מה זה הורה משמורן ?

מה זה הורה משמורן ? אין בכותרת "הורה משמורן" כדי לפגוע באופן כלשהו בהחלטות המשותפות שעל ההורים לקבל כאפוטרופסים לקטינים, או בהיקף הסדרי הראיה של ההורה שאיננו משמורן. אין מחלוקת כי טובת הקטינים תומכת בהורות משותפת ופעילה, במעורבות גבוהה של שני ההורים , שיכולה לבוא לידי ביטוי גם אם המשיבה מוגדרת באופן זמני כהורה המשמורן. ראו דברי כב' הנשיא שמגר בעא 2266/93 פלוני נ. פלוני (22.2.95) - "המשפט הישראלי אינו מעניק זכות יחיד להורה המשמורן על כלל ענייני האפוטרופסות, והענקת החזקה למי מן ההורים משיירת זכויות עודפות המוסיפות להיות נתונות לשני ההורים גם יחד" בית המשפט מפריד בין הזכות להחזיק את הקטין, כהורה משמורן, לבין זכויות האפוטרופסים שהן זכויות משותפות, וקובע כי להורה המשמורן נתון שיקול הדעת לקבלן רק החלטות שהן טפלות או אינהרנטיות לזכות המשמורת בלא להוועץ באחר, בעוד שההחלטות החשובות שמורות לשני בני הזוג. וכך נקבע : "קשה לגדור את קו הגבול בין אותם נושאים שהם טפלים ונגררים אחר המשמורת, לבין הנושאים שההכרעה בהם נותרת בידי שני ההורים, אך נראה כי ניתן להכליל ולומר שמדובר בהחלטות עקרוניות הנוגעות לזכותו-חובתו הכללית של ההורה כלפי הילד: דאגה לחינוכו הכללי והדתי של הקטין, פיקוח על רכושו, דאגה לבריאותו של הקטין. בכל הנושאים הללו על ההורים להחליט תוך שיתוף פעולה והסכמה, ולעתים כרוכה הפעולה באישור בית המשפט (ראה סעיף 20לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות). הגיונה של גישה זו נעוץ בכך שחובותיו וזכויותיו של הורה כלפי ילדיו אינן מתמצות אך בזכות להחזיק בו, ואינן מסתיימות משנמסרת החזקה בו להורה האחר, ולהפך. גישה המעניקה מונופול להורה המשמורן פוגעת לא רק בזכויותיו של ההורה האחר אלא גם בילד. " משמורת ילדיםשאלות משפטיות