מתווה סדור לשם מילוי תפקידו, ובגדר זאת בדיקת השליטה בכל אחת מהחברות של בעלי השליטה; בדיקת המקורות הכספיים של כל אחת מהחברות; היתכנות לתשלום העתידי לפי הסדר הנושים. 7.2 היערכות לבדיקה כעיקרון, לצורך הבדיקה הוקמו על ידי צוות הבדיקה מספר צוותי פעולה. האחד, האמון על הבדיקות המשפטיות לצורך בדיקת השליטה של אלשטיין ובן משה; השני, צוות כלכלי של הרשות והכנ"ר; השלישי, צוות הרשות (שלושת אלה להלן: "צוותי הבדיקה"). צוותי הבדיקה הסתייעו בשירותים של גורמים בינלאומיים בתחומים הדרושים לביצוע הבדיקה; הבדיקות נערכו בארץ ובחו"ל, באופן אינטנסיבי, בהשתתפות מספר לא מבוטל של אנשי מקצוע. 7.3 ביצוע הבדיקה התקיימו מספר רב של פגישות; נאספו מסמכים לרוב ממגוון סוגים, ובהם דוחות, מאזנים, חוות דעת וכיוצא באלה; התקבל מידע רב ביותר אודות קבוצות בעלי השליטה; נערכו תשאולים ותוחקרו מספר רב של גורמים; בוצעו בדיקות חשבונאיות וכלכליות; התבקשו והתקבלו חוות דעת מפורטות מעורכי דין זרים שנשכרו לצורך העניין; הוגשו פניות לרשויות השונות הדרושות לעניין; כן בוצעה בדיקה עם רואה חשבון בר לב, שהגיש דו"ח מסויג אודות קבוצת אקסטרא מטעם הקבוצה האחרת שהגישה הצעה להסדר נושים בחברה. ואלו הן רק חלק מהפעולות. לא ראיתי צורך לפרט את כל אחד ואחד מהחומרים הרבים שנאספו על ידי צוות הבדיקה וכעולה מהדו"ח ומנספחיו, בין היתר אך לא רק, נוכח המגבלות שאותן ציינתי לעיל. עם זאת, אין ספק שנעשתה בדיקה מקיפה, יסודית וממצה, בהתחשב במגבלות הזמן ובמיקומם של הנכסים שלגביהם נדרשה הבדיקה, ותודתי על כך. 7.4 הממצאים הממצאים שאליהם הגיע צוות הבדיקה מושתתים על ניתוח הדוחות השונים, על הנתונים שהתקבלו, על תשאולים והבהרות, על יסוד שלל מסמכים וכיוצא באלה. המידע נבחן ונבדק כדבעי. אוסיף, כי מהדו"ח אף עולה, שצוות הבדיקה זכה לשיתוף פעולה מלא מצד בעלי השליטה או מי מטעמם, ללא כל הסתייגות, ואלה סיפקו את כל המידעים שהתבקשו וענו לשאלות שהתבקשו להשיב עליהן. בטרם אתייחס למסקנות, אציין שצוות הבדיקה נדרש בעיקר לבחינת קבוצת אקסטרא, בהינתן שאלשטיין כבר היה מעורב ברכישת מניות בחברה שבמעלה הפירמידה, ונערכו בדיקות מקדמיות לגביו וכמפורט בין היתר בסעיף 23.13 לפסק הדין (עמ' 47 שורות 12-15). 7.5 עיקר מסקנות צוות הבדיקה בפתח הדברים אציין, שצוות הבדיקה אמור היה, בעיקרו של דבר, לשלול היתכנות למקור שלילי של כספי קבוצת אלשטיין-אקסטרא, כמו גם לשלול היתכנות, שאלשטיין ובן משה אינם אלה ששולטים למעשה בחברות שבקבוצה. עוד התבקש צוות הבדיקה לבחון, שנכון למועד זה, לא נצפה שהקבוצה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות. קבוצת אקסטרא: צוות הבדיקה מצא, שמקור הכספים שהופקדו על ידי אקסטרא לביצוע ההסדר, הינם מחשבונות הפעילות השוטפת של החברות שבקבוצה ושלא קיים ממצא שלפיו מקור הכספים הינו זר לפעילותה. גם הבדיקה הכלכלית לא גילתה אסמכתא או תימוכין שיש בהם כדי לשלול את הרווחיות של הקבוצה, או כל ממצא שיש בו כדי לשלול את תזרים המזומנים שהוצג על ידה. גם לא נמצא ממצא שסותר את הנחת החברה שלא יהיה בקופתה די כספים לעתיד. לעמדת צוות הבדיקה תחת ההנחות הקיימות וככל שלא יהיה שינוי מהותי לרעה, תוכל אקסטרא לעמוד בהתחייבויותיה שלפי הסדר הנושים. מבחינת השליטה בקבוצה, מצא צוות הבדיקה שהבעלות והשליטה באקסטרא ישראל היא של בן משה. בצד זאת, לא אותר כל גורם שלישי שיכול לכוון את פעילות הקבוצה בחו"ל או מי שיכול להיחשב כבעל שליטה בה, פרט לבן משה. בהסתמך גם על חוות דעת זרות וכן על מכלול ממצאים נוספים, הגיע צוות הבדיקה לידי מסקנה שלפיה לא ניתן לשלול, שבן משה הוא בעל השליטה האפקטיבי בקבוצת אקסטרא, ואין ממצא הסותר זאת. קבוצת דולפין: צוות הבדיקה לא איתר כל ממצא שיש בו כדי לבסס את העובדה שדולפין לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה שלפי ההסדר, מעבר לכספים שהשקיעה עד עתה. עוד נמצא, שבעל השליטה בה הוא אלשטיין. 7.6 אוסיף, שצוות הבדיקה גם התייחס לטענות שונות שהועלו כלפי מי מבעלי אלשטיין-אקסטרא, לרבות מפרסומים בכלי התקשורת, ומידעים שנמסרו שעות ספורות בטרם הגשת הדו"ח, ולא מצא בהן ממש, ומכל מקום שיהיה באלה כדי לשנות את המסקנות. 7.7 לסיכום ייאמר, כי מהדו"ח על נספחיו, לרבות הנספח החסוי, עולה שבעלי השליטה עמדו בחובת הגילוי והיקפה כמות שנקבע בסעיף 21 לפסק הדין. עוד עולה, שלא נפל מתום בממצאים שהתגלו, וכי אין כל ראיה שיש בה כדי לשמוט את הקרקע תחת האישור להסדר הנושים שזכה לתמיכתם של הנושים ברוב הדרוש, וכמפורט בפסק הדין. 7.8 להסרת ספק, אחזור ואדגיש, שאין בבדיקה שנעשתה כדי לייתר את הצורך בהשגת כל האישורים הדרושים על פי כל דין, על מנת שהסדר הנושים יתממש. אישורים שעל חלקם הצבעתי בסעיף 21 לפסק הדין. 7.9 כאמור, בשלב זה לא ראיתי מקום להתיר את פרסום הדו"ח. הדו"ח יימסר לקבוצת אלשטיין-אקסטרא, אשר תוכל להגיב באשר לבקשת הפרסום לגופה, תוך שבעה ימים מקבלתו. ככל שתהיה הסתייגות מהפרסום, ולמצער מחלקו, תינתן זכות תשובה למגישת הבקשה, תוך שבעה ימים לאחר מכן. משכך, ימציא צוות הבדיקה עותק הדו"ח לידי ב"כ קבוצת אלשטיין-אקסטרא. לאור כל האמור, נקבע בזאת, שהתנאי המתלה לכניסתו של פסק הדין לתוקף התקיים. משכך, על קבוצת אלשטיין-אקסטרא לבצע את כל הפעולות שהתחייבה להן בהסדר הנושים ובהצעה. בגדר זאת, עליה להפקיד תוך 14 יום מהיום את מלוא התשלום הראשון, כהגדרתו בהסדר הנושים והצעת ההסדר. תקופת הביניים: לאור כניסת פסק הדין לתוקף, נדרש בית המשפט ליתן הוראות לתקופת הביניים. קרי, ממועד האישור של הסדר הנושים ועד למועד ביצועו (Closing). בהקשר זה, נקבעו בהסדר הנושים וכן בהצעת ההסדר הוראות שונות. לא ראיתי צורך להורות על כניסתן של כל אלה לתוקף, אלא רק על ההכרחיות, וכמפורט בהמשך. 9.1 מינוי נאמנים אני ממנה בזאת את מר איל גבאי ואת עו"ד חגי אולמן כנאמנים לביצוע הסדר הנושים (להלן: "הנאמנים"). כל אחד מהנאמנים יפקיד התחייבות עצמית בסך של 1 מיליון ₪ כתנאי למינוי. 9.2 סמכויות הנאמנים ככלל, סמכויות הנאמנים הן לנקוט פעולות שדרושות לשם יישום הסדר הנושים וביצועו ועד לביצועו הסופי והשלמתו בפועל. בגדר זאת מוקנות לנאמנים הסמכויות הבאות: הנאמנים זכאים ליתן הוראות בכספי חשבון הנאמנות, לחלוקת התמורות בין הנושים כקבוע בהסדר הנושים; לבדוק את תביעות החוב של נושי החברה; לתפוס את כל נכסי החברה ולרשום את הנאמנים כמחזיקים בנאמנות את הנכסים בכל מרשם שהוא, ולרבות תפיסת ורישום המניות שמחזיקה החברה ב"אי.די.בי חברה לפיתוח בע"מ" (להלן: "חברת פיתוח"); לבוא בדברים עם הרשויות הדרושות לשם יישום ההסדר, ובכללן רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך; לבוא בדברים עם הגורמים הרגולטוריים האחרים, ובהם הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, רשות המיסים, משרד התקשורת; לתת הודעות בשם החברה לחברה לנאמנות בקשר עם ביצוע הרישומים וכן את כל ההודעות הדרושות האחרות; לדאוג לרישום המניות על שם הזכאים לפי הוראות הסדר הנושים. הנאמנים יהיו מוסמכים לפעול בשם החברה לצורך קבלת ההחלטות הדרושות ליישום הסדר הנושים הן בחברה והן בחברת הפיתוח. לשם ביצוע האמור, יפתחו הנאמנים חשבון נאמנות ייעודי. הנאמנים יוודאו שמלוא הכספים שקבוצת אלשטיין-אקסטרא מחויבת להם לפי הסדר הנושים וההצעה, מופקדים ומבטיחים את ביצוע הסדר הנושים, וימציאו אישורם לבית המשפט. לא ראיתי מקום להסמיך בשלב זה את הנאמנים להגשת תביעות בשם החברה. כנגד הפקדת מלוא התשלום הראשון, ולא יאוחר מ-14 יום מהיום, וקבלת אישור הנאמנים כי הבטוחות הדרושות להבטחת מילוי התחייבויות קבוצת אלשטיין-אקסטרא הופקדו במלואן, ישוחררו לקבוצת דנקנר הכספים שהפקידה להבטחת הצעתה. 9.3 ממשל תאגידי: החל ממועד מתן פסק הדין המשלים, מסתיימת כהונת הדירקטורים בחברה וכן כהונתם של הדירקטורים מטעמה בחברת פיתוח, למעט הדירקטורים החיצוניים. הנאמנים יפעלו מכוח אחזקותיהם במניות החברה, למינוי דירקטורים בחברת פיתוח כמתחייב מהוראות הסדר הנושים. החברה תמנה בחברת הפיתוח את אלה: 9 דירקטורים, יו"ר דירקטוריון ומנכ"ל ובהתאם להוראות סעיף 15 להסדר הנושים. יודגש, כי מנכ"ל החברה יהיה מינוי מקצועי, של בעל כישורים ההולם את הנדרש לכהונה האמורה, בשים לב לפעילות הקונצרן היקפו ומהותו, וקבוע גם בסעיף 15.2.3 להסדר הנושים. עד למינוי הדירקטורים כאמור, יכהנו הנאמנים כדירקטורים בחברה, בצד הדירקטורים החיצוניים. הנאמנים ידאגו, לכך שהחברה תפעל לקבלת כיסוי ביטוחי הולם לתפקידם. 9.4 פיקוח בית המשפט הנאמנים ידווחו לבית המשפט בתוך 7 ימים מהיום על הפעולות שנעשו. בהמשך יגישו דו"ח עדכון אחת לשבועיים. הנאמנים יהיו רשאים לפנות בבקשות למתן הוראות לבית המשפט בעניינים השונים הדרושים לביצוע הסדר הנושים, ובגדר זאת גם לבקש את הרחבת הסמכויות, הארכת מועדים וכדומה. תשומת לב המזכירות, יש להפקיד את הדו"ח לעת עתה, בכספת בית המשפט, וכאמור בסעיף 7.9 לעיל. תניות בחוזהתנאי מתלההסדר נושיםנושה